1403. 3. oktober. Hardeberga gård


Hr. Bent Piik bekendtgør, at han af sin frænde Mogens Hake har fået tilladelse til at indløse dennes pantsatte gods.

Tekst efter A

Tekst

Alle godhe men som thettæ breeff see eller høræ. helser iak Benkt Piik riddare ewinnelikæ meth war herræ ♦ Thet skal alle godho men widerlikt ware at iak thakka Magnus Haka min frænde/ for thy at han hawer wnt mik at løsa sit gooz som han hawer til pant sat æ hwor som thet ligger/ vdan thet som heer Skonung/ hawer til pant meth swa skæl at naar minæ penninge kome ii geen til mik. ellær minæ arwngæ tha skal han sit gooz ii geen hawæ friit oc wbiwrthet for vdan all genseiighn ♦ Til witnesbyrdh ær mit insigle fore henkt for thettæ breeff meth godhemenz ingsigle som ær her Ake canik aff Dalby[1] oc Gunne Siggesøn awap<n>[2] ♦ Datum Harabiærghæ gordh/ anno domini m°. cd° iii°. feria quarta proxima post festum sancti Michaelis archangeli\

1. Dalby] tilføjet o.l. med samme hånd A. 2. awap<n>] awap A.

Oversættelse

Jeg Bent Piik, ridder, hilser alle gode mænd, der ser eller hører dette brev, evindeligt med vor Herre. Det skal være vitterligt for alle gode mænd, at jeg takker Mogens Hake, min frænde, fordi han har indrømmet mig at indløse det gods, som han har pantsat, hvor det end ligger, med undtagelse af gods, som hr. Skåning har i pant, på det vilkår at når jeg får mine penge igen eller mine arvinger får dem, så skal han have sit gods frit og upåklaget tilbage uden nogen indsigelse. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, hr. Åge, kannik i Dalby, og Gunde Siggeson, væbner. Givet på Hardeberga gård i det Herrens år 1403 onsdagen efter ærkeengelen sankt Mikaels dag.