1404. 29. september.


Jon Lille, ridder, erkender at have modtaget Haderslev kapitels gods i Oksenvad sogn i mageskifte for sit gods i Vilstrup.

Tekst efter Aa1:

Tekst

Iech Ioon Lille, riddher, hielser oc kungør thet alle men, thenne scrift see eller høre lesæ, ath iech wither kynner mech oc myne retthe erwinghe, ath iech hauer vntfonget aff hedherligh herræ cantor oc aff capittele i Haderslæf alle theris gothz, the hawe i Vxenwath soghen, til mageskift for mynt gothz, ther ligger i Wilstorp, met swo dant wilkor, ath forscrefne capittel i x. aar hære nest effter, hwert aar skulle vpbære iiii. orte korn aff forscrefne mynt gothz, oc nar the x. aar ere vmme kumne, tha skal forscrefne capittel brugge myt gothz forscrefne aldeles frii och qwiit, swo lenghe tel the fonge theris eghet gothz frii ighen, oc iech elder myne erwinghe skule kungøre them thet tw aar tel forne och capittel megh thesse lighes. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum. ♦ Datum anno m.cccc.iiii. ipso die beati Michaelis archangeli.

Oversættelse

Jeg, Jon Lille, ridder, hilser og kundgør det for alle mænd, der ser dette brev eller hører det læse, at jeg erkender på egne og mine arvingers vegne, at jeg af den hæderværdige hr. kantor og af kapitlet i Haderslev har modtaget alt deres gods, som de har i Oksenvad sogn, som mageskifte for mit gods, som ligger i Vilstrup, på sådan betingelse, at fornævnte kapitel i de nærmeste 10 år herefter hvert år skal oppebære 4 ørtug korn af mit fornævnte gods, og når de 10 år er forløbet, da skal fornævnte kapitel bruge mit fornævnte gods aldeles frit og kvit, så længe, indtil de får deres eget gods igen, og jeg eller mine arvinger skal kundgøre dem det to år i forvejen, og kapitlet ligeledes over for mig. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1404 på selve ærkeenglen sankt Michaels dag.