1404. 13. september. Lynderup


Jakob Kirt af Næs skænker sin hovedgård i Næs og andet gods i Hellum herred til Viborg bispestol for sjælemesser.

Tekst efter Aa1:

Tekst

Alle mend, der dette bref see eller høre, hilser ieg Kirth[1] af Nees evindelig med gud. ♦ Alle mend skal det vitterligt være, baade de, der nu er oc komme skal, at ieg vil med guds naade forsee min siels helsen oc kiære husfrue Else Pedersdatter hendis siæls helsen oc forældris i min helbred seet oc min velløst, for dend som skyld gifver ieg af det gods, der gud haver[2] mig leent, til Viborg biscopendom med en fuldkommen villie oc mine frender raad min hoved gaard Nees lig<en>d[3] i Hyllumherret med alt anne<t> gods[4] der ieg hafver i det samme Nees sogn der mig er lovlig tilkommen med ret arf efter mine forældre oc med ret købe med alle de forsauthe godsis tilliggels saasom er ager oc eng, skov oc fiske vand vaat oc tørt intet undtagen. ♦ Item gifver ieg til de fornefnde biscopdom en byget gaard i Dooldrop oc alt det øde iord der ieg haver i Horsnens i Blingstrop sogn med alle sine tilligelser. ♦ Item gifver ieg til Viborg biscopdom Yxenvad mølle med dam oc damsbond oc en øde gaard, der liggis hos dend samme mølle lignes i Frægær sogn, for hvilke gods en hederlig fader biscop Laghæ, nu biscop i Viborg, haver tilbudet sig oc sine efterkommere med aaben bref oc forvaring at lade seye en messe i hver uge til dommen for min siæl, naar ieg afganger oc min kiære husfrue Else Pedersdatter, hendis siæl oc mine forældris siæle i domkirke i Viborg for guds legoms altar synden viit koor for hvick altar udkaarer min leyersted, thi haver den fornefnde biscop Laghe tilbuden sig oc sine efterkommere at holde min aarlig oc min kiere husfrue Else Pedersdatter hende aarlig, naar vi afgaar, med fire præster den løverdag nest efter paaskeuge oc mine forældris aarlig i domkirkby i Viborg til dommen. ♦ Item tilbyder ieg mig oc mine arfvinge at fri oc frelse dend forsaute biscop Laghe oc hans efterkommere dend forsaute Neesgaard med alle sine tilliggelser med alt andet fornefnte gods for alle mends tiltale til evindelig eye<n>dom[5] . ♦ Item byder ieg mig til at skiøde den fornefnde biscop Laghe eller hans efterkommere det forsagthe gods paa Viborg landsting eller på Hyllumherridts ting naar hand mig tilsiger. ♦ Item tilbyder ieg mig <oc>[6] mine arvinger alle disse forskrefne artikyl stadig oc faste at holde oc[7] <ikke>[8] imod dette forskrefne bref at komme eller dele loulig eller aabenbarlig enten med kirkens ret eller med landsens lou. ♦ Item om ieg ey haver egte husfrue eller egtebørn efter min død, da skal de tredive marck sølf qvit være for min leiersted oc ornamente til dend samme altar oc Lundrop oc det forskrefven gods skal fri oc frelslig komme til Viborg biskopdom med alle sine tilleggelser foruden alle giensigis af mine arvinger. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium uirorum dominorum Petri Qvesæ, Iohannis Brun, ecclesiæ Vibergensiscanonicorum, Palnonis Kirtfratris mei perdilecti, ThomæMagni, Iacobi Magni, Iohannis Vendelbo, IonæVyfferds, Petri Martini, Kanuti Iohannis, Iohannis de Veesborgh, Nicolai Oughsøn af Draff et Iohannis Svan, armigerorum, meorum consanguineorum dilectorum et amicorum, præsentibus est appensum. ♦ Datum Lundrop anno domini milesimo quadringentesimo quarto profesto exaltationis sanctæ crucis.

