1404. 12. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger abbeden i Ringsted kloster at overdrage Peder Madsen, kannik ved kirken i København, det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, som var ledige ved biskop Bo af Århus' udnævnelse.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 336:

Tekst

Bonifacius etcetera. dilecto filio ..[1] abbati monasterii Ringstadensis Roskildensis diocesis salutem etcetera. ♦ Dignum arbitramur etcetera. ♦ Dudum siquidem omnes canonicatus et prebendas ceteraque beneficia ecclesiastica tunc apud sedem predictam uacancia et inantea uacatura collacioni et disposicioni nostre reseruantes decreuimus extunc irritum et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contingeret attemptari/ ♦ Cum itaque postmodum canonicatus et maior prebenda[2] ecclesie Roskildensis in qua maiores et minores prebende fore noscuntur/ quos uenerabilis frater noster Boetiusepiscopus Arusiensis tempore promotionis per nos facte de ipso ad ecclesiam Arusiensem tunc uacantem obtinebat per huiusmodi promocionem et munus consecracionis eidem episcopo apud dictam sedem de mandato nostro impensum apud sedem ipsam uacauerint et uacent ad presens/ nullusque preter nos hac uice de dictis canonicatu et maiori prebenda[3] disponere potuerit neque possit reseruacione et decreto obsistentibus supradictis. nos uolentes dilectum filium Petrum Mathiecanonicum ecclesie Hauenensis Roskildensis diocesis apud nos (---) examinacionem dictum Petrum ad hoc ydoneum esse reppereris super quo tuam conscienciam oneramus canonicatum et maiorem prebendam predictos quorum fructus redditus et prouentus duodecim marcharum argenti secundum communem extimacionem[4] ualorem annuum ut ipse Petrus asserit non excedunt/ siue ut premittitur siue alias quouis modo uel ex alterius cuiuscumque persona seu per liberam resignacionem alicuius per eum de illis coram notario publico et testibus in Romana curia uel extra eam sponte factam uacent/ etiam si tanto tempore uacauerint quod eorum collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad dictam sedem legitime deuoluta uel ipsi canonicatus et maior prebenda disposicioni apostolice alias specialiter reseruati existant et dictus Boecius uel persona huiusmodi dicte sedis familiaris/ aut fructuum et prouentuum camere apostolice debitorum collector succollector fuerit et super eisdem canonicatu et prebenda inter aliquos lis cuius statum presentibus haberi uolumus pro expresso pendeat indecisa/ dummodo tempore date presentium non sit in eis alicui specialiter ius quesitum/ cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem Petro auctoritate nostra conferas et assignes/ inducens (---) possessionem canonicatus et prebende iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendens inductum amoto exinde quolibet detentore ac faciens ipsum Petrum uel dictum procuratorem pro eo ad huiusmodi prebendam in dicta ecclesia Roskildensi in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie Roskildensis cum dicti iuris plenitudine assignatis sibique de ipsorum canonicatus et prebende fructibus (---) non obstantibus tam felicis recordacionis Bonifaciipape VI IIpredecessoris nostri quam aliis constitucionibus apostolicis/ necnon statutis et consuetudinibus dicte ecclesie Roskildensis quibuscumque contrariis iuramento (---) sibi faciendis de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie Roskildensis speciales (---) quibus omnibus dictum Petrum in assecucione dictorum canonicatus et prebende uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem canonicatuum et prebendarum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari/ seu si uenerabili fratri nostro ..[5] episcopo et dilectis filiis capitulo Roskildensi uel quibusuis (---)/ quodque de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie Roskildensis uel aliis (---) illud prestet/ seu quod idem Petrus ut asserit canonicatum et prebendam dicte ecclesie Hauenensis quorum fructus redditus et prouentus quatuor marcharum argenti puri secundum dictam extimacionem ualorem annuum non excedunt noscitur obtinere/ ♦ Nos enim prout est irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter attemptatum forsan est hactenus uel imposterum contigerit attemptari/ ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quarto idus martii anno quintodecimo/

1. ..] .. = Laurencio . 2. maior prebenda] prebenda maior med omflytningstegn Aa. 3. maiori prebenda] prebenda maiori med omflytningstegn Aa. 4. extimacionem] extimacionem extimacionem Aa. 5. ..] = Petro .

