1404. 23. juni. Djurs Nørreherredsting


Tingsvidne, at Kirsten Madsdatter, enke efter Esger Torbensen havde skødet alt sit arvegods i Sostrup til hr. Svend Udsen.

Tekst efter A:

Tekst

Allæ mæn thættæ breff see æller høøræ helsæ wi Niels aff Farændorppæ prouæst Erpp aff Gryndw prestæ ær / Thetleff Bistensee Pallæ Lawæssøn. Ebbæ Hennekæssøn. Niels Ieyppssøn aff Waldby. och Claws Dranck ewinnelighe meth gwt/ ♦ Wi kundgior allæ mæn. bodhæ the nv ær/ som the kommæ skulæ at ther hwar skikket før oss/ och før andæræ fleræ godemæn pa Norrehæreth Dyrstingh anno m° quadragentesimo[1] quarto thæn mandagh næst før midsømer ien hwelboræn man her Swen Wdssøn thæ<r>[2] ridder ær/ och fæk eth fylt tinghswitnæ ænghæn æmot sighendæ meth aattæ godemæn/ som ær Nissæ Hwiith aff Hamætløff/ Magnus Inghterssøn. Tvri Sporæ. Eskill Magnssøn Esbern Ionssøn. Clæmænt ii Ramptæn. Nissæ[3] Pætherssøn. Palnæ Smyth. och Nissæ Ieyppssøn. ♦ Hwelkæ witnædæ. oc saghdæ so. at Kirstin Mattisdater Esghæ Terbernssøn æfterlæff war pa Norrehærethdyrstingh. oc skøtæ Reyner Æsbernssøn pa her Swens wægnæ alt hannæ goss. hwelket hun fæk æfternnæ fadher oc hænnæ hwsbondhæ Æsghæ Terbernssøn som ær ii Soorstorpp Nørmarkæ/ Wibæmarkæ Wibæskow. oc Wibækær feræwægnæ til markæ møt som ær aghær/ och ænghæ skow/ fiskæwant[4] rørændæ. och wrørændæ. æntæ wthæntaghet. som Knvt Pætherssøn een deel hafdhæ til pandæ aff Mattis Magnssøn. ♦

Item bant hun sich ther til. oc sinæ arwinghæ thæ<n>[5] forsagdæ her Swæn. och hans arwinghæ thet før sagdæ goss. at frighæ. oc[6] at frælsæ før warmans a. tall.

♦ Thet wi hauæ bodhæ høøræt och seet thet witnæ wi meth war insiglæ.

♦ Ghiuet aar/ och dach som før æ screuet.

1. quadragentesimo] = quadringentesimo . 2. thæ<r>] thæn A. 3. Nissæ] rettet o.l. fra Iens . 4. fiskæwant] rettet fra viskæwant A. 5. thæ<n>] thæm A. 6. oc] tilf. o.l. A.

Oversættelse

Vi Niels af Fannerup, provst, Erp af Grenaa, præst, Ditlev Bistensee, Palle Lavesen, Ebbe Henneksen, Niels Jakobsen af Valdby og Klaus Drank hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med Gud. Vi kundgør for alle, både nulevende og fremtidige, at for os flere andre gode mænd på Nørre Djurs herredsting i året 1404 mandag inden midsommer en velbyrdig mand hr. Svend Udsen, ridder, og fik et fuldt tingsvidne med otte gode mænd, idet der ikke var nogen, der gjorde indsigelse, hvilke var: Niels Hvid af Hammelev, Mogens Ingtorsen, Ture Spore, Eskil Mogensen, Esbern Jonsen, Klemens i Ramten, Niels Pedersen, Palle Smed og Niels Jakobsen; de vidnede og sagde, at Kirsten Madsdatter, enke efter Esge Torbensen, på Nørre Djurs herredsting havde skødet Regner Esbernsen på hr. Svends vegne alt det gods, hun fik efter sin fader og efter sin husbond Esge Torbensen, hvilket er Nørremark, Vibemark, Vibeskov og Vibekær i Sostrup med alt inden for de fire markskel, ager, eng, skov og fiskevand, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvilket Knud Pedersen delvis havde i pant af Mads Mogensen. Fremdeles forpligtede hun sig og sine arvinger til at fri og frigøre fornævnte hr. Svend og hans arvinger det føromtalte gods for tiltale fra hvemsomhelst. Hvilket vi både har hørt og set, og bevidner vi med vore segl. Givet år og dag, som før står skrevet.