1403. 24. december. Københavns byting


Tingsvidne af Københavns byting om, at hr. Asser Pedersen, præst i Roskilde stift, har solgt og skødet en gård i Nørregade til Peder Jakobsen, borger i København.

Tekst efter A, udfyldt med støtte i Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Krafsæ. Nicolaus Widær proconsules. Olauus Tulæson aduocatus Laurencius Winnæræ Iohannes Iacobi. Hinricus van Berghæn. et Iacobus Iohannis consules Hafnenses. salutem in domino ♦

Coram omnibus quorum interest uel interesse poterit quomodolibet in futurum. in uerbo ueritatis per presente[s][1] uniuoce protestamur quod sub anno domini mo. cdo. tercio. uigilia natiuitatis domini in placito nostro ciuili. pluribus fidedignis presentibus. constitutus honorabilis uir et discretus dominus Ascerus Petri presbiter Roskildensis dyocesis quandam curiam cum omnibus pertinenciis suis in platea Nørrægadæ in parroch[ia][2] beate uirginis Hafnis sitam. eidem domino Ascero Petri. matri sue nomine Thyræ. fratribusque suis uidelicet Matheo Petri. et I[ohann]i[3] Petr[i here]Petr[i hereditario][4] iure inuicem spectantem. cuidam conciui nostro Petro Iacobi tam ex parte matris fratrumque suorum quam ex parte propria [iusto][5] uendicionis titulo alienauit et scotauit. prout consensus et uoluntas personarum antedictarum in eodem placito nostro ad hoc acc[edebat iure perpetuo][6] possidendam/ ♦

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno[7] et die quibus supra.

1. presente[s]] hul i perg. A. 2. parroch[ia]] hul i perg. A. 3. I[ohann]i] hul i perg. A. 4. Petr[i hereditario]] hul i perg. A. 5. [iusto]] Aa, hul i perg. med plads til ca. 5 bogstaver A, mgl. Ab. 6. acc[edebat iure perpetuo]] hul i perg. A. 7. anno] herefter overstreget og underprikket domini m° A.

Oversættelse

Peder Krafse, Niels Wider, borgmestre, Oluf Tulesen, foged, Lars Winnere, Jens Jakobsen, Henrik van Berghen og Jakob Jensen, rådmænd i København, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Vi bevidner enstemmigt med dette brev overfor alle, hvem det angår, eller på nogen måde vil angå i fremtiden, med sandfærdige ord, at i det Herrens år 1403 juleaftensdag mødte på vort byting i nærværelse af mange troværdige mænd den hæderlige og gode mand hr. Asser Pedersen, præst i Roskilde stift, og afhændede ved salg og skødede såvel på sin moders og sine brødres som på egne vegne til Peder Jakobsen, vor medborger, en gård med alle dens tilliggender i Nørregade i Vor Frue sogn i København, som ved arv var tilfaldet samme hr. Asser Pederen, hans mor ved navn Tyra og hans brødre, nemlig Mads Pedersen og Jens Pedersen, i forening, at besidde med evig ret, såsom fornævnte personers samtykke og billigelse hertil forelå på samme ting.

Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.