1404. 16. januar. Marienburg


De preussiske stæder erindrer ærkebiskop Jakob af Lund om, at han ikke har overholdt betalingen af de 5000 nobler, han ved dronning Margretes mellemkomst var gået ind på at betale for godset, der bjergedes fra Arnold Dukers skib, som strandede ved Bornholm, og anmoder om betaling af det manglende.

Tekst efter Aa

Tekst

Dem erwirdigen in gote vader vnd heren heren van godes gnaden ertzbisscop to Lunden vůrste to Sweden vnd des pauesten legaten detur ♦ Allent dat wy gudes to iuwer herliken werdiket vormogen vorgenant ♦ Erwerdige gnedige here ♦ Als iuwe wyshet wol vordengket van des gudes wegen dat in Arnd Duker was vnd to lande ging vnd sluch vppe iuwe land to Bornholm vnd in iuwe were vnd nůt qwam dat met hulpe vnd bede der durchluchsten vurstynne vnser gnedigen vrowen vrowenMargrete koning Waldemares dochter to enen redeliken weder gelde wart gelaten als vp vm nobilen guder engelisserer munte/ dy in guden truwen vnd louen ane allirleye argelist vp dage vnd stunde to Danczk to geuen vnd to betalen dat gnedige here iuwe macht vnd wyshet nicht hefft geholden na vtwisunge iuwes bezegilden breues/ dy wy vnsem heren grotscheffern to Marienburg deme desse vorgenante sake gelike den steden to Prussen angheet/ wol ez entholden ♦ Wy bidden iuwe werdiket denstlyk vnd met flyte dat ghii by korter frist vmme dat dy dage in iuwen vorgenanten breue vtgesettet inbetalinge van i{we} nicht sint geholden/ dat ghii dat vorgenante geld/ vtgenomen wes ghii dar ane betalet hebben/ an der stat als ghii schuldich syn noch betalen mete dennander vnd vortogen/ vnd schriuet vns des iuwe warhaftige antworde by dessem vnsern boden dat ghii holden willen vnd ist dat ghii des nicht en doen so wille wy to hulpe nemen/ dy wy dorto tyen mogen met denste vnde gunst vnd willen iuwer herliken macht na rechter bornisse ♦ Allent dat affmanen vnde vordern/ des vnse heren vnd wy schaden van i{we} hebben genomen ♦ Gegeben to Marienburg anno domini mo cccco iiiio feria quarta ante Prisce uirginis sub secreto ciuitatis Elbing quo nos omnes utimur in presenti. Ciuitates Prussie.

Oversættelse

Til den ærværdige i Gud fader og Herren, herre af Guds nåde ærkebiskop i Lund, fyrste af Sverige og pavens legat. Først ønsker vi Eders herlighed forudskikket alt det gode vi formår. Ærede nådige herre. Herre, i Eders visdom kan I visselig erindre det gods, som var hos Arnold Duker og drev i land og bjærgedes på Eders land Bornholm og kom i Eders varetægt, og hvorfor der med hjælp af og efter bøn fra den højeste fyrstinde, vor nådige frue, fru Margrete, kong Valdemars datter, blev fastsat en rimelig erstatning, nemlig 5000 nobler i god engelsk mønt, som skulle gives og betales på tro og love uden svig på dag og time i Danzig, hvilket I, nådige herre, i Eders magt og visdom ikke har overholdt ifølge ordlyden i Eders forseglede brev, som vi har i forvaring for vor herre storskafferen i Marienburg, hvem denne førnævnte sag angår ligesom de preussiske stæder. Vi beder Eders herlighed tjenstvilligt og med flid, at I, eftersom den frist, der er udsat for betaling i Eders førnævnte brev, ikke er overholdt, inden for en kort frist uden udsættelse betaler alle de førnævnte penge, som I er skyldig, undtagen hvad I har betalt deraf, og tilskriver os Eders sandfærdige svar derpå ved dette vort bud, at I vil overholde det, og sker det, at I ikke gør det, så vil vi tage dem til hjælp vi kan få hjælp fra med tjeneste og gunst og vil, som det sig hør og bør, rykke for og afkræve Eders herlige stormægtighed godtgørelse for alt det, som vor herre og vi har lidt tab fra Eder. Givet på Marienburg i det Herrens år 1404 onsdagen før den hellige jomfru Priscas dag under staden Elbings sekret, som vi alle for nærværende anvender.