1403. 20. september. 's-Hertogenbosch


Scabiner, magistrater og råder samt hele 's-Hertogenbosch udsteder en forordning om skæring og salg af klæde.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Heuvel l.l.:

Tekst

We scepenen, geswoyrn, rentmeesteren, dekenen van den ambachten, een deel der goeder knapen ende al die gemeyn stat van ts Hertoghenbosch doin cont allen luden, dat wy overmids gemeynen orbaer ende profiit onser voerscreuen stat geraempt ende geordineert hebben die punten hierna bescreven.

<1-6> .....

<7> Item want voel oncosten vallen ende eede werden geswoyrn van menicherhande goede, dat ghecoft wordt ende vercoft buten lands, et et sy[1] van laken of van enicherhande anderre waren, het het sy[2] op Schoenen oft in Pruyssen oft tot Vranckenvoert, oft waer dat sy, dat men daer enghenen ciins afgheven en sal, indien dat die comenscap gevallen sy op gheen side van den Crommen Wyel van Werkendamme ende voert totter borch toe van Nymeghen ende op gheen side van den Grave ende also voert tot van Cattenryt ende vandaer voert tot Tuernouder toe ende so voert wederom tot den Crommen Wyel toe. ♦ Ende so wie des nyet en hielde ende daeraf becoert worde, die sals wesen op drie pont payments, ende die te deylen als voerscreven is.

<8-10> .....

Ende omdat wy willen, dat dese voerscreven punten alle ende een yegelike vast ende stede eweliken gehouden sollen werden, so hebben wi den groten segel onser voerscreven stat aen desen brief doin hanghen. ♦ Dit was gedaen int iaer ons Heren dusent vierhondert ende drie op sunte Mathiis Mathiis avont[3] des apostels.

1. et sy] etsy A. 2. het sy] hetsy A. 3. Mathiis avont] Mathiisavont A.

Oversættelse

Vi, meddomsmænd, edsvorne, skatmestre, gildeforstandere, mange gode svende og hele den almindelige stad i 's-Hertogenbosch bekendtgør for alle folk, at vi for vor foranskrevne stads almene nytte og fordels skyld har besluttet og bestemt de herefter skrevne punkter.

<1-6> ..... <7> Ligeledes, da der opstår mange omkostninger og sværges mange eder om mange slags gods, der blev købt og solgt uden for landet, det være sig af klæde eller af hvilke som helst andre varer, det være sig i Skåne eller i Preussen eller i Frankfurt eller et hvilket som helst andet sted, at man deraf ikke skal betale nogen afgift, såfremt handelen er sket hinsides [området] fra Kromwiell og fra Werkendam og videre til borgen i Nijmegen og på den anden side af Grave og så videre til Katterijt og derfra videre hen til Turnhout og så videre tilbage til Kromwiel. Og hvis nogen ikke overholder det og bliver opdaget for det, skal han betale tre pund penge, der skal fordeles, således som det er skrevet foran.

<8-10> .....

Og fordi vi vil, at disse foranskrevne punkter hver og én skal holdes fast og støt i evig tid, så har vi ladet vor foran­skrevne stads store segl hænge på dette brev. Dette skete i vor Herres år 1403 på dagen før apostelen st. Matthæus' dag.