1403.


Bjørn Olufsen, ridder, erkender, at Antvorskov kloster har indløst den gård i Gierslev, som han havde i pant af Drilleben.

Tekst efter reg

Tekst

Biørnn Oelssenn ridder igienn oplod och andtuordede closter denn gaardt vdi Gesløff som hand vdi pannt haffde aff Drylle Been och bekiender att closter haffuer samme gaardt aff hannem effter sinn nøye igienløst och meelder hannd alle breff som med eller imod kunde were giffuet paa samme gaardt døde och magteløsse at were. 1403.

Oversættelse

Bjørn Olufsen, ridder oplod og overgav atter klostret den gård i Gierslev, som han havde i pant af Drilleben, og erkender, at klostret har genindløst samme gård fra ham til hans tilfredshed, og han erklærer alle breve, som kunne være givet med eller imod angående samme gård, for døde og magtesløse at være. 1403.