1404. 15. oktober.


Hr. Peder Basse i Svendstrup skøder og oplader det gods i Årsmarke og Årsmarke overdrev, som han arvede efter sin farmor fru Kirstine, til hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede.

Tekst efter A:

Tekst

Alla mæn thetta næruarendes breff høra ælla see helser iæch Pæther Basse reddere i Swenstorp ewinnelech meth war herra/ ♦ Thetta skal alla mæn widerlecht wæra nærwarendes och komma skulandes thet iæch een ærlech maan thænna nærwarendis brefførare herra Folmaar IæcobssønLwngæreddere i Thwede skøder och oplædær tel ewinnelech æygæ iwer thetta meet opna breff aal thæn rættechet i Aarsmarka och Aarsmarkafang i Laland hwelken mech tel fiøl i rææt aarff æfter min father modhers døøth frwg Kirstina hwos siæl gwth hawa æncte wndan taghet ææ hwat handa nafn thet hawer ther thæn førsawdhe rættechet i Aarsmarka och Aarsmarkafang telliger ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis plurimorum nobilium uidelicet domini Hanis Putbusch domini Andree Olafssøn in Næsby et domini Iohannis Olaui in Gwnnerstørpmilitum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mocdoiiiio crastino beati Kalixti pape et martiris

Oversættelse

Jeg Peder Basse i Svendstrup, ridder, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med vor Herre. Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg til den ærlige mand, nærværende brevfører, hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede, ridder, skøder og oplader til evig besiddelse med dette mit åbne brev al den rettighed i Årsmarke og Årsmarkefang på Lolland, som tilfaldt mig som ret arv efter min farmoder fru Kirstines død - hvis sjæl er hos Gud - uden undtagelse med hvilket navn det end nævnes, når det hører ind under den fornævnte rettighed i Årsmarke og Årsmarkefang. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende flere velbyrdige mænd, nemlig hr. Hans Podebusk, hr. Anders Olufsen i Næsby og hr. Jens Olufsen i Gundestrup, riddere. Givet i det Herrens år 1404 dagen efter den hellige pave og martyr Kalixtus' dag.