1405. 3. januar.


Jakob Henriksen, væbner, lejer på livstid af præsten Peder Tordsen i Lund alt sankt Knud alters gods i Vemmenhög herred med undtagelse af Låremølle.

Tekst efter Aa:

Tekst

Alle men thette breff see eller høre lasis heelser iach[1] Iepp Henriksøn a wapn. kerlige meth guth ♦ Iach kuntgør alle men. næruærendis och komme skullendis. ath iach weederkennes mich meth thette mitt opne breff ath haffwe leytt aff een skællich man her Pether Toordssøn prest. perpetuo uicario i Lundekirke i minæ liffs daghe. alt hans goots. til sanc sancti[2] Knuts altere hører liggendis i Wæmundehøgsheret. vnnen taghen Lare mølle for aarlicht la<n>dgilde[3] . tree lødige marc reedhe penninge och ii pund korn i thry thee første aar skulle aff slas ii pund korn. och nar thee iii aar ære foregangne. tha skal iach hwærtt aar giffwe hanum eller hans effterkommere ii pund korn meth thee forde iii lodige marc penninge for innen hælghekors dagh i høsten och korneth forinnen iwlen. hanum eller hans effterkommere. hwærtt aar. reedhelige betale skullendis. meth swodane wilkor ath nar thee iii lodige marc i reedhe penninge. och korneeth som fore ær sagth pa forde daghe æy woorde reedhelige betalne forde her Pether eller hans effterkommere tha skal thet forde goots komme friitt och vbewareth til for sagde her Pether eller hans effterkommere. i geen. ♦ Item nar guth weel giffwe sitt tol teel ath iach affgar tha skal thet forde goots friit och vbewareth komme til forde her Pether Toordssøn eller hans effterkommere i geen for vdhen hwer mans geensielsse eller hinder. ♦ Teel theesse tings meere vesso och forwaring er mitt inceigle meth goode mens och wælborne inceigle. som ære som ære [4] * Pether Skanings och Gøstauers Lalasøn thette breff tilhængt ♦ Giffweth aar effter guts bywrd mcd quinto. ottende dagh effter sancti Iohannis dagh. ewangeliste.

1. iach] herefter overstreget p Aa. 2. sancti] i rettet fra e Aa. 3. la<n>dgilde] ladgilde Aa. 4. som ære ] som ære som ær Aa.

Oversættelse

Jeg, Jakob Henriksen, væbner, hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, kærligt med Gud. Jeg bekendtgør for alle nulevende og fremtidige, at jeg med dette mit åbne brev anerkender, at jeg af den forstandige mand, hr. Peder Tordsen, præst og evig vikar ved Lundekirken, for min livstid har lejet alt hans gods, som hører til sankt Knuds alter, og som ligger i Vemmenhög herred med undtagelse af Låremølle, for et årligt landgilde på tre lødige mark i rede penge og to pund korn; i de første tre år skal jeg hvert år give ham eller hans efterfølgere to pund korn sammen med de fornævnte tre lødige mark penge inden helligkorsdag om høsten, og kornet skal betales inden jul, og hvert år redeligt betale det til ham eller hans efterfølgere på den betingelse, at hvis de tre lødige mark i rede penge og kornet som før nævnt ikke bliver gyldigt betalt på de fornævnte dage til fornævnte hr. Peder eller hans efterfølgere, så skal det førnævnte gods frit og upåklaget tilbagegives fornævnte hr. Peder eller hans efterfølgere. Fremdeles skal det fornævnte gods, når Gud vil give sit ord til, at jeg skal dø, komme frit og upåklaget tilbage til fornævnte hr. Peder Tordsen eller hans efterfølgere uden indsigelse eller hindring fra nogensomhelst. Til yderligere sikkerhed for og bekræftelse af disse ting er mit segl hængt under dette brev sammen med de gode og velbyrdige mænd, Peder Skånings og Gustav Lalesens segl. Givet år 1405 efter Guds fødsel ottendedagen efter evangelisten sankt Johannes' dag.