1404. 29. januar. Stockholms slot


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Amund Rande har skødet Bo Dyre al den ret, der tilkom ham efter sin broder Gregers Randes død.

Tekst efter Svenskt Dipl.:

Tekst

Wii Erich meth gudz nadh Swerighes Danmarks Norges Wendes oc Godes konung oc hertigh i Pomeren gøre wyderlikt mæth thætte wart opne bref allom thæm som thætta bref se æller høre at æpter wors herra byrdh mcd pa thet fiærdhe aahr thæn tisdagh nest føre kynndelmesso dagh i wort hærbære pa wort slot Stokholmen wor skikedh for oss en beskedheliken man Amund Rande skiøte til ewerdelike ægho oc vplot pa sine eghne weghne oc sin fadhers Thorkild Rande oc sin brothers Tolff Rande byggende i Wæste i Hiertun sokn i Thorpe hæredh en godh man Bo Dyure wor kyære thyænere oc man all then ræteehet som the hafthe oc thøm tel kom æpter there brodhers oc hans sons Gregersse Randes dødh i thet gothz som ær <sø>dher[1] Folqui i Kræklinge sogn liggende oc Gethrikke oc Gethrikke holt i Hardheme sogn oc Skallerudh i Halzbergh sogn i alle made som thæn førde Gregers thet førde gotz i pant hadhe æpter thy som the bref liidhe som ther vppa gifne ære huilke bref førde Amund Rande antwordhede førde Bo Dyure i vor nærwære. ♦ Oc ther were nær gothe mæn swa som ær herr Ianes Duwe war hofmæstere herr Henning Konungxmarc herr Olaff Axelsson herre Eric Stensson riddere Henric Nielsson oc Eric Iacopsson knapa ♦ In huius rei testimonium secretum nostrum presentibus est appensum. ♦ Datum anno, loco, die quibus supra.

1. <sø>dher] fadher Aa.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Sveriges, Danmarks, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern, gør vitterligt med dette vort åbne brev for alle dem, der ser eller hører dette brev, at år 1404 efter vor Herres fødsel tirsdagen næst før kyndelmissedag i vort herberge på Stokholms slot gav den gode mand Amund Rande møde for os, skødede og oplod til evig eje på sine egne vegne og på sin faders Torkil Rande og sin broders Tolf Rande, der bor i Vesten i Hjertums sogn i Torpe herred, den gode mand Bo Dyre, vor kære tjener og mand, al den rettighed, som de havde, og som tilkom dem efter deres broders og hans søns Gregers Randes død i det gods, som er Södra Folkavi i Kräklinge sogn og Gethrikke og Gethrikke holt i Hardemo sogn og Skallerud i Hallsbergs sogn, på alle måder, som den fornævnte Gregers havde det fornævnte gods i pant, således som de breve lyder, som er givet derpå, hvilke breve fornævnte Amund Rande overgav fornævnte Bo Dyre i vor nærværelse. Og der var de gode mænd til stede, som er hr. Jens Due, vor hofmester, hr. Henning Königsmarck, hr. Oluf Akselsen, hr. Erik Stensson, riddere, Henrik Nielsen og Erik Jakobsen, væbnere. Til vidnesbyrd herom er vort sekret hængt under dette brev. Givet år, sted, dag som ovenfor.