1404. 13. november. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. pålægger biskopperne af Piacenza, Odense og Ribe at indføre Mikkel Klementsen i et kanonikat ved kirken i Lund.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 57:

Tekst

Simili modo[1] / uenerabilibus fratribus ..[2] Placentinensi et ..[3] Ottoniensi ac ..[4] Ripensi episcopis salutem etcetera. ♦ Uite (---) apud nos dilectus filius Michael Clementis canonicus Lundensis fidedigno etcetera. ♦ Quocirca (---) alios prefatum Michaelem uel procuratorem suum eius nomine exnunc auctoritate nostra in dicta ecclesia Lundensi recipi facientes in canonicum (---) assignatis prebendam necnon dignitatem uel personatum seu officium huiusmodi per nos ut premittitur reseruatas uel reseruatos seu reseruata si tempore huiusmodi nostre reseruacionis uacabant uel postea uacauerunt aut cum uacauerint eidem Michaeli cum omnibus iuribus et pertinentiis supradictis post acceptacionem predictam eadem auctoritate conferre et assignare curetis/ inducentes eum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem prebende necnon dignitatis aut personatus uel officii iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendentes inductum ac facientes ipsum Michaelem uel dictum procuratorem pro eo ad dignitatem aut personatum uel officium huiusmodi ut est moris admitti sibique de ipsorum canonicatus et prebende necnon dignitatis personatus uel officii fructibus (---) supradictis. seu si prefatis archiepiscopo episcopo et capitulis uel quibusuis (---) ♦ Datum ut Datum ut supra[5] /

1. Simili modo] cf. nr. 475. 2. ..] = Brande. 3. ..] = Iohanni. 4. ..] = Eskillo. 5. Datum ut supra] cf. nr. 475.

Oversættelse

På lignende måde til vore ærværdige brødre Branda, biskop af Piacenza, Jens, biskop af Odense, og Eskil, biskop af Ribe, hilsen o.s.v. Det sædelige liv, (- - -)2) vor elskede søn Mikkel Klementsen, kannik i Lund, anbefales til os ved troværdige o. s. v.1) Derfor (- - -)2) skaffe fornævnte Mikkel eller hans befuldmægtigede i hans navn anerkendelse som kannik og broder i nævnte kirke i Lund, efter at (- - -)2) anvise samme Mikkel denne præbende samt denne dignitet eller dette personat eller officium, som vi, som ovenfor omtalt, har reserveret ham, hvis sådanne dengang, da vi foretog reservationen, var ledige eller senere blev ledige, eller når de bliver ledige. I skal fremdeles indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte præbende samt dignitet eller personat eller officium og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at denne Mikkel eller nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, antages til denne dignitet eller dette personat eller officium, og at der fuldt ud (- - -)2) oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende samt dignitet, dette personat eller officium, uanset alt det ovenfor anførte, eller uanset om fornævnte ærkebiskop, biskop og kapitler eller hvilke som helst (- - -)2). Givet som ovenfor.