1403. 29. juni.


Erik Tordsen, prior i Kastelle kloster, og konventet sammesteds lover hr. Bent Esbernsen, abbed i Æbelholt kloster, tilbørlig lydighed.

Tekst efter Aa

Tekst

Uniuersis sacrosancte matris ecclesie filiis Ericus Torthsøn prior ordinis sancti Augustini in Castellæ Noruegie totusque conuentus ibidem salutem et perpetuam dileccionem in Christo Ihesu ♦ Approbante scriptura nato saluatore mundi Nouit bos et asinus suum creatorem[a] ♦ Ex quo irracionabiles creature tante discrecionis fuere nos deo omnipotenti et omnibus sanctis uenerabilique patri domino Benedicto Esberni abbati in Paraclito sanctorum Thome et Willelmi Ebbleholt uotum obediencie perpetuis temporibus duraturum promittimus ♦ Nobis igitur conuenit apostolus Petrus in epistola sua dicens Eratis sicut oues errantes set conuersi estis nunc ad pastorem et episcopum animarum uestrarum[b] ♦ Eramus aliquando tenebre nunc autem lux in domino[c] quia uiro approbato iam nostri ordinis abbati plenariam super claustrum nostrum et omnia bona claustri supradicti potenciam resignamus ipse enim uita fama multorumque testimonio bonorum clarus ex canonica regula sancti Augustini in abbatem est nobis aduolutus\ lux igitur sub modio posita[d] iam latere non potest nec ciuitas super montem abscondi[e] quia conuentus noster predecessorum nostrorum testimonio abbati in Ebbleholt annexus et obediens esse promulgatur ♦ Exquo solum non sufficit uotum omnibus religionis et fraternitatis operibus prosequamur dicente psalmista Uouete et reddite [f] ipsi quoque domino abbati qui uerus pacis et conseruator noster et nostrorum est omnibusque successoribus suis perpetuam obedienciam promittimus cum effectu prohibentes omnibus nostri ordini<s>[1] conuentualibus ne quis in prioratum nostrum sine consensu deliberato dicti abbatis nostri Benedicti et capituli Ebbleholt se audeat intr<o>ducere[2] quod si contingerit dicti prioratus eleccio irrita fiet et inanis ♦ Ecce quam bonum et quam iocundum[3] habitare fratres in unum[g] dum capiti suo cuncta corporis membra inclinant et ministrant nostraque ecclesia capitulo sanctorum Thome et Willelmi in Ebbleholt filialem reuerenciam cum obediencia promittit sigillata ut fiet unum ouile et unus pastor[h] et duos conuentus unio dileccionis fraterne coniungit quasi lapis angularis binas parietes constringit ♦ Translati sumus de morte ad uitam[i] unde apostolus Paulus nos secum consolatur dicens Nostra conuersatio in celis est[j] ♦ In quorum omnium testimonium euidens et cautelam firmiorem sigillum meum una cum sigillo nostri conuentus presentibus duximus appendendum ♦ Datum anno domini m° cd° iii° in die Petri et Pauli beatorum apostolorum\

1. ordini<s>] ordinibus Aa. 2. intr<o>ducere] intruducere Aa. 3. iocundum] = iucundum.
a. Nouit bos et asinus suum creatorem] Isai. 1,3. b. Eratis sicut oues errantes set conuersi estis nunc ad pastorem et episcopum animarum uestrarum] Petri 2,25. c. Eramus aliquando tenebre nunc autem lux in domino] Ephes. 5,8. d. lux igitur sub modio posita] Matth. 5,15. e. super montem abscondi] Matth. 5,14. f. Uouete et reddite ] Ps. 75,12. g. fratres in unum] Ps. 132,1. h. unum ouile et unus pastor] Io. 10,16. i. Translati sumus de morte ad uitam] Io. 3,14. j. Nostra conuersatio in celis est] Philip. 3,14.

Oversættelse

Erik Tordsen, prior af sankt Augustins orden i Norge, og hele konventet sammesteds, til alle den hellige og ukrænkelige moderkirkes sønner hilsen og bestandig kærlighed med Jesus Kristus. Som det bekræftes i skriften, kendte okse og æsel sin skaber i den, der blev født til verdensfrelser. Eftersom de uforstandige skabninger kunne vise så stor kløgt, så afgiver vi ved den almægtige Gud og alle helgener den ærværdige fader, hr. Bent Esbernsen, abbed i sankt Thomas' og sankt Vilhelms Paraclit i Æbelholt løfte om lydighed, som skal bestå til evige tider. For os passer sig altså, hvad apostlen Peter siger i sit brev: Var I som de vildfarne får, thi så er I nu vendt tilbage til hyrden og jeres sjæles biskop. Vi var engang mørket, men er nu lyset for herren, hvorfor vi afstår den fulde myndighed over vort kloster og over ovennævnte klosters samtlige gods til den mand, der allerede er stadfæstet som vor ordens abbed. Thi han, som er berømt ved sit liv, sit rygte og mange gode mænds vidnesbyrd, er overdraget os som abbed efter sankt Augustins kannoniske regel. Lyset, der er stillet under en skæppe, kan ikke skinne ud til siden, og ikke heller derfor er vort konvent efter vore forgængeres vidnesbyrd knyttet til abbeden i Æbelholt, og det bør rette sin lydighed mod ham. Eftersom løftet alene ikke er tilstrækkeligt, udøver vi religionens og broderskabets gerninger over for alle, som psalmisten siger: Lov og giv igen, så lover vi også samme hr. abbed, som er sand i freden og beskytter for os og vore, og alle hans efterfølgere bestandig lydighed, idet vi virkningsfuldt forbyder alle klosterbrødre af vor orden, at nogen uden velovervejet samtykke fra nævnte vor abbed Bent og kapitlet i Æbelholt skulle vove at begive sig ind i vort priorat. Hvis det skulle indtræffe, skal valget af nævnte priorat være ugyldigt og intetsigende. Se, hvor godt og hvor glædeligt brødrene bor sammen, når kroppens lemmer, der er knyttet til deres hovede, bøjer sig og optræder tjenende, og vor kirke lover kapitlet for sankt Thomas og sankt Wilhelm i Æbelholt sønlig ærbødighed sammen med beseglet lydighed, for at det kan udgøre én hjord og én hyrde, og et forbund af broderlig kærlighed kan forbinde de to konventer, ligesom en kantet sten holder to vægge sammen. Vi er overførte fra døden til livet, som apostlen Paulus trøste os med sig, idet han siger: Vort liv er i himlen. Til sikkert vidnesbyrd om alt dette og større vished har vi ladet vort segl sammen med vort konvents segl hænger under dette brev. Givet idet Herrens år 1403 på apostlene sankt Peters og sankt Paulus' dag.