1404. 6. august. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius pålægger biskop Peder af Roskilde i fem år at reservere en dignitet, et personat eller officium ved kirken i Lund for Jens Most, kannik sammesteds.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 336

Tekst

Bonifatius etcetera uenerabili fratri ..[1] episcopo Roskildensi salutem etcetera. ♦ Dignum arbitramur etcetera. ♦ Uolentes igitur dilectum filium Iohannem Mostcanonicum Lundensem apud nos (---) gracioso ipsumque qui presbiter est in eadem ecclesia amplius honorare fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus si post diligentem examinacionem dictum Iohannem bene legere bene construere et bene cantare ac congrue loqui latinis uerbis et alias ydoneum ad obtinendum dignitatem uel personatum seu officium cum cura uel sine cura esse reppereris uel etiam si idem Iohannes non bene cantaret dummodo in tuis manibus iuret ad sancta dei euangelia quod infra annum a tempore examinacionis huiusmodi computandum bene cantare addiscet dignitatem uel personatum seu officium cum cura uel sine cura/ dummodo dignitas ipsa maior post ponticalem in eadem ecclesia non fuerit/ etiam si ad eam consueuerit quis per electionem assumi/ et si forsan ita esse non inueneris dictusque Iohannes non bene cantet et non iurauerit ut prefertur dummodo ipsum alias per eandem examinacionem ad obtinendum officium sine cura ydoneum esse reppereris super quibus tuam conscienciam oneramus/ officium sine cura duntaxat si qua uel si quis aut si quod in dicta ecclesia uacat ad presens uel cum uacauerit/ quam uel quem seu quod prefatus Iohannes per se (---) acceptandam uel acceptandum conferendam uel conferendum eidem Iohanni post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis donacioni tue auctoritate nostra <reserues>[2] districtius inhibendo uenerabili fratri nostro ..[3] archiepiscopo et dilectis filiis capitulo Lundensi[4] ac illi uel illis ad quem uel ad quos in eadem ecclesia dignitatum personatuum uel officiorum collacio prouisio presentacio electio seu queuis alia disposicio communiter uel diuisim pertinet ne de huiusmodi dignitate uel personatu seu officio interim etiam ante acceptacionem eandem nisi postquam eis constiterit quod Iohannes uel procurator predicti illam uel illum seu illud noluerint acceptare disponere quoquo modo presumant ac nichilominus dignitatem uel personatum seu officium quam uel quem seu quod reseruabis si ut premittitur uacat uel cum uacauerit cum omnibus iuribus et pertinenciis supradictis eidem Iohanni post acceptacionem predictam eadem auctoritate conferas et assignes. inducens per te uel alium seu alios eundem Iohannem uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem dignitatis personatus seu officii iuriumque et pertinentiarum predictorum auctoritate predicta et defendens inductum ac faciens ipsum Iohannem uel dictum procuratorem pro eo ad dignitatem uel personatum seu officium huiusmodi ut est moris admitti sibique de huiusmodi dignitatis uel personatus seu officii fructibus (---). non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie contrariis (---) roboratis. aut si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de dignitatibus personatibus uel officis in dicta ecclesia speciales (---) quibus omnibus preterquam auctoritate nostra huiusmodi dignitates personatus uel officia expectantibus prefatum Iohannem in assecucione dignitatis uel personatus seu officii huiusmodi uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem dignitatum personatuum uel officiorum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari/ seu si eisdem arhciepiscopo et capitulo uel quibusuis (---)/ quodque de dignitatibus personatibus uel officiis ipsius ecclesie aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem electionem seu quamuis aliam disposicionem (---) mentio specialis. aut si dictus Iohannes presens (---) consuetudinibus ipsius ecclesie racione dignitatis uel personatus seu officii huiusmodi solitum (---) illud prestet/ seu quod ipse Iohannes ut asserit in predicta ecclesia canonicatum et prebendam noscitur obtinere. ♦ Uolumus autem quod idem Iohannes post quinquennium a data presentium litterarum computandum earundem uigore aliquam dignitatem uel aliquem personatum seu aliquod officium nequeat acceptare seu de illa uel illo sibi facere prouideri/ decernentes irritum et inane si secus actum fuerit in premissis/ ♦ Et insuper si prefatus Iohannes ad hoc repertus (---) date presencium eidem huiusmodi dignitatem uel personatum seu officium si qua uel si quis aut si quod tunc uacabat uel cum uacaret quam uel quem seu quod idem Iohannes acceptaret ut prefertur conferendam uel conferendum eidem Iohanni post acceptacionem predictam donacioni apostolice cum interposicione decreti duxissemus specialiter reseruandam seu eciam reseruandum. ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum octauo idus augusti anno quintodecimo.