1. Kirth] rettet o. l. med anden hånd fra Kirc Aa1. 2. haver] herefter overstr. gifvet Aa1. 3. lig<en>d] ligned Aa1. 4. anne<t> gods] annexgods Aa1. 5. eye<n>dom] n med kun én stav Aa1. 6. <oc>] mgl. Aa1. 7. oc] herefter åben plads til ca. 5 bogstaver Aa1. 8. <ikke>] mgl. Aa1.

Oversættelse

Jeg, Jakob Kirt af Næs, hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindeligt med Gud. Det skal være vitterligt for alle både nulevende og fremtidige, at jeg med Guds nåde vil sørge for min egen sjæls frelse og for min kære hustru Else Pedersdatters og mine forældres sjælefrelse, og idet jeg er ved godt helbred og velbefindende, så skænker jeg med min fuldkomne vilje og mine frænders råd til Viborg bispedømme ud af det gods, som Gud har forlenet mig med, for det første min hovedgård Næs, der ligger i Hellum herred, med alt det andet gods, som jeg har i samme Næs sogn, hvilket er lovligt tilfaldet mig ved retmæssig arv efter mine forældre og erhvervet ved retmæssigt køb, tillige med alt det fornævnte gods' tilliggende af ager, eng, skov og fiskevand, af vådt og tørt uden undtagelse. Fremdeles skænker jeg fornævnte bispedømme en bebygget gård i Dollerup og alt det ødejord, jeg har i Horsens i Blenstrup sogn, med alle dets tilliggender. Fremdeles skænker jeg til Viborg bispedømme Øksenvad mølle med dam og dæmning og en ødegård, der ligger ved den samme mølle, i Fræer sogn. For hvilket gods den hæderlige fader biskop Lave, for tiden biskop i Viborg, med åbent brev og forsikring har forpligtet sig og sine efterfølgere til hver uge indtil dommedag at lade sig en messe for min sjæl, når jeg dør, for min kære hustru Else Pedersdatters sjæl og for mine forældres sjæle ved Guds Legems alter syd for det hvide kor i Viborg domkirke; ved dette alter vælger jeg også min begravelsesplads. Fornævnte biskop Lave har forpligtet sig og sine efterfølgere til at afholde min og min kære hustru Else Pedersdatters årtid, når vi dør, med fire præster lørdag efter påskeugen i domkirken i Viborg lige til dommedag. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle føromtalte biskop Lave og hans efterfølgere føromtalte gård Næs med alle dens tilliggender og alt det andet fornævnte gods til evig besiddelse og fri det for tiltale fra hvemsomhelst. Fremdeles forpligter jeg mig til at skøde fornævnte biskop Lave eller hans efterfølgere det føromtalte gods på Viborg landsting eller på Hellum herredsting, når han forlanger det af mig. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at overholde de foranskrevne artikler bestandigt og fast og ikke på lovlig og retmæssig vis rejse klage eller strid over for dette brev enten i overensstemmelse med kirkens ret eller landskabets lov. Hvis jeg ikke har ægtehustru eller ægtebørn efter min død, så skal de 30 mark sølv være kvit for min begravelsesplads og udsmykningen af det samme alter og Lynderup og det foranskrevne gods med alle dets tilliggender skal komme frit og frigjort til Viborg bispedømme uden nogen indsigelse fra mine arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, herrerne Peder Kvese og Jens Brun, kanniker ved Viborgkirkerne, Palle Kirt, min meget kære broder, Tomas Mogensen, Jakob Mogensen, Jens Vendelbo, Jon Viffertsen, Peder Mortensen, Knud Jensen, Jens Nielsen af Visborg, Niels Ovesen af Dragsgård og Jens Svan, væbnere, mine kære slægtninge og venner. Givet i Lynderup i det Herrens år 1404 dagen inden det hellige kors blev rejst.