1403. 30. oktober.


Jens Jakobsen erkender, at han på hr. Folmer Jakobsens vegne har modtaget 700 lybske mark af høvedsmanden på Københavns slot, Anders Larsen, på biskop Peder af Roskildes vegne og giver biskoppen kvittering herpå

Tekst efter A

Tekst

Allæ men thettæ breff see æller hører hølsær iæk Ienis Iacobsønawapn ewinnelik meth wor herræ ♦ Ok kungør iæk thet allæ meen at iæk vether kænner mik vp at hauæ borith siwhundræth. lybiske mark pa en ærlik riddæres wægnæ. herræ Folmarriddære i Thuede off Andris Laurenssønhouesman pa Køpinde Haffns hws pa en hederlik fadres wægne biskop Peter meth gudz nathe biskop i Roskilde/ ♦ For hwilkæ forde siwhundræt. lybiske marc iæk then forde biskop Peter ok hans æffter kommer qwit ok orsakæ later pa then forde herræ Folmars Iacobsøn [1] wægne. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet domini Petri Lunge canonici Hafnensis et Nicolai Weter[2] proconsulis ibidem[3] presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini mocdo tercio feria tercia proxima ante festum omnium sanctorum.

1. Iacobsøn ] rettet fra Iacsøn med forkortelse efter c A. 2. Weter] med sidste e rettet og r indknebet A. 3. proconsulis ibidem] tilføjet under linjen A.

Oversættelse

Jeg Jens Jakobsen, væbner, hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindeligt med vor Herre. Jeg bekendtgør for alle, at jeg anerkender, at jeg på den ærlige ridder, hr. Folmer i Tvedes vegne, har oppebåret 700 lybske mark af høvedsmanden på Københavns slot, Anders Larsen, på den hæderværdige fader biskop Peter, af Guds nåde biskop i Roskildes vegne. For hvilke føromtalte 700 lybske mark jeg på fornævnte hr. Folmer Jakobsens vegne lader fornævnte biskop Peder og hans efterkommere være kvit og uden ansvar. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Peder Lunge, kannik i København, og Niels Weter, borgmester sammesteds. Givet i det Herrens år 1403 tirsdag inden allehelgensdag.