1404. 12. august. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger biskop Jens af Odense at reservere en præbende ved kirken i Lund for Jens Nielsen, præst ved sankt Dionysius' kapel sammesteds, med gyldighed i fem år.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 336:

Tekst

Bonifatius etcetera uenerabili fratri ..[1] episcopo Ottoniensi salutem etcetera ♦ Dignum etcetera ♦ Uolentes igitur dilectum filium Iohannem Nicolairectoremcapelle sancti Dionisi[i] site in rectorem indtil ecclesia[2] Lundensi apud nos (---) examinacionem dictum Iohannem[3] ad hoc ydoneum esse reppereris super quo tuam conscienciam oneramus prebendam ipsius ecclesie si qua in dicta ecclesia uacat ad presens uel cum uacauerit quam dictus Iohannes per se (---) conferendam dicto Iohanni post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis suis donacioni tue auctoritate nostra reserues/ districtius inhibendo uenerabili fratri nostro ..[4] archiepiscopo et dilectis filiis capitulo Lundensi ac illi uel illis ad quem uel ad quos in dicta ecclesia prebendarum collatio prouisio presentatio seu queuis alia disposicio pertinet communiter uel diuisim ne de dicta prebenda interim eciam ante acceptacionem eandem nisi postquam eis constiterit quod Iohannes uel procurator predicti illam noluerint acceptare disponere quoquomodo presumant ac nichilominus prebendam ipsam quam reseruabis si ut premittitur uacat uel cum uacauerit eidem Iohanni post acceptacionem predictam cum omnibus iuribus et pertinentiis suis auctoritate nostra conferas et assignes inducens per te uel alium seu alios eundem Iohannem uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem prebende iuriumque et pertinentiarum predictorum et defendens inductum sibique faciens de ipsius prebende fructibus (---) non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ecclesie predicte contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis seu si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de huiusmodi prebendis in ipsa ecclesia speciales uel aliis beneficiis (---) quibus omnibus preterquam auctoritate nostra prebendas huiusmodi expectantibus in eadem eundem Iohannem in assecucione prebende huiusmodi uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem prebendarum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari aut si eisdem archiepiscopo et capitulo uel quibusuis aliis (---) quodque de prebendis ipsius ecclesie uel aliis beneficiis (---) mencio specialis seu[5] si dictus Iohannes presens (---) consuetudinibus ipsius ecclesie ratione dicte prebende solitum iuramentum (---) illud prestet aut[6] si hodie pro alio uel aliis super equali uel equalibus gratia seu gratiis in eadem ecclesia litteras nostras duxerimus concedendas/ ♦ Nos enim tam illas quam presentes effectum sortiri uolumus quacumque constitucione apostolica contraria non obstante/ aut[7] quod idem Iohannes ut asserit capellam predictam que sine cura est in dicta ecclesia obtinet et quod nuper in eadem ecclesia auctoritate ordinaria in canonicum extitit receptus/ ♦ Nos enim cum eodem Iohanne ut huiusmodi prebendam si eam ipsum presencium uigore assequi contingat recipere et una cum dicta capella quoaduixerit retinere libere et licite ualeat quibuscumque constitucionibus apostolicis necnon statutis et consuetudinibus supradictis nequaquam obstantibus auctoritate apostolica tenore presencium de speciali gracia dispensamus prouiso quod capella et prebende predicte debitis obsequiis non fraudentur/ et quod idem Iohannes post quinquennium a data presencium litterarum computandum aliquam prebendam earundem uigore nequeat acceptare <seu de>[8] illa sibi facere prouideri decernentes irritum et inane si secus actum fuerit in premissis/ ♦ Et nos insuper si dictus Iohannes ad hoc (---) date presencium huiusmodi prebendam si qua tunc uacabat uel cum uacaret quam idem Iohannes acceptaret ut prefertur conferendam eidem Iohanni post acceptacionem huiusmodi donacioni apostolice cum interposicione decreti duxissemus spetialiter reseruandam ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum secundo idus augusti anno quintodecimo.

1. ..] = Iohanni . 2. rectorem indtil ecclesia] rettet i marg., signeret Iac., fra overstreget canonicum Aa. 3. Iohannem] herefter overstreget qui presbiter est Aa. 4. ] .. = Iacobo. 5. seu] rettet fra aut Aa. 6. aut] rettet fra seu Aa. 7. aut] rettet fra seu Aa. 8. <seu de>] se dv Aa, d.v.s. at skriveren uforsætligt har rettet de i stedet for at indsætte det manglende u i seu .

