1404.


Jakob Kirts brev om alt hans gods på Grenå mark, der er givet til Øm kloster efter hans død.

Tekst efter reg

Tekst

Iacob Kirtz opladelsse breff fra Michell Vdsen och Knud Nielssenn i Grindnow <paa>[1] iɉ fieringh iord paa Grinow marck och alt hans iord der sammestedtz och huiss iord, som Atzer Lille i pant haffuer aff Peder Gødtzenn, ridder, paa Dylmer marck och Tostdedrop marck liggendis effter hans død och hans hustruis at indløsse, och siden deris godtz at were giffuit och skøt thill Emcloster medt all rett och frihedt. ♦ Daterit mcd<i>iii[2] .

1. <paa>] mgl. reg. 2. mcd<i>iii] mcdciii reg.

Oversættelse

Jakob Kirts opladelsesbrev fra Mikkel Udsen og Knud Nielsen i Grenå på 1½ fjerding jord på Grenå mark og al hans egen jord sammesteds og den jord, som Asser Lille har i pant af Peder Gødesen, ridder, på Dolmer mark og Tåstrup mark, som skal indløses efter hans og hans hustrus død, og siden skal deres gods være givet og skødet til Øm kloster med al ret og frihed. Givet 14(04).