1404.


Hr. Jens Rud skøder alt sit arvegods efter fru Bege til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Her Iohann Rudtz skiødebreff till bisp Peder aff Roskilde paa altt hanns eyendoms gotzs och panthe gotz, som hannom war tilfalden effther hans høstruis syster frw Bege Hans Remerssens efftherleffuersche. ♦ 1404.

Oversættelse

Hr. Jens Ruds skødebrev til bisp Peder af Roskilde på alt det gods, han fik som ejendom, og alt det pantegods, der tilfaldt ham efter hans hustrus søster, fru Bege, enke efter Johan Remersen. 1404.