1403. 30. maj. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. tillader provst og kapitel ved kirken i Børglum stift at præmonstratenserordenen at forandre den hvide ordensdragt til en blå-, brun- eller mørktfarvet på grund af de vanskelige terrænforhold.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 56.

Tekst

Bonifacius etcetera dilectis filiis preposito et capitulo ecclesie Burglanensis Premonstratensis ordinis salutem etcetera ♦ Sincere deuocionis affectus quem ad nos et Romanam geritis ecclesiam promeretur ut ea que a nobis humiliter postulatis et uobis expedire conspicimus fauorabiliter concedamus ♦ Sane peticio pro parte uestra nobis nuper exhibita continebat quod cum te fili preposite necnon canonicos ecclesie Burglanensis Premonstratensis ordinis existentes pro tempore pro ipsius ecclesie que in partibus maritimis et ut frequenter lucosis necnon aquarum inundacionibus repletis consistit negociis ad loca diuersa oporteat declinare tuque preposite ac predicti canonici iuxta regularia instituta ordinis predicti nisi candido habitu qui subito presertim in uilibus locis maculatur tam in ecclesiis et monasteriis necnon aliis locis uestris quam eciam extra illa uti ualeatis pro parte uestra fuit nobis humiliter supplicatum ut uobis quod tu preposite predicte necnon successores tui prepositi eiusdem ecclesie qui erunt pro tempore ac eciam huiusmodi canonici eiusdem ecclesie presentes et posteri quocienscunque te prepositum ac successores et canonicos ipsos in huiusmodi negociis ecclesie predicte esse contigerit saltem quo ad habitum exteriorem habitui canonicorum regularium ordinis sancti Augustini qui iuxta consuetudines et instituta eiusdem ordinis sancti Augustini niger blaueus brunus aut fuscus ut fertur existit uos conformare possitis uobis concedere de speciali gracia dignaremur ♦ Nos itaque huiusmodi supplicacionibus inclinati uobis quod tu preposite necnon successores et canonici predicti se quo ad eundem habitum exteriorem tantum eidem habitui ipsorum canonicorum regularium conformare illumque cuiuscumque predictorum colorum fuerit ad instar eorundem canonicorum regularium gestare constitucionibus apostolicis et predictis ac aliis statutis et consuetudinibus ecclesiarum monasteriorum et locorum necnon ordinum predictorum iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis necnon aliis contrariis nequaquam obstantibus libere et licite ualeatis uobis et eisdem successoribus et canonicis ecclesie uestre pro tempore existentibus auctoritate apostolica tenore presencium de specialis dono gracie indulgemus ♦ Nulli ergo (---) nostre concessionis infringere (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum tercio kalendas iunii anno quartodecimo.

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til sine elskede sønner provsten og kapitlet ved kirken i Børglum af præmonstratenserordenen hilsen o. s. v. Den oprigtige hengivenhed og kærlighed, som I nærer til os og romerkirken, fortjener, at vi nådigt tilstår det, som I anmoder os om, og som vi ser, er til gavn for Eder. En ansøgning, der for nylig er forelagt os på Eders vegne, indeholdt da, at da det er nødvendigt, at Du, vor søn provst, samt kannikerne ved kirken i Børglum af præmonstratenserordenen, der er der til enhver tid, af hensyn til denne kirkes anliggender, hvilken befinder sig i kystegne og som ofte er opfyldt af mudder og oversvømmelser, begiver sig til forskellige steder, og Du, provst, og fornævnte kanniker efter fornævnte ordens ordensregler kun kan bruge en snehvid klædning, som pludselig tilmed forneden plettes, såvel i Eders kirker og klostre samt andre stiftelser som uden for dem, blev der på Eders vegne ydmygt bønfaldet os om, at vi af særlig nåde skulle værdiges at tilstå Eder, at Du, provst ved fornævnte kirke, samt Dine efterfølgere, de til enhver tid værende provster ved samme kirke, og ligeledes disse kanniker ved samme kirke, nulevende og fremtidige, så ofte Du, provst, og efterfølgerne og disse kanniker måtte være i disse fornævnte kirkes anliggender, i det mindste, hvad angår den ydre klædning, kan ændre den til de regelbundne kanniker af sankt Augustins ordens klædning, som ifølge samme sankt Augstins ordens sædvaner og regler, som det fortælles, er sort, blå, brun eller mørktfarvet. Idet vi derfor bøjer os for disse bønner, bevilger vi med apostolisk myndighed med dette brevs ordlyd af en særlig nådegave Eder og samme efterfølgere og de til enhver tid værende kanniker, at Du, provst, samt fornævnte efterfølgere og kanniker frit og uhindret blot kan iføre sig, for så vidt angår samme ydre klædning, samme regelbundne kannikers klædning og bære den, af hvilken farve af de fornævnte den end måtte være, i lighed med samme regelbundne kanniker, uanset de apostoliske bestemmelser og fornævnte kirker, klostre og stiftelser samt ordeners fornævnte og andre bestemmelser og sædvaner samt andre, der strider herimod, selv om de er bekræftet ved Ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse. Intet menneske ( - - - )1) bryde dette vort tilståelsesbrev eller dumdristigt ( - - - )1). Givet ved S. Pietro i Rom den 30. maj i vort (pontifikats) fjortende år.