1. ..] = Petro . 2. <reserues>] mgl. Aa. 3. ..] = Iacobo . 4. capitulo Lundensi] Lundensi capitulo med omflytningstegn Aa.

Oversættelse

Bonifacius o. s. v. til sin ærværdige broder Peder, biskop af Roskilde, hilsen o. s. v. Vi anser det for sømmeligt o. s. v.1). Idet vi derfor ønsker at omfatte vor elskede søn Jens Most, kannik i Lund, som er ( - - - )1) i betragtning heraf og yderligere hædre ham, som er præst, i samme kirke, pålægger vi Dig, broder, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet ham finder, at nævnte Jens læser godt, konstruerer godt og synger godt og taler latin på passende måde og iøvrigt er egnet til at opnå en dignitet eller et personat eller et officium med eller uden sjælesorg, eller selv om samme Jens ikke skulle synge godt, når blot han sværger i Dine hænder på Guds hellige evangelier, at han inden et år, at regne fra denne prøvelses tidspunkt, lærer at synge godt, på vor myndighed reserverer en dignitet eller et personat eller officium med eller uden sjælesorg for Din overdragelse til samme Jens, når blot denne dignitet ikke er den største efter den biskoppelige i samme kirke, selv om man plejer at antages til den ved valg, og hvis Du muligvis finder, at det ikke er således, og nævnte Jens ikke synger godt og ikke har aflagt ed som fornævnt, når blot Du ved samme prøvelse finder, at denne iøvrigt er egnet til at opnå et officium uden sjælesorg - hvorom vi bebyrder Din samvittighed - da blot et officium uden sjælesorg, hvis en sådan eller et sådant for tiden er ledige i nævnte kirke, eller når det bliver ledigt, og fornævnte Jens selv ( - - - )1) godtage den at overdrage efter denne godtagelse med al ret og tilbehør. Du skal strengt forbyde vor ærværdige broder (Jakob), ærkebiskop, og vore elskede sønner kapitlet i Lund og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af, valget til eller al anden rådighed over digniteterne, personaterne eller officierne ved samme kirke i fællesskab eller hver for sig hører, imellemtiden, også før samme godtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at fornævnte Jens eller hans befuldmægtigede ikke har villet godtage den eller det, og skal lige så vel med samme myndighed overdrage og anvise samme Jens den dignitet, det personat eller officium, som Du reserverer, hvis det som fornævnte er ledigt, eller når det bliver ledigt, med al ovennævnt ret og tilbehør efter fornævnte godtagelse. Du skal personligt eller ved en eller flere andre med fornævnte myndighed indføre samme Jens eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte dignitet, personat eller officium og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og, som det er skik, skaffe denne Jens eller nævnte befuldmægtigede for ham antagelse til denne dignitet, dette personat eller officium og sørge for, at der fuldt ud svares denne af samtlige ( - - - )1) oppebørsler af denne dignitet, dette personat eller officium, idet Du ( - - - )1), uanset alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke, selv om ( - - - )1) bekræftelse, eller uanset om nogen af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på digniteter, personater eller officier ved nævnte kirke, eller almindeligt ( - - - )1). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Jens frem for alle disse - dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed har ventebrev på disse digniteter, personater eller officier - skal have fortrinsret til at opnå denne dignitet, dette personat eller officium, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, personater eller officier eller beneficier; (Din reservation skal endvidere gælde), uanset om samme ærkebiskop og kapitel eller hvilke som helst ( - - - ) 1), og at digniteter, personater eller officier ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation, valg eller al anden rådighed ( - - - )1) særlig omtale sted; (Din reservation skal også gælde), hvis fornævnte Jens ikke har ( - - - )1) overholde denne kirkes bestemmelser og sædvaner på grund af denne dignitet, dette personat eller officium, når blot ( - - - )1) i egen person, eller (uanset) at denne Jens, som han forsikrer, vides at besidde et kanonikat og en præbende ved fornævnte kirke. Men det er vor vilje, at samme Jens efter fem års forløb, at regne fra dette brevs udstedelsesdag, ikke kan godtage nogen dignitet eller noget personat eller officium i kraft af samme eller lade sig den eller det give ved provision, idet vi erklærer det ugyldigt og magtesløst, hvis der bliver handlet anderledes angående det fornævnte. Og hvis man desuden finder fornævnte Jens egnet hertil ( - - - )1) udstedelsesdag ved en afgørelses mellemkomst særligt havde ladet reservere denne dignitet eller dette personat eller officium, hvis en sådan eller et sådant da var ledige, eller når det blev ledigt, og samme Jens, som fornævnt, ville godtage det, at overdrage til samme Jens efter fornævnte godtagelse. Givet ved S. Pietro i Rom den 6. august i vort (pontifikats) femtende år.