1403. 28. oktober.


Bo Herlufsen af Vellerup giver hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde, fuldmagt til at indløse det gods i Syvendekøb, som han og hans søn arvede efter hans hustru.

Tekst efter A:

Tekst

Alle meen thette breff høre æller see. helsar iac Bo Herlwfsønawapn. aff Wethelthorp ewinnelike meth wor herre. ♦ Kungør iac alle men. swo wel nerwarendis som kommæ sculandis. thet iac hawer giuit. en erlich man. thenne hær nerwarende brefførere her Laurens Ienssøn. dæken i Roskilde. fool macht. og all. atløsa mit gotzs i Syndekøp i Tuszehæreth liggiende. hwylket mik. oc min son fyøl til arff. æfter min husfrv Bodild\ oc ey thet gotzs aff hanum atløsa. swo lengge som han liwer. vtan wi forlikes om annet gotzs. ♦ Oc nar thet gotzs løses aff hans arfwingge. meth mik eller mine arfwingge. tha scal thet løsas for swo dane penninge. werdh ok kosnæth som han løsdet\ ♦ Oc tilbinder iac mik. oc mine arfwingge at hemle oc frii hanum oc hans arfwingge. thet samme gotzs. for hwers mans tiltaal\ ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum honorabilium. domini Nicolaiabbatis in Soor. domini Iacobi Magni. plebani in Skiby. domini Swenonis Iacobi in Fe[.....][1] Sylfwe aduocati in Abramstorp. et Alexandri de Thørsleff. presentibus est [appensu]m[2] ♦ Datum anno domini m° cd tercio. dominica proxima. ante festum omnium sanctorum\

1. Fe[.....]] hul i perg. med plads til 5-6 bogstaver, dog med rester af to overlængder A, cf. sl i Thørsleff . 2. [appensu]m] hul i perg.med plads til c. 5 bogstaver, dog med rester af to underlængder A.

Oversættelse

Jeg Bo Herlufsen af Vellerup, væbner, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindelig med vor Herre. Jeg bekendtgør for alle, såvel nulevende som fremtidige at jeg har givet den ærlige mand, nærværende brevfører, hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde kapitel, fuldmagt og myndighed til at indløse mit gods i Syvendekøb i Tuse herred, der tilfaldt mig og min søn som arv efter min hustru Bodil, og har forpligtet mig til ikke at indløse godset fra ham, så længe han lever, medmindre vi bliver enige om andet gods. Når godset af mig eller mine arvinger bliver indløst fra hans arvinger, så skal det indløses for samme pengeværdi og betaling, som han havde indløst det for. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle og fri ham og hans arvinger samme gods for tiltale for hvemsomhelst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de agtværdige mænd, hr. Niels, abbed i Sorø, hr. Jakob Mogensen, sognepræst i Skibby, hr. Svend Jakobsen i F.....1) Sølve, foged på Abrahamstrup og Aleksander af Tørslev. Givet i det Herrens år 1403 søndagen inden allehelgensdag.