1404. 14. november. Haag


Hertug Albrecht af Bayern kundgør, at han og hans tro mand Gerrit van Heemskerke, der agter at rejse til dronning Margrete, gensidigt har foretaget fuldstændig opgørelse af tilgodehavender og krav, og giver ham kvittering for det, han har modtaget.

Tekst efter A:

Tekst

Aelbrecht bi goids ghenaden palensgraue vpten Riin hertoghe in Beyeren graue van Henegowe van Hollant van Zeelant ende here van Vrieslant doen cond allen luden dat onse ghetrouwe heer Gheriitvan Heemskerke vp desen tiit meyninghe ende wille heeft te trecken bi onser lieuer vrouwen ende nichten der conincghinnen van Denemerken ende want hi him seluen ende sinen erfnamen tieghens ons ende onsen nacomelinghen ymmerwail quiten wil/ soe heeft hi ouermids wes him wederuaren mocht in siinre reysen/ ons rekeninghe ghedaen/ van alsulken ghelde ende allen anderen goiden als hi voir desen tiit tot desen daghe van onser wegen ontfaen of opghebuert mach hebben ende schelden voir ons ende onsen nacomelinghen him ende sinen nacomelinghen clairliken dair of quiit/ ♦ Oic mede so hebben wii heren Gheriit voirscreuen quiitgescouden ende schelden quiit mit desen brieue voir ons ende onsen nacomelinghen van allen alsulken brueken ende misdaden als hi tiegen ons ende onser heerlicheit voir desen tiit tot desen daghe toe ghebruect ende misdaen mach hebben ♦ Ende hier voir hebben wii ontfanghen in ons selfs hant van heren Gheriit voirscreuen/ alsoe vele datter ons wail mede ghenuecht/ ende des wail te vreden siin ende schelden him dair of quiit mit desen brieue beseghelt mit onsen seghele ♦ Ghegeuen in den Hage vpten viertienden dach in nouembri int iaer ons heren dusent vierhondert ende vier\

Oversættelse

Albrecht af Guds nåde pfalzgreve af Rhinen, hertug i Bayern, greve af Henegow, af Holland, af Zeeland og herre af Frisland, kundgør for alle folk, at vor tro herre Gherit van Heemkerke på nuværende tidspunkt har den hensigt og vilje at rejse til vor kære frue og niece, dronningen af Danmark, og fordi han for evigt for sig selv og sine arvinger vil betale sin gælde til os og vore efterkommere, så har han af hensyn til, hvad der kunne vederfares ham på hans rejser, aflagt regnskab for os over alle sådanne penge og alt andet gods, som han før denne tid indtil denne dag måtte have modtaget eller oppebåret på vore vegne og betaler for sig og sine efterkommere sin gæld til os og vore efterkommere. Hermed har vi kvitteret førnævnte hr Gherit og kvitterer med dette brev for os og vore efterkommere for alle sådanne forseelser og misgerninger, som han før denne tid og indtil denne dag kan have forøvet og forbrudt mod os og vor herlighed. Og herfor har vi modtaget med egen hånd fra førnævnte hr Gherit så meget, at han tilfredsstiller os dermed, og vi er vel tilfredsstillet og kvitterer ham med dette brev forseglet med vort segl. Givet i Haag på den 14. dag i november i det Herrens år tusind firehundrede og fire.