1404. 6. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger biskop Turibius af Tuy at overdrage Markvard Stiphere fra Oldesloe, sognepræst i Flemhude, det kanonikat og den præbende ved kirken i Entin, der blev ledige efter Gottfried v. Warendorps død, og som Johan Vos havde givet afkald på, uanset at Markvard fører proces om sognekirken i Weslingburen, besidder sognekirken i Flemhude og samtidig har fået provision på et evigt vikardømme ved Filip og Jakobs alter i domkirken i Bremen og på et eller to beneficier i Lübeck og Slesvig, hvortil biskopperne eller de øvrige gejstlige myndigheder har overdragelsesretten.

Udtog efter Aa:

Tekst

Bonifatius etcetera uenerabili fratri Turibioepiscopo Tudensi in Romana curia commoranti salutem etcetera. ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Marquardus Stiphere de Odeslorector parrochialis ecclesie in Vlemmehude Bremensis diocesis fidedigno commendatur testimonio nos inducunt ut sibi reddamur ad graciam liberales ♦ Dudum siquidem per nos accepto quod canonicatus et prebenda ecclesie Vthinensis..... uacauerant et uacabant..... ac uolentes eidem Marquardo..... graciam facere specialem fraternitati tue..... per apostolica scripta committimus et mandamus quatinus..... canonicatum et prebendam predictos..... eidem Marquardo auctoritate nostra conferas et assignes..... non obstantibus..... quod idem Marquardus ut asserit super parrochiali ecclesia in Weslingburen..... in eodem palatio litigat necnon predictam ecclesiam in Vlemmehude..... obtinet et hodie sibi de perpetua uicaria sine cura ad altare sanctorum Philippi et Iacobi situm in ecclesia Bremensi tunc certo modo uacatura..... per quasdam necnon de uno uel duobus beneficio seu beneficiis ecclesiastico aut ecclesiasticis eciam si aliquod eorum curatum siue canonicatus et maior uel media siue distincta aut choralis siue non choralis seu salmaris aut incorporata uel cristana aut minor seu capitularis Lubicensis in qua canonicatus et maiores medie distincte chorales et non chorales salmares et non incorporate ac cristane necnon capitulares ac minores aut Sleswicensis ecclesiarum uel alicuius ex collegiatis ecclesiis Lubicensis uel Sleswicensis ciuitatum siue diocesium in quibus etiam maiores medie et minores prebende fore noscuntur existeret ad collacionem prouisionem presentacionem seu quamuis aliam disposicionem uenerabilium fratrum nostrorum ..[1] Lubicensis et ..[2] Sleswicensis episcoporum ac dilectorum filiorum prepositorum decanorum archidiaconorum cantorum et capitulorum singulorumque canonicorum et personarum Lubicensis et Sleswicensis ecclesiarum predictarum etiam racione dignitatum personatuum uel officiorum que in ipsis ecclesiis obtinent communiter uel diuisim pertinente seu pertinentibus tunc uacante uel uacantibus aut uacaturo seu uacaturis per alias nostras litteras mandauimus prouideri ♦ ..... ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum secundo nonas marcii anno quintodecimo/

1. ..] = Iohannis . 2. ..] = Iohannis .

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til sin ærværdige broder Turibius, biskop af Tuy, der opholder sig ved den romerske kurie, hilsen o. s. v. Det sædelige liv, den vandel og den rosværdige retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Markvard Stiphere fra Oldesloe, sognepræst i Flemhude, Bremen stift, anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. Da det i sin tid blev erfaret af os, at et kanonikat og en præbende ved kirken i Eutin ..... var blevet og blev ledige ....., og da vi ønsker at vise samme Markvard særlig nåde ..... pålægger vi Dig, broder, ved apostolisk brev som vor befaling, at Du med vor myndighed skal overdrage og anvise ..... samme Markvard ..... fornævnte kanonikat og præbende ....., uanset, at ..... samme Markvard, som han forsikrer, fører proces i samme palads som sognekirken i Weslingburen ..... samt besidder fornævnte sognekirke i Flemhude ....., og at vi i dag ved et af vore breve har befalet, at man ved provision skulle give ham et evigt vikardømme uden sjælesorg ved sankt Filips og sankt Jakobs alter i kirken i Bremen, der da på en bestemt måde bliver ledigt ....., samt ved et andet, at man ved provision skulle give ham et eller to kirkelige beneficier, selv om det ene af dem var forbundet med sjælesorg eller et kanonikat og en større eller middelstor eller særskilt eller kor- eller ikke kor- eller indlemmet eller mindre eller kapitelpræbende ved kirken i Lübeck, i hvilken der vides at være kanonikater og større, middelstore, særskilte, kor- og ikke kor-, og ikke indlemmede og samt kapitel- og mindre præbender, eller ved kirken i Slesvig eller ved en af kollegiatkirkerne ved stæderne eller stifterne Lübeck eller Slesvig, i hvilke der ligeledes vides at være større, middelstore og mindre præbender, hvortil vore ærværdige brødre Johan, biskop af Lübeck, og Hans, biskop af Slesvig, og vore elskede sønner provsterne, dekanerne, ærkedegnene, kantorerne og kapitlerne og kannikerne enkeltvis og præsterne ved fornævnte kirker i Lübeck og Slesvig ligeledes på grund af de digniteter, personater eller officier, som de besidder ved disse kirker, i fællesskab eller hver for sig har overdragelses-, provisions-, præsentations- eller al anden rådighedsret, og som da et ledigt eller ledige eller bliver ledigt eller ledige ...... Givet ved S. Pietro i Rom den 6. marts i vort (pontifikats) femtende år.1)