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til sin elskede søn (Lars), abbed i Ringsted kloster i Roskilde stift hilsen o. s. v. Vi anser det for sømmeligt o. s. v.1) I sin tid reserverede vi alle kanonikater og præbender og de øvrige kirkelige beneficier, der da var ledige og i fremtiden ville blive ledige ved fornævnte sæde for vor overdragelse og rådighed og erklærede det fra da af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag. Da senere vor ærværdige broder biskop Bo af Århus besad et kanonikat og en større præbende ved kirken i Roskilde, i hvilken der vides at være større og mindre præbender, på det tidspunkt, da han forfremmedes af os til kirken i Århus, der da var ledig, og da de derfor var ledige og for tiden er ledige ved dette sæde, efter at samme biskop således var blevet forfremmet og havde modtaget den indvielsens nådegave, der efter vor befaling blev meddelt ham ved nævnte sæde, og da ingen uden os denne gang har kunnet eller kan råde over nævnte kanonikat og større præbende, idet ovennævnte reservation og erklæring lægger sig hindrende i vejen, og da vi ønsker at omfatte vor elskede søn Peder Madsen, kannik ved kirken i København, Roskilde stift, som er mangfoldigt ( - - -)1) finder nævnte Peder egnet hertil - hvorom vi bebyrder Din samvittighed - med vor myndighed overdrager og anviser samme Peder fornævnte kanonikat og større præbende, hvis frugter, indtægter og indkomster, som denne Peder forsikrer, ikke overstiger 12 mark sølv i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, med fuld kanonisk ret og al ret og tilbehør, hvad enten de er ledige som fornævnt eller fra en hvilken som helst anden person eller ved, at en eller anden af egen drift frivilligt har givet afkald på dem ved den romerske kurie eller uden for den i nærværelse af en offentlig notar og vidner, selv om de har været ledige så lang tid, at deres overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser på lovformelig vis er hjemfaldet til nævnte sæde, eller dette kanonikat og denne større præbende iøvrigt særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og nævnte Bo eller denne person har været i nævnte sædes tjeneste eller indsamler eller underindsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, og der om samme kanonikat og præbende mellem nogle svæver en uafgjort strid, hvis stilling det er vor vilje, skal anses for udtrykt med dette brev, når blot det på tidspunktet for dette brevs givelse ikke særligt er søgt ret for nogen angående dem. Du skal personligt ( - - - )1) besiddelse af fornævnte kanonikat og præbende og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver besidder er fjernet derfra, og skaffe denne Peder eller nævnte befuldmægtigede for ham anerkendelse som kannik og broder i nævnte kirke i Roskilde til denne præbende efter at have anvist ham plads i koret og sæde i kapitlet ved denne kirke i Roskilde med nævnte fulde ret og sørge for,at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende, idet Du ( - - - )1) uanset såvel vor forgænger - salig ihukommelse - pave Bonifacius 8.s som alle andre apostoliske bestemmelser samt bestemmelser og sædvaner ved nævnte kirke i Roskilde, der strider herimod, selv om de er bekræftede ( - - - )1) særskilt brev på, at de skal have provision på kanonikater og præbender ved denne kirke i Roskilde, eller almindeligt ( - - - )1). Det er nemlig vor vilje, at nævnte Peder frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kanonikat og præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og præbender eller beneficier; (Din overdragelse skal endvidere gælde), uanset om vor ærværdige broder (Peder), biskop, og vor elskede sønner kapitlet i Roskilde eller hvilke som helst ( - - - )1), og at kanonikater og præbender ved denne kirke i Roskilde eller andre kirkelige ( - - - )1) i egen person, eller (uanset) at samme Peder, som han forsikrer, vides at besidde et kanonikat og en præbende ved nævnte kirke i København, hvis frugter, indtægter og indkomster ikke overstiger fire mark lødigt sølv i årlig værdi ifølge nævnte indtægtsangivelse. Thi vi erklærer det ugyldigt og magtesløst, hvad det også er i sig selv, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom muligvis hidtil skulle have forsøgt eller i fremtiden skulle forsøge at handle anderledes i denne sag. Givet ved S. Pietro i Rom den 12. marts i vort (pontifikats) femtende år.