1404. 11. maj.


Peder Hase pantsætter sit gods i Ramsing sogn i Salling til Niels Hvas for en gæld på 40 lødige mark.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Hasæwæpner helsær alle ther thenne skrefft see ellær høræ læse ♦ Ok kwndgiøræ at iegh Pether Hasæ veetherkiændis megh skyldigh at wære xl lodimarck i godæ sylff pænningh oc giæwæ thenne nærwærendis brefførær Nis Hwas for huilkæ iegh sætter hannum myt gotz i pant ther ligger i Sallingh i Ramsingh soghen so som ær Andropp oc Grwndwatz gord i thet sammæ soghen oc Trææbensgard som Knwd boor i oc Blegsbergh i thet samme stet meth alle there til liggelsæ agger oc ængh woth och thyffrt oc fiskæwan oc ænthet wntaghen ♦ Bindher iegh megh til oc mynæ arffwingæ hannum oc hans arwingæ at frii oc frælsæ thet for gotz for alle mentz til tale so længi thet wordher loffligh løst tha skal iegh ellær mynæ arwingæ hannum eller hans arffwingæ atware thry thing for poskæ oc løse thet thingh næst æffter sancti Michaelis dagh for wthen alle hindher ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet fratris Benedicticustodis Wibergensis et Pauli Ienssøn presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mcd iiii dominica infra octauam ascensionis domini.

Oversættelse

Peder Hase, væbner, hilser alle, der ser dette brev eller hører det læse. Og jeg Peder Hase kundgør, at jeg erkender at være nærværende brevfører Nis Hvas skyldig 40 lødige mark i gode og gængse sølvpenge, for hvilke jeg sætter ham mit gods i Salling i Ramsing sogn i pant, nemlig Andrup og Grundvads gård i samme sogn, og Træbensgård, som Knud bor i, samt Blæsbjerg sammesteds med alle deres tilliggender af ager og eng, vådt og tørt, samt fiskevande uden undtagelse. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at fri og frigøre ham og hans arvinger det fornævnte gods for alle mænds tiltale, indtil det bliver lovligt indløst, på det tidspunkt skal jeg eller mine arvinger advare ham eller hans arvinger tre ting før påske og indløse det på tinget efter sankt Mikkels dag uden nogen hindring. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig broder Bent, klokker i Viborg, og Povl Jensen. Givet i det Herrens år 1404 søndag efter Kristi himmelfartsdag.