1403. 3. december.


Nils Stalsson, væbner, og Margareta Magnusdotter, hans hustru, sælger to gårde i Skararp i Sunnerbo i ridderen hr. Abraham Brodersen for 60 mark hvide penge.

Tekst efter Svenskt Diplomatarium

Tekst

Jag Niels Scalsson aff vapn och jag Mæretha Magnussadotter, som hans hustrv ær, kennes meth thessa worth opna breff ath wy meth ja och goduilia haffua salth, skøth och vplatit vælboren man her Abram Broderson ridder worth gotz i Swnnerboo, som ære twa garda i Skagatorp i Hafnætha sokn, meth all tillager, som ær agher och æng, skogh, mark och fiskeuatn, i votho och tørre, innan gords och wthan, och enkte vndentagit som till thet for:da gotz ligger och tiil hauer ligath aff aller, huilkit min hustrv Mærethæs retta møderne ær och hennes moder morgangaffwar waar, swa som margangawæ breffuen vth visæ, som her vidh hængia, fran oss och vare æruingia, vnder for:dæ her Abram Brotherson och hans æruingia tiill æuerdeliga egha, ok kennes wy thet ath for:de her Abram hauer giffuith oss fare thet for:de gotz lx mark redhe hwithæ penia, swa ath oss fulkomliga væll athnøgir och tilbindæ wy oss och ware arffua for:dæ her Abram Broderson och hans arffue ath frii, himlia och orgranth ath [gøra] thet for:da gotz och tillagæ for alla till æwerdeliga egho. Tiill ytermere visso och bæthræ foruaring ath thetta for:na skall stakucth (!) bliffua i alla matho, tha hauer jak Niels Scalsson for:dæ och jag Mæritha for:da hængt war incigle hær fore meth vilia och vitzscap, ok bidia wy Peder Nielsson, fogeth pa Pixborgh, och Karll Magnusson, lagman i Tyhæredh, och Peder Ingulfson, hæredzhøffding i Sunnerbo, ath the hængiæ theres incigle her fore till vithnisbyrd. Datum anno Domini mcd° tercio, feria secunda proxima post festum beati Andree apostoli.

Oversættelse

Jeg, Niels Stalsson, væbner, og jeg, Märta Magnusdatter, som er hans hustru, vedkender med dette vort åbne brev, at vi med ja og god vilje har solgt, skødet og overladt velbårne mand, hr. Abraham Brodersen, ridder, vort gods i Sunnerbo, som er to gårde i Skararp i Hamneda sogn [nu: i Hinneryds sogn] med alle tilliggender, som er ager og eng, skog, mark og fiskevand, vådt og tørt, inden og uden for gærdet, og intet undtaget af det som ligger til det fornævnte gods og har ligget dertil fra gammel tid. Det er min hustru Märtas rette mødrenearv og var hendes moders morgengave, således som morgengavebrevet udviser, som hænger herved. [Det overdrager vi] fra os og vore arvinger til fornævnte hr. Abraham Brodersen og hans arvinger til evigt eje, og vi vedkender at fornævnte hr. Abraham har givet os for det fornævnte gods 60 mark rede, hvide penge, således at vi er fuldt tilfredse, og vi forbinder os og vores arvinger at fri, hjelme og gøre aldeles tydeligt for alle at det fornævnte gods og alle dets tilliggender er fornævnte hr. Abraham Bodersen og hans arvingers evige eje. Til yderligere bevis og bedre forvaring af at dette fornævnte skal blive bestandigt på alle måder, da har jeg, Niels Stalsson, fornævnte, og jeg, Märta, fornævnte, hængt vort segl herunder med vilje og viden, og vi beder Peter Nielsson, foged på Piksborg, og Karl Magnusson, lagmand i Tio-herred, og Peter Ingolfsson, herredshøvding i Sunnerbo at de hænger deres segl herunder til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1403, mandagen nærmest efter den hellige apostel Andreas fest [30. november].