Oversættelse

Bonifacius o.s.v. til sin ærværdige broder Jens, biskop af Odense hilsen o.s.v. Vi anser det for sømmeligt o.s.v.1) Idet vi derfor ønsker at omfatte vor elskede søn Jens Nielsen, præst ved sankt Dionysius' kapel i kirken i Lund, som er mangfoldigt ( - - -)1) finder nævnte Jens egnet hertil - hvorom vi bebyrder Din samvittighed - med vor myndighed reserverer en præbende ved denne kirke for Din rådighed, hvis en sådan for tiden er ledig i nævnte kirke, eller når de bliver ledig, og nævnte Jens selv ( - - - )1) at godtage den, at overdrage til nævnte Jens efter denne godtagelse med al dens ret og tilbehør. Du skal strengt forbyde vor ærværdige broder Jakob, ærkebiskop, og vore elskede sønner kapitlet i Lund og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al anden rådighed over præbenderne ved nævnte kirke i fællesskab eller hver for sig hører, i mellemtiden, også før samme godtagelse, at driste sig til på nogen måde at tage bestemmelse om nævnte præbende undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at fornævnte Jens eller hans befuldmægtigede ikke har villet godtage den, og skal lige så vel med vor myndighed overdrage og anvise samme Jens denne præbende, som Du reserverer, hvis en sådan som fornævnt er ledig, eller når den bliver ledig, efter fornævnte godtagelse med al dens ret og tilbehør. Du skal personligt eller ved en eller flere andre indføre samme Jens eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte præbende og dens omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige ( - - - )1) oppebørsler af denne præbende, idet Du ( - - - )1), uanset alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved fornævnte kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller (uanset) om nogen af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på disse præbender ved denne kirke, eller almindeligt ( - - - )1). Det er nemlig vor vilje, at samme Jens frem for alle disse - dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed har ventebrev på disse præbender sammesteds - skal have fortrinsret til at opnå denne præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre præbender eller beneficier; (Din reservation skal endvidere gælde), uanset om samme ærkebiskop og kapitel eller hvilke som helst ( - - - )1), og at præbender ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier ( - - - )1) særlig omtale sted; (Din reservation skal også gælde), hvis fornævnte Jens ikke har været ( - - - )1) overholde denne kirkes bestemmelser og sædvaner på grund af nævnte præbende, når blot ( - - - ) i egen person, eller (uanset) om vi i dag har ladet vort brev bevilge for en anden eller andre angående en lignende eller lignende nådesbevisninger i samme kirke. Thi det er vor vilje, at såvel det som dette skal have sin virkning, uanset enhver herimod stridende apostolisk bestemmelse, eller at samme Jens, som han forsikrer, besidder fornævnte kapel, som er uden sjælesorg, ved nævnte kirke, og at han for nylig med stiftsbiskoppelig myndighed er optaget som kannik ved samme kirke. Thi vi giver med apostolisk myndighed ved dette brevs ordlyd af en særlig nåde samme Jens dispensation til, at han frit og uhindret kan modtage denne præbende, hvis han skulle opnå den i kraft af dette brev, og beholde den sammen med nævnte kapel, så længe han lever, uanset alle apostoliske bestemmelser samt ovennævnte bestemmelser og sædvaner, forudsat, at fornævnte kapel og præbende ikke bedrages for tilbørlige tjenester, og at samme Jens efter fem års forløb, at regne fra dette brevs udstedelsesdag, ikke kan godtage nogen præbende i kraft af samme eller lade sig den give ved provision, idet vi erklærer det ugyldigt og magtesløst, hvis der bliver handlet anderledes angående det fornævnte. Og hvis man desuden finder nævnte Jens egnet ( - - - )1) udstedelsesdag ved en afgørelses mellemkomst særligt havde ladet denne præbende reservere for apostolisk rådighed, hvis en sådan da var ledig, eller når den blev ledig, og samme Jens ville godtage den som ovennævnt, at overdrage samme Jens efter denne godtagelse. Givet ved S. Pietro i Rom den 12. august i vort (pontifikats) femtende år.