1404. 10. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger provsten ved kirken i Odense ved provision at overdrage Peder Bosen Stokkemark, præst i Odense stift, et kanonikat ved kirkerne i Slesvig og i Lübeck og for fem år give ham ventebrev på en præbende begge steder.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 336:

Tekst

Bonifatius etcetera dilecto filio .. preposito ecclesie Ottoniensis salutem etcetera. ♦ Dignum arbitramur etcetera. ♦ Uolentes igitur dilectum filium Petrum Boetii Stokmarkpresbiterum Ottoniensis diocesis apud nos de uite ac morum honestate (---) oneramus eidem de uno in Sleswicensi et de alio in Lubicensi ecclesiis canonicatibus cum plenitudine iuris canonici auctoritate nostra prouideas faciens ipsum Petrum uel procuratorem suum eius nomine in qualibet earundem ecclesiarum in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo cuiuslibet ipsarum ecclesiarum cum dicti iuris plenitudine assignatis/ ac unam in Sleswicensi et aliam in Lubicensi ecclesiis predictis prebendas si que uacant ad presens uel cum simul uel successiue uacauerint quas dictus Petrus per se (---) uacatio illarum innotuerit duxerit acceptandas conferendas eidem Petro post acceptacionem (---) inhibendo uenerabilibus fratribus nostris ....[1] ..[2] Sleswicensi et ..[3] Lubicensi episcopis ac dilectis filiis capitulis dictarum ecclesiarum ac illi uel illis ad quem uel ad quos in eisdem ecclesiis prebendarum collacio (---) diuisim ne de prebendis huiusmodi interim (---) predicti illas noluerint acceptare disponere quoquo modo presumant/ et nichilominus prebendas huiusmodi quas reseruabis si ut premittitur uacant uel cum uacauerint/ eidem Petro cum iuribus et pertinentiis supradictis auctoritate predicta conferas et assignes/ inducens per te uel alium seu alios eundem Petrum uel procuratorem predictum eius nomine in corporalem possessionem prebendarum iuriumque et pertinentiarum predictorum (---) de ipsorum canonicatuum et prebendarum fructibus (---) consuetudinibus ipsarum ecclesiarum contrariis (---) quauis auctoritate in dictis ecclesiis in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant/ seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis ipsarum ecclesiarum speciales (---) quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in ipsis ecclesiis receptis uel prebendas expectantibus in eisdem in assecucione dictarum prebendarum prefatum Petrum uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem canonicatuum et prebendarum ipsarum ecclesiarum uel beneficiorum aliorum preiudicium generari/ seu si episcopis et capitulis prefatis uel quibusuis aliis (---) quodque de canonicatibus et prebendis ipsarum ecclesiarum uel aliis beneficiis (---) consuetudinibus ipsarum ecclesiarum solita iuramenta dummodo in absentia sua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesias ipsas accesserit corporaliter illa prestet/ ♦ Uolumus autem quod idem Petrus post quinquennium a data presentium litterarum computandum earum uigore aliquam prebendam non acceptet nec de illa sibi faciat prouideri/ quodque eciam si eidem Petro huiusmodi canonicatus conferantur et infra huiusmodi quinquennium in dictis ecclesiis uigore presencium aliquam prebendam non acceptauerit nec de illa sibi prouideri fecerit extunc in eisdem ecclesiis canonicus esse desistat/ decernentes (---) ydoneo canonicatus dictarum ecclesiarum contulissemus et prebendas dictarum ecclesiarum si que in ecclesiis ipsis tunc uacabant uel cum uacarent quas idem Petrus ut prefertur duceret acceptandas conferandas eidem Petro post acceptacionem huiusmodi donacioni apostolice cum interposicione decreti duxissemus specialiter reseruandas/ ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum sexto idus martii anno quintodecimo\

1. ..] = ? . 2. ..] = Iohanni . 3. ..] = Iohanni .

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til sin elskede søn, provsten ved kirken i Odense, hilsen o. s. v. Vi anser det for sømmeligt o. s. v.1) Idet vi derfor ønsker at omfatte vor elskede søn Peder Bosen Stokkemark, præst i Odense stift, som er mangfoldigt anbefalet ( - - - )1) ved provision giver samme et kanonikat ved kirken i Slesvig og et andet ved kirken i Lübeck med fuld kanonisk ret og skaffer denne Peder eller hans befuldmægtigede i hans navn anerkendelse som kannik og broder i hver enkelt af samme kirker efter at have anvist ham plads i koret og sæde i kapitlet i enhver af disse kirker med nævnte fulde ret. Hvis en præbende ved kirken i Slesvig og en anden ved kirken i Lübeck for tiden er ledige, eller når de på een gang eller efter hinanden bliver ledige, og nævnte Peder selv ( - - - )1) kendskab til deres ledighed, beslutter at godtage dem, skal Du efter denne godtagelse med fornævnte myndighed reservere dem for Din overdragelse til samme Peder, at overdrage med al deres ret og tilbehør. Du skal strengt forbyde vore ærværdige brødre (Hans), biskop af Slesvig, og (Johan), biskop af Lübeck, og vore elskede sønner kapitlerne ved nævnte kirker og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al anden rådighed over præbenderne ved samme kirker i fællesskab ( - - -)1) bestemmelse om disse præbender undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at fornævnte Peder eller hans befuldmægtigede ikke har villet godtage dem, og skal lige så vel med fornævnte myndighed overdrage og anvise samme Peder disse præbender, som Du reserverer, hvis sådanne som ovennævnt er ledige, eller når de bliver ledige, med ovennævnte ret og tilbehør. Du skal personligt eller ved en eller flere andre med samme myndighed indføre samme Peder eller fornævnte befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte præbender og deres omtalte ret og tilbehør ( - - - )1) oppebørsler af disse kanonikater og præbender, idet Du ( - - - )1) sædvaner ved disse kirker, selv om de er bekræftede ( - - - )1) anerkendt som kanniker ved nævnte kirker eller gør påstand om anerkendelse eller af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på kanonikater og præbender ved disse kirker, eller almindeligt brev ( - - - )1). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Peder frem for alle disse - dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed er optaget i disse kirker eller har ventebrev på præbender sammesteds - skal have fortrinsret til at opnå nævnte præbender, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og præbender ved disse kirker eller beneficier; (Din overdragelse skal endvidere gælde), uanset om fornævnte biskopper og kapitler eller hvilke som helst andre ( - - - )1), og at kanonikater og præbender ved disse kirker eller kirkers bestemmelser og sædvaner, når blot han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge dem, og når han kommer til disse kirker, gør det i egen person. Men det er vor vilje, at samme Peder efter fem års forløb, at regne fra dette brevs udstedelsesdag, ikke kan godtage nogen præbende i kraft af det og ikke kan lade det sig give ved provision, og at samme Peder ligeledes, hvis man overdrager ham disse kanonikater, og han ikke inden disse fem års forløb godtager nogen præbende i nævnte kirker i kraft af dette brev og ikke lader sig dem give ved provision, fra da af skal afstå fra at være kannik i samme kirker, idet vi erklærer ( - - - )1) egnet hertil, kanonikater ved nævnte kirker og, hvis sådanne præbender da var ledige i disse kirker, eller når de blev ledige, og samme Peder, som ovenfor omtalt, ville godtage dem, ved en afgørelses mellemkomst særligt havde ladet dem reservere til apostolisk overdragelse til samme Peder efter denne godtagelse. Givet ved S. Pietro i Rom den 10. marts i vort (pontifikats) femtende år.