1403. eller 1404. Efter 9. oktober.


Tingsvidne, at Peder Holgersen af Skepparsløv havde pantsat sin hovedgård med tilliggende gods til hr. Jens Trudsen af Arasløv.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Iohannis Andersons iusticiarii terræ Scaniensis Iacobi Skarholt militis Petri Steens officialis domini archiepiscopi Lundensis in temporalibus Ion Andersons proconsulis Lundensis Axel Magnusons armig<e>ri[1] Aghe Magnusons Iacobi Petri ciuium Lundensium uthgifne wettnesskrifftz vidisse på Petri Holmgersons af Skiperslöf åth Iohanni Trugotson af Arfwirslöf riddare gifne pantebreef[a] på Skiberslöf hoogård med dess tilliggian<de>[2] gårdar och torp item alt Iszgrammatorp (!) och Byernaholt. ♦ Dat. post festum beati Dyonysii[3] 1404.

Iohannis Anderssons tingdommares breef innehållandes dhet Tako Lavonis hafwer framwist trenne breef angående om några godz och gårdar wara pantsatte åth Iohanni Trugetsson wäpnare hwilcka förde godz och gårdar således finnes antecknade nämbligen Skibersløfz säthegård item all hans ägendomb i Biörnholt medh meera etcetera. ♦ Dat. 1403.

Iohannis Andersons Tingdommares breef anlangandes att Tako Lavonis hafwer upwist trenne stycker bref[b] anlangandes det några godz wara pantsatte åth Iohanni Trugotsson wäpnare nembligen Skiperslöfz sategård item all hans ägendomb i Biorneholt och hwadh meera som i brefwet anmalt finnes ♦ Dat. 1403 med 8 sigill.

1. armig<e>ri] armigri B 29. 2. tilliggian<de>] tilligian ved linieudgang B 29. 3. Dyonysii] som är dhen 9 octobris fortsætter registratoren Westhius.
a. pantebreef] Dipl. Dan. 3. rk. VII nr. 16. b. bref] Dipl. Dan. 3. rk. VII nr. 16.

Oversættelse

Vidnesbyrd og vidisse udstedt af Jens Andersen, landsdommer i Skåne, Jakob Skarholt, ridder, Peder Steen, hr. ærkebiskoppens i Lunds official i verdslige sager, Jon Andersen, borgmester i Lund, Aksel Mogensen, væbner, Åge Mogensen, Jakob Pedersen, borgere i Lund, vedrørende det pantebrev, som Peder Holgersen af Skepparsløv havde givet Jens Trudsen af Arasløv, ridder, på hovedgården Skepparsløv med dens tilliggende gårder og torper, fremdeles hele Isgrannastorp og Bjærnhult. Givet efter sankt Dionysius' dag 1404.

Landsdommeren Jens Andersens brev angående, at Tage Lavesen har fremlagt tre stykker breve angående, at noget gods var pantsat til Jens Truedsen, væbner, nemlig hovedgården Skiparslöv, fremdeles alt hans gods i Bjärnhult og hvad mere, som findes omtalt i brevet. Givet 1403 med 8 segl.