1403. 6. maj.


Otte høvedsmænd for fetaljebrødrene slutter forlig med hertug Gerhard 6. af Slesvig.

Tekst efter A

Tekst

Dyt synd de deghedinghe dar wy Hans Vos Dyderik ClawessønClawesde Witke Clawes Tratow Clawes Scryuer. Koord Støůeghns. Mylyes IansønSymonvan der Myyehouetlude der likenteylers. vnde al vnse zelschop. vns inne vor bůnden hebben vnde vorsatet hebben. to deme hochgeborn f{ue}rsten hern Gherardehertoghen to Sleswik vnde greuen to Holsten to Stormeren vnde to Schowenborch. in aller wis alse hir na screuen steyd. ♦ To dem ersten were also dat dem vorbenomeden hertoghen Gherarde. vnser behuf vnde nod were to syneme orl[oge] eder to s[yneme] kryghe. he hedden myd weme dat hedde. vnde he vns boden boden .....[1] ene sa.....[2] willen to eme komen.....komen.....[3] liken by.....[4] y al .....[5] den. vnde .....[6] h{ue}nen. .....h{ue}nen .....[7] bynn.....bynn.....[8] op al .....al.....[9] beste.....beste .....[10] n. ♦ Vortm[er so sco]le wy her.....her .....[11] vorbenomede houetlu[de de]r lyken tey[lers] ..... .....[12] se weruen konen van vnsen vyenden dat scholen se al beholden vnde se scholen vns dar dat veftedeel. eder den veften pennynghen van gheuen. ♦ Alle desse vorbenomeden stukke loue wy Hans Vos. Dederik Clawessøn Clawes de Witke. Clawes Tratow Clawes Scryuer. Koord Stoueghns Mylyes Iansøn Symon van der Myye houetlude der lykenteylers vorbenomed vnde al vnse selscop in ghuden trůwen deme vorbenomeden hern Gherarde hertoghen to Sleswik vnde greue to Holsten to Stormeren vnde to Schowenborch. vnde den sinen truweliken by siner vnde erer h{ue}lpe to blyuende alse vorscreuen is sunder arich stede vnde vast to holdende an ghuden trůwen sunder arghelist. ♦ Des to merer betůchnisse hebbe wy alle vorbenomeden vnse ingheseghele mid ghuden willen vnde myd wolberadem můde henghet an dessen bref. na godes boord verteynhůnderd iar dar na an dem drudden iare des sondaghes na paschen alse men singhed Iubilate.

1. boden .....] lakune på ca. 8 bogstaver A. 2. sa.....] lakune på ca. 5 + ca. 16 bogstaver A. 3. komen.....] lakune på ca. 9 bogstaver A. 4. by.....] lakune på ca. 8 bogstaver A. 5. al .....] lakune på ca. 5 bogstaver på linieudgang + ca. 24 bogstaver A. 6. vnde .....] lakune på ca. 15 bogstaver A. 7. h{ue}nen .....] lakune på ca. 8 bogstaver A. 8. bynn.....] lakune på 6-7 bogstaver + ca. 50 bogstaver A. 9. al.....] lakune på ca. 8 bogstaver A. 10. beste .....] lakune på ca. 5 bogstaver + ca. 50 bogstaver A. 11. her .....] lakune på ca. 4 bogstaver + ca. 45 bogstaver A. 12. .....] lakune på ca. 23 bogstaver A.

Oversættelse

Dette er de aftaler, som vi, Hans Fos, Didrik Klausen, Klaus de Witke, Klaus Tratow, Klaus Skriver, Kord Støueghns, Milter Jensen, Simon van der Mige, fetaljebrødrenes høvedsmænd, og alt vort selskab har forpligtet os til og sluttet forlig om over for den højbårne fyrste, hr. Gerhard, hertug af Slesvig og greve af Holsten, af Stormarn og af Schaumburg, på enhver måde, som det står skrevet her efterfølgende. For det første, hvis det skete, at den forannævnte hertug Gerhard havde behov og i påtrængende grad brug for os til sin orlog eller sin krig, mod hvem det end måtte være, og at han (ville) indkalde os... [ca. to linjer uoversættelige pga. lakuner]... vil komme til ham ... Endvidere skal vi hr. ...[ulæseligt pga. lakune]... fetaljebrødrenes forannævnte høvedsmænd ...[ca. en linje uoversættelig pga. lakune]... de kan opnå af vore fjender, det skal de altsammen beholde, og deraf skal de give os femtedelen eller hver femte penning. Alle disse forannævnte stykker lover vi, Hans Fos, Didrik Klausen, Klaus de Witke, Klaus Tratow, Klaus Skriver, Kord Støueghns, Milter Jensen, Simon van der Mige, fetaljebrødrenes forannævnte høvedsmænd, og alt vort selskab oprigtigt at holde over for den forannævnte hr. Gerhard, hertug af Slesvig og greve af Holsten, af Stormarn og af Schaumburg, og hans folk, (og vi lover) trofast at forblive hans og deres hjælpere uden svig, sådan som det er skrevet ovenfor, og (det lover vi) at holde støt og fast, oprigtigt (og) uden svig. Til yderligere bevidnelse af dette har alle vi foran­nævnte med god vilje og med velberåd hu hængt vore segl på dette brev i året 1403 efter Guds fødsel, på søndagen efter påske, når man synger Jubilate.