1404. 14. december. Kalundborg


Kong Erik 7. af Pommern tager hospitalet i Kordil ved Kalundborg under sin beskyttelse og stadfæster dets privilegier.

Tekst efter Ac1:

Tekst

Wii Erick[1] med guds naade Danmarckis[2] , Sweriges[3] , Norgis[4] , Wendis[5] oc Gottis[6] koning[7] , hertug i Pommeren[8] helsse[9] alle de, som dette bref see eller høre læsse kierligen med gud oc vor naade oc kundgiøre, at wi aff[10] sønderlig naade oc gode willie hafuer tagen alle som bygge och boe i hospitallen med[11] alt deris goeds oc worne<d>e[12] oc hion oc tienere i Cordel[13] hos Calundborg[14] och alle andre stedz, som de hafue goeds oc tiennere[15] i wor land oc riige under wor særdeelis fred, weren oc hegen[16] besønderlige at bescherme oc werne <i alle maader, och vnde>[17] wi oc stadfeste dem alle de privilegia, friheder oc naade, som wor naadige frwe Margrette[18] oc hindes fader Waldemar[19] dem undt, giort[20] och stadfest have, och forbiude wi alle[21] fougder och embedzmend dem eller deris goeds eller wornede at hindre eller urette urette lade[22] imod disse wor naade och willie under vor hefn oc kongelig unaade[23] unaade. ♦ Datum Kalundborg[24] anno domini mcdiiii[26] dominica tertia aduentus domini[25] , nostro sub secreto presentibus appenso[27] .

1. Erick] Erich Aa, Ab, Ac2. 2. Danmarckis] Danmarkis Aa, Ac2, Danmarchis Ab. 3. Sweriges] Suerrigis Aa, Sverrigis Ab, Swerriges Ac2. 4. Norgis] Norges Ac2. 5. Wendis] Wenndis Aa, Wendes Ac2. 6. Gottis] Gothes Ac2. 7. koning] herefter tilf. och Aa, Ab. 8. Pommeren] Pommern Ac2. 9. helsse] helsse helse ved sideskift Ac1. 10. aff] herefter tilf. wor A. 11. med] och Aa, Ab. 12. worne<d>e] Aa, Ab, wornelse Ac1, Ac2. 13. Cordel] Kordell Aa. 14. Calundborg] Kallundborgh Aa, Callundborgh Ab. 15. tiennere] tiennnere Ac1. 16. hegen] hegte Aa. 17. <i alle maader, och vnde>] Ab, Aa, mgl. Ac1, Ac2. 18. Margrette] Margrete Aa, Ab. 19. Waldemar] Woldemar Ab. 20. giort] giffuit Aa. 21. alle] herefter tilf. wore Ab. 22. urette lade] wforrette Aa. 23. unaade] wrede Aa. 24. Kalundborg] Kallundborgh Aa, Ab, Calundborg Ac2. 25. mcdiiii[26] dominica tertia aduentus domini] åben plads til ca. 7 bogstaver Ab. 27. nostro sub secreto presentibus appenso] vnder wort signet Aa, sub sigillo præsentibus appenso Ab.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, hilser alle dem, som ser eller hører dette brev læse, kærligt med Gud og vor nåde og gør vitterligt, at vi af særlig nåde og god vilje har taget alle, som bygger og bor i hospitalet i Kordil ved Kalundborg tillige med alt deres gods og vornede og husstand og tjenere og alle andre steder, hvor de har gods og tjenere i vort land og rige, under vor særlige fred, værn og beskyttelse, særligt at beskytte og værne på alle måder, og vi under og stadfæster for dem alle de privilegier, friheder og nåder, som vor nådige frue dronning Margrete og hendes fader kong Valdemar har undt, gjort og stadfæstet for dem, og vi forbyder alle vore fogeder og embedsmænd at hindre eller lade dem eller deres gods eller vornede forurette i modstrid med disse vore nådesbevisninger og denne vor vilje under trussel om vor hævn og kongelige unåde. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1404 tredie søndag i advent under vort sekret, der er hængt under dette brev.