1404.


Mageskifte mellem biskop Peder af Roskilde og abbed Lars af Ringsted om tienden af Benløse og gods i Himmelev.

Tekst efter reg

Tekst

Magskifftebreff emellom bisp Peder aff Roskilde och abbed Lauritz aff Ringsted, vdi saa maade, att abbeden aff Ringstedt, schulle beholde thienden aff Bienløsse sogenn, och bispen ther emod schall haffue enn gaard i Hemmeleff. ♦ 1404.

Oversættelse

Et brev om mageskifte mellem biskop Peder af Roskilde og abbed Lars af Ringsted således, at abbeden af Ringsted skal beholde tienden af Benløse sogn og biskoppen skal derfor have en gård i Hemmelev. 1404.