1403. 13. juli. Dorpat


Staden Dorpat sender staden Reval staden Rigas svar vedrørende forfalskede sild og Ribe salt. Desuden afventer staden Dorpat budskab om sendebud fra staden Novgorod.

Tekst efter Hans. UB., da forlægget ikke har været tilgængeligt for udgiverne

Tekst

Ersame grote mit leifliker ghunste heiles unde alles gudes tovoren. ♦ Heren unde besunderlinges leven vrunde. ♦ Iuu genoge to wetende, dat wy den heren van der Rige screven van deme Ryper solte unde van deme vorvelscheden heringe, in der mathe alz uns her Nicolaus van Styten van iuwer bevelinge des berichtede. ♦ Des screven se uns vor eyn antworde: int erste alze van deme vorvelscheden heringe, dat se dat alle iar vorbeyden van der b{ue}rsprake, dat nymand sodane vorvelschede gud hantyre, wente worde dar we mede gevunden in sulker mathe, so wolden se erer b{ue}rsprake volgen; unde van deme Ryper solte, dat men darmede volge deme recesse darup gemaket. ♦ Darumme dunket se, dat des noch ter tiid neyn beh{oe}ff en si, dar vorder umme to scrivende. ♦ Unde weren vorder van uns begerende, dat wy en 14 dage tovoren mochten witlik doen, eer her Nicolaus hiir wedder by uns qweme, so wolden se sik darto saten, dat se ere muntlike boden eff breve to Darpte by eme unde uns wolden hebben. ♦ Dat screve wy hern Nicolawese unde beden en, dat he uns 14 dage tovoren wolde witlik d{oe}n, er he {ue}tv{oe}r van Nougarden, mit breven eff mit boden, de eme stededen. ♦ Wan wi des eyn antworde hebben, so wille wy id den heren van der Rige unde iuu scriven, unde begeren, dat gi iuu dar ok to saten, dat gi dan iuwe muntlike boden eff breve by uns willen hebben. ♦ Unde dat is ok der heren begerte van der Rige, dat wi ed an iuu screven. ♦ Darmede siit Gode bevolen, over uns to beydene alse iuwe vrunde. ♦ Gescreven to Darpte mit der hast under unseme secrete, in sunte Margareten dage anno 1403. Borgermeistere unde raedmanne der stat Darpte.

Oversættelse

Ærbødige hilsener med venligt ønske om lykke og alt godt forudskikket. Herrer og særlig kære venner. Måtte det behage Eder at vide, at vi skrev til herrerne i Riga om Ribesaltet og om den forfalskede sild, sådan som hr. Nicolaus van Styten på Eders anmodning underrettede os om det. Derpå skrev de os følgende svar: For det første angående den forfalskede sild, at de hvert år ved offentlig bekendtgørelse påbyder, at ingen må handle med sådant forfalsket gods; thi blev der fundet nogen med noget sådant, så ville de følge deres forordning. Og angående Ribesal­tet, at man i den henseende følger den reces, der er lavet derom. Derfor synes de, at der for tiden endnu ikke er behov for at skrive yderligere derom. Og endvidere anmodede (de) os ind­trængende om, at vi, 14 dage før hr. Nicolaus igen kommer her til os, ville gøre (dette) vitterligt for dem; så ville de bestræbe sig på at have deres mundtlige bude eller breve i Dorpat hos ham og os. Dette skrev vi til hr. Nicolaus og bad ham om, at han, 14 dage før han rejser fra Novgorod, ville gøre (dette) vitterligt for os med breve eller bude, som det ville være ham belejligt. Når vi har et svar derpå, så vil vi skrive det til herrerne i Riga og Eder og indtrængende anmode Eder om, at I også bestræber Eder på, at I da vil have Eders mundtlige bude eller breve hos os. Og det er også herrerne i Rigas ønske, at vi skriver det til Eder. Vi befaler Eder Gud i vold, og befal over os som Eders venner. Skrevet i Dorpat i hast under vort sekret på skt. Margretes dag i året 1403. Borgmestre og rådmænd i staden Dorpat.