1404. [Omkr. 13. september].


Jakob Kirt giver sin gård Næs til bisp Lave i Viborg til gengæld for forlening og en evig messe.

Tekst efter nil

Tekst

Item Iacob Kiert bekiennelsse ath efftherthii biscop Laueaff Viborig haffuer wnth och forlennth ham Lynnderup och haffuer beplictet seg och syne efftherkomere till enn daglige messe for gudz legomms alter, ther fore haffuer Iacob Kierth giffuith till biscopdommith Neess hoffuith gaard och alth hanns guodz i samme sogenn ath haffue till æuige tiidt. ♦ Datum mcdquarto. Iacob Kirt paa Neess bekendelsse huorlidis bisp Lauge haffuer opladt hanum Lynderup gaard med sin tilligelsse hans liffstid, ther for haffuer[1] hand skødt sin hoffuid gaard Neess til Wiborg domkircke. ♦ Anno 1404.

1. haffuer] rettet o. l. fra Wib eller Wil .

Oversættelse

Ligeledes Jakob Kirts bekendtgørelse, at eftersom biskop Lave af Viborg har undt og forlenet ham med Lindrup og forpligtet sig selv og sine efterkommere til en daglig messe foran Guds Legems alter, har han givet Næs og alt sit gods i samme sogn til biskopdømmet at have til evig tid. Givet 1404. Jakob Kirt på Næs bekendtgørelse, hvorledes bisp Lave har opladt ham Lindrup gård med tilliggende på hans livstid, for hvilket han har skødet sin hovedgård Næs til Viborg domkirke. År 1404.