1405. 6. januar.


Niels (Jesse) Olufsen Lunge i Falkerslev pantsætter hr. Folmer Jakobsen Lunge to gårde i Vester Såby for en gæld på 20 mark sølv.

Tekst efter A:

Tekst

Allæ mæn thettæ nærwarendes breff høræ ællæ see helser iech Iees Olafsøn Lwnge awapn i Falkersløff ewinnelech meth waar herræ ♦ Thet skal allæ mæn viderlect wæræ nærwarendes och komnsculendes thet iæch wethernner mech en hætherlech man och ærlech thænna nærværendes brefførære hær Folmar Iæcobsøn Lwnge riddere i Thwede gældsky<l>dech[1] at wæræ tywæ mark selff hwor marken saa goth som fæm skilinge groot i hwidæ pænyæ gewæ och gængæ pa sancte Mortens dawg nw næst kommende aldeles gældændes. ♦ Faare hwelke xx. mark selff iæch pant sæder hanum twa mina gartha i Saweby Wæstra i Walburgsheret i SiæSiæland[2] liggendes hwelke iæch fek aff thæn samma hær Folmar Iæcobsøn fare gooz i Lille Bræninge i Folster giwende hwort aar. vi pund koorn tel landgilde meth alla sina telliggelse som ær agher och æng skow och mark wat och thywrt æncte wndan taghet thær the forde thwa garthe telligge/ mæth sadan wilkoor at then forde her Folmar Iæcobsøn ællæ hans arwinge skulæ hwor ar apbære frwct och langilde sa wæl thet areet the løses som anner aar telfaren æncte reknandis i howeth pænya sa længe thel the awer mech ællæ mina arwinge aff then forde hær Folmar Iæcobsøn ællæ aff hans arwinge lowleghe worthe i gen løsdæ pa sancte Martens dawg fare xx løde mark selff som føør ær sawt ♦ Item telbinder iæch mech och mina arwinge thæn samme hær Folmar Iæcobsøn och hans arwinge the forde twa gartha frii och[3] hembla fare hwor mans teltal sa længe som the wløsde sta ♦ Och ga the hanum aff meth land rææt tha telbinder iech mech och mina arwinge hanum och hans arwinge skadheløs at holde och thærr[æ]thærr[æ][4] skadha aldeles [a][a]p[5] at rættæ ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis pluriorum[6] nobilium uidelicet Æskilli Falster Petri Biæriæ et Olaui Lwnge fratris mei dilecti armigerorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mcdquinto die epiphanie domini.

1. gældsky<l>dech] gældskydech A. 2. Siæland] med i tilf. o.l. A. 3. och] och herefter gentaget og overstreget A. 4. thærr[æ]] pergament afslidt A. 5. [a]p] pergament afslidt A. 6. pluriorum] cf. nr. 78 = plurimorum .

Oversættelse

Jeg Niels (Jesse) Olufsen Lunge i Falkerslev, væbner, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindelig med vor Herre. Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg anerkender at være den hæderlige og ærlige mand, nærværende brevviser hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede, ridder, skyldig 20 mark sølv, hver mark så god som fem skilling grot i hvide penninger, gyldige og gangbare, som fuldstændigt skal betales på førstkommende sankt Mortensdag. For disse 20 mark sølv pantsætter jeg ham mine to gårde i Vester Såby i Volborg herred på Sjælland, hvilke jeg fik af samme hr. Folmer Jakobsen for gods i Lille Bregninge på Falster, og de giver hvert år seks pund korn i landgilde, med alle deres tilliggelser, nemlig ager og eng, skov og mark, vådt og tørt, uden undtagelse af alt, hvad der ligger til de fornævnte gårde, på det vilkår, at fornævnte hr. Folmer Jakobsen eller hans arvinger hvert år skal oppebære afgrøden og landgilden såvel indløsningsåret som de andre tidligere år uden at det fradrages i hovedsummen, indtil de på lovlig vis bliver indløst af mig eller mine arvinger fra fornævnte hr. Folmer Jakobsen eller hans arvinger på sankt Mortensdag for 20 lødige mark sølv som før sagt. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle samme hr. Folmer Jakobsen og hans arvinger de fornævnte to gårde for tiltale fra hvemsomhelst, så længe de ikke er indløst. Mister han dem ifølge landsdelens lov, forpligter jeg mig og mine arvinger til at holde ham og hans arvinger skadesløse og til fuldstændig at genoprette al den skade, de har lidt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende adskillige flere velbyrdige mænd, nemlig væbnere Eskil Falster, Peder Bjerg og Oluf Lunge, min kære broder. Givet i det Herrens år 1406 på helligtrekongersdag.