1404. 11. august. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Tuy og Århus samt abbeden i Allehelgens kloster nær Lund at indføre Peder Jensen Danmark i et kanonikat ved kirken i Lund og et andet ved kirken i Roskilde.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 57

Tekst

Simili Simili modo[1] . uenerabilibus fratribus ..[2] Tudensi et ..[3] Arusiensi episcopis ac dilect<o> fili<o>[4] abbati monasterii Omnium sanctorum prope ciuitatem Lundensem salutem etcetera. ♦ Uite ac morum (---) dilectus filius Petrus Iohannis Danmarkcanonicus Lundensis fidedigno etcetera. ♦ (---) seu alios prefatum Petrum uel procuratorem suum eius nomine in predictis Lundensi et Roskildensi ecclesiis recipi (---) in capitulo cuiuslibet ipsarum ecclesiarum cum dicti iuris plenitudine assignatis/ prebendas huiusmodi per nos ut premittitur reseruatas si tempore huiusmodi nostre reseruacionis uacabant uel extunc uacauerunt aut cum illas simul uel successiue uacare contigerit prefato Petro post acceptacionem predictam (---)/ inducentes eundem Petrum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem prebendarum iuriumque (---) facientes sibi de ipsorum canonicatuum et prebendarum fructibus (---)/ seu si prefatis archiepiscopo et episcopo ac capitulis uel quibusuis aliis (---). ♦ Datum ut supra[5] .

1. Simili modo] cf. nr. 427. 2. ..] = Iohanni . 3. ..] = Boecio . 4. dilect<o> fili<o>] dilectis filiis Aa. 5. Datum ut supra] cf. nr. 427.

Oversættelse

På lignende måde til vore ærværdige brødre Johannes og Bo, biskopper af Tuy og Århus, og til vor elskede søn, abbeden i Allehelgens kloster nær staden Lund, hilsen o.s.v. Det sædelige liv, ( - - - )2) vor elskede søn Peder Jensen Danmark, kannik i Lund, anbefales til os ved troværdige o.s.v.1). ( - - - )2) skaffe fornævnte Peder eller hans befuldmægtigede i hans navn anerkendelse som kannik og broder i fornævnte kirker i Lund og Roskilde, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i hver af disse kirker med nævnte fulde ret, og at I ( - - - )2) anvise fornævnte Peder disse præbender, som vi, som ovenfor omtalt, har reserveret ham, hvis sådanne dengang, da vi foretog reservationen, var ledige eller fra da af blev ledige, eller når de på een gang eller efter hinanden måtte blive ledige. I skal fremdeles med fornævnte myndighed indføre samme Peder eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte præbender og deres omtalte (- - - )2), oppebørsler af disse kanonikater og præbender, uanset alt det ovenfor anførte, eller uanset om fornævnte ærkebiskop og biskop og kapitler eller hvilke som helst ( - - - )2). Givet som ovenfor.