1403.


Abbed Jens Povlsen i Bækkeskov kloster erklærer, at Svensköp mølle var pantsat til klostret.

Tekst efter reg

Tekst

Ett gammeltt pergmens breff abbett Iens Poellssøn y Beckeskouff haffuer wdgiffuit vnder datum mcdiii atth samme mølle[1] var pantsetth til closter etcetera och er indttzeglitth borthe aff samme breff.

1. samme mølle] = Suenskøff mølle.

Oversættelse

Et gammelt pergamentbrev, som abbed Jens Povlsen i Bækkeskov har udstedt under datum 1403, at samme mølle var pantsat til klostret o. s. v., og seglet er forsvundet fra samme brev.