1404. 12. august. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. overdrager præsten Peder Jakobsen et kanonikat ved kirken i Lund og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds, gyldigt i fem år.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 56

Tekst

Bonifatius etcetera dilecto filio Petro Iacobicanonico Lundensi salutem etcetera ♦ Uite ac morum (---)/ ♦ Uolentes itaque tibi qui presbiter es premissorum meritorum tuorum intuitu graciam facere specialem canonicatum ecclesie Lundensis cum plenitudine iuris canonici apostolica tibi auctoritate conferimus et de illo eciam prouidemus/ ♦ Prebendam uero ipsius ecclesie si qua uacat ad presens uel cum uacauerit quam tu per te (---) uacacio illius <i>nnotuerit[1] duxeris acceptandam conferendam tibi post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis suis donacioni apostolice reseruamus/ districtius inhibentes uenerabili fratri nostro ..[2] archiepiscopo et dilectis filiis capitulo Lundensi ac illi uel illis ad quem uel ad quos in eadem ecclesia prebendarum collatio prouisio presentatio seu queuis alia dispositio communiter uel diuisim pertinet ne de huiusmodi prebenda interim (---) procurator predictus illam nolueritis (---) numero et quibuscunque aliis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie contrariis (---) quauis auctoritate in eadem ecclesia in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis in dicta ecclesia speciales uel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales (---) quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in ecclesia ipsa receptis uel prebendas expectantibus in eadem te in huiusmodi prebende assecucione uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem prebendarum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari/ seu si eisdem archiepiscopo et capitulo uel quibusuis (---) quodque de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie aut aliis beneficiis (---) consuetudinibus ipsius ecclesie solitum iuramentum (---) illud prestes seu si hodie pro alio uel aliis super equali uel equalibus gracia seu graciis in eadem ecclesia litteras nostras duxerimus concedendas ♦ Nos enim tam illas quam presentes effectum sortiri uolumus quacunque constitucione apostolica contraria non obstante aut quod ut asseris parrochialem ecclesiam sancti Petri in Skiperslef Lundensis diocesis nosceris obtinere/ ♦ Uolumus autem quod post quinquennium a data presencium litterarum computandum earum uigore aliquam prebendam nequeas acceptare seu de illa tibi facere prouideri quodque si interim huiusmodi prebendam non acceptaueris nec de ea tibi prouideri feceris extunc eiusdem ecclesie Lundensis canonicus esse desistas/ decernentes irritum et inane (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum secundo idus augusti anno quintodecimo.

1. <i>nnotuerit] onnotuerit Aa. 2. ..] = Iacobo .

Oversættelse

Bonifacius o.s.v. til sin elskede søn Peder Jakobsen, kannik i Lund, hilsen o.s.v. Dit sædelige liv, ( - - - )1). Idet vi derfor i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig - Du, som er præst - særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et kanonikat ved kirken i Lund med fuld kanonisk ret og giver Dig det ved provision. Hvis en præbende for tiden er ledig i denne kirke, eller når den bliver ledig, og Du eller Din ( - - - )1) kendskab til dens ledighed, beslutter at godtage den, reserverer vi den til apostolisk overdragelse til Dig, at overdrage Dig med al ret og tilbehør efter denne godtagelse. Vi forbyder strengt vor ærværdige broder (Jakob), ærkebiskop og vore elskede sønner kapitlet i Lund og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al anden rådighed over præbenderne ved samme kirke i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til også i tiden før denne godtagelse på nogen måde at træffe bestemmelse om denne præbende, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage den. Vi erklærer ( - - -)1) antal og alle andre bestemmelser og sædvaner ved denne kirke eller gør påstand om anerkendelse eller af det apostoliske sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på kanonikater og præbender ved nævnte kirke, eller almindeligt brev om provision ( - - - )1). Det er nemlig vor vilje, at Du frem for alle disse - dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed er optaget i denne kirke eller har ventebrev på præbender sammesteds - skal have fortrinsret til at opnå denne præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre præbender eller beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om samme ærkebiskop og kapitel eller hvilke som helst ( - - - )1), og at kanonikater og præbender ved denne kirke eller andre ( - - - )1) overholde denne kirkes bestemmelser og sædvaner, når blot ( - - - )1) i egen person, eller (uanset) om vi i dag har ladet vort brev bevilge for en anden eller andre angående en lignende nådesbevisning eller lignende nådesbevisninger i samme kirke. Thi det er vor vilje, at såvel de som dette skal have deres virkning, uanset enhver herimod stridende apostolisk bestemmelse eller, at Du, som Du forsikrer, vides at besidde sognekirken sankt Peder i Skipparslöv, Lunds stift. Men det er vor vilje, at Du efter fem års forløb, at regne fra dette brevs udstedelsesdag, ikke kan godtage nogen præbende i kraft af det eller lade Dig den give ved provision, og at Du, hvis Du i mellemtiden ikke godtager denne præbende eller lader Dig den give ved provision, fra da af skal afstå fra at være kannik ved samme kirke i Lund, idet vi erklærer det ugyldigt ( - - - )1). Givet ved S. Pietro i Rom den 12. august i vort (pontifikats) femtende år.