1404. 16. august. Viborg landsting


Landstingsvidne, at hr. Peder Nielsen af Ågård lod læse hr. Svend Udsens brev af 1404 24. juli ( = nr. 412)

Tekst efter A:

Tekst

Alle men thet breff seer ællær hørær helsær wi Lawæ meth guudz nathæ biscop i WibergPætherQuesæ oc Æggærthprestæ oc kanik i thet samæ stath PætherNielssønWibergslanzthing hørær/ IossæNielssøn af Wæsæbwrgh/ NissæIenssønScathelaand/ NissæSmiith LassæPiik/ Gascalk Lowæ oc LassæTyghssøn ewinnelik helsen meth guth/ ♦ Alle men scal wythelicth wæræ ath æfther wars herræ aar twsen firæhwndret pa thet fiærdæ pa then lowær dagh næst æfther war frwæ dagh som hun worthe optagen til hymmels ien ærlich man herræ PætherNielssøn aff Aagard therrydther ær loth læsæ foræ oos oc fleræ gothe men pa Wiberg lanzthing hielæ oc rættæ open breff meth gothe menz hengen ingesiel/ hwilkæ breff sa skrewen war woord fra woord som hæræ æfther komer ♦ Alle men thete breff see elder høre læsæ helsær iæk Swen Wdssøn derrydder er etc. = nr. 412. ♦ Framdeles loth then forsathe herræ Pæther Nielssøn læsæ ent skifftæ bref pa thet samæ Wiberg lanz thing in hwilkæ bref fullelæ prøwæth war at then samæ herræ Swen Wdssøn fek then f<or>screwen[1] halue gaard oc thet forscrewen gooz meth ræth arwæskifft mellæ Styy Anderssøn oc hanum æffter hans kyærehosfrwfathers oc mothers døøth herræ Anders Offæsøn af Thordroprydder oc frwæIahan hwessæ syel[2] guudh hawæ/ ♦ Hwilkæ forscrewæ stykky sosum wi oppebarle hørthe oc saa thet wynnæ wy pa waræ rættæ troo oc sannæn bathæ for the ther nw hæræ oc kumme scal vnder waræ hengen ingeseel ♦ Giwen oc screwen aar oc dagh som forscrewen æær[3] .

1. f<or>screwen] froscrewen A. 2. syel] syelff A. 3. ær] resten af linien udfyldt med pennekrøller A.

Oversættelse

Vi Lave, af Guds nåde biskop i Viborg, Peder Kvese og Eggert, præster og kanniker sammesteds, Peder Nielsen, landstingshører i Viborg, Jens Nielsen af Visborg, Niels Jensen Skadeland, Niels Smed, Lars Piik, Godskalk Lowe og Lars Tygesen sender alle mænd, der ser eller hører dette brev, evindelig hilsen med Gud. Det skal være vitterligt for alle, at i det Herrens år 1404 lørdagen efter vor frues himmelfart lod en ærlig mand hr. Peder Nielsen af Ågård, ridder for os og flere gode mænd på Viborg landsting læse et helt og rigtigt åbent brev med gode mænds hængende segl under, hvilket brev fra ord til andet var skrevet, som her efter følger: Jeg Svend Udsen, ridder, hilser alle, der ser dette brev eller hører de det blive læst, (o.s.v. = nr. 412). Fremdeles lod føromtalte hr. Peder Nielsen på samme Viborg landsting læse et skiftebrev, hvori fuldkomment blev bevist, at samme hr. Svend Udsen havde fået den foranskrevne halve gård og det foranskrevne gods ved retmæssigt arveskifte mellem Stig Andersen og ham efter hans kære hustrus faders og moders, hr. Anders Offesen af Tordrup, ridder, og fru Johannes død - Gud have deres sjæle. Disse foranskrevne punkter hørte og så vi åbenlyst, hvilket vi vidner på tro og love for de nulevende og for fremtidige under vore hængende segl. Givet og skrevet år og da som ovenfor skrevet.