1405. 23. januar. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. pålægger abbeden i Pudagla kloster at indsætte Henning Segebode, gejstlig i Roskilde stift, som præst ved sognekirken i Lancken, hvortil hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Stettin havde præsenteret ham, men hvem biskop Peder af Roskilde havde nægtet at indsætte.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se Dipl. Dan. 4. rk. IX nr. 336

Tekst

Innocentius etcetera dilecto filio .. abbati monasterii in Pudegloue Caminensis diocesis salutem etcetera. ♦ Dignum arbitramur etcetera. ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Henninghi Seghebode clerici Roskildensis diocesis peticio continebat quod olim parrochiali ecclesia uille Lancken dicte diocesis quam quondam Andreas de Essen ipsius ecclesie rector dum uiueret obtinebat per ipsius Andree obitum/ qui extra Romanam curiam decessit uacante/ dilecti filii nobiles uiri Barnim et Wartislaus fratres duces Stetinenses ueri patrini ipsius ecclesie et existentes in pacifica possessione uel quasi iuris presentandi rectorem ad ipsam ecclesiam eundem Henninghum uenerabili fratri nostro Petro episcopo Roskildensi ad eandem ecclesiam sic uacantem infra tempus legitimum presentarunt sed idem episcopus dictum Henninghum in ipsa ecclesia instituere contra iustitiam denegans/ dilectum filium Steyslaum de Osten clericum dicte diocesis/ qui se per quosdam alios laicos quos ipse Steyslaus ueros patronos eiusdem ecclesie et in simili possessione uel quasi existere licet falso asserebat ad eandem ecclesiam sic uacantem etiam infra tempus legitimum presentatum fuisse in eadem ecclesia auctoritate ordinaria instituit quamuis de facto/ quare pro parte prefati Henninghi nobis fuit humiliter supplicatum ut ipsum in rectorem dicte ecclesie instituere/ de benignitate apostolica dignaremur/ ♦ Nos igitur de premissis certam noticiam non habentes ac uolentes dictum Henninghum qui ut asserit ex utroque parente de militari genere procreatus existit apud nos de nobilitate generis uite ac morum honestate aliisque probitatis et uirtutum meritis multipliciter commendatum horum intuitu fauore prosequi gracioso discrecioni tue cum prefatus Henninghus ut asserit propter potentiam et maliciam dictorum laicorum qui eundem Steyslaum ut premittitur presentarunt non speret se super premissis in ciuitate Roskildensi seu dicta diocesi posse consequi iusticie complementum/ per apostolica scripta mandamus quatinus si uocato dicto Steyslao et aliis qui fuerint euocandi presentacionem huiusmodi de dicto Henningho ut premittitur factam fore canonicam et de persona ydonea celebratum/ ac per diligentem examinacionem/ dictum Henninghum bene legere bene construere et bene cantare ac congrue loqui latinis uerbis et alias ydoneum ad dictam ecclesiam obtinendum esse reppereris uel etiam si ipse Henninghus non bene cantaret dummodo in tuis manibus iuret ad sancta dei euangelia quod infra annum a tempore examinacionis huiusmodi computandum bene cantare addiscet super quibus tuam conscientiam oneramus/ prefatum Henninghum in rectorem dicte ecclesie cuius fructus redditus et prouentus sexdecim marcharum argenti puri secundum communem extimacionem ualorem annuum ut idem Henninghus asserit non excedunt auctoritate nostra instituere procures/ inducens per te uel alium seu alios eundem Henninghum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem ecclesie predicte iuriumque et pertinenciarum predictorum eiusdem/ et defendens inductum amoto exinde dicto Steyslao et quolibet alio illicito detentore/ ac faciens sibi de ipsius ecclesie fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuencionibus uniuersis integre responderi/ contradictores auctoritate nostra (appellacione postposita compescendo)[1] non obstante si episcopo Roskildensi pro tempore existenti uel quibusuis aliis communiter uel diuisim a prefata sit sede indultum quod interdici suspendi uel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem/ ♦ Nos enim si dictus Henninghus ad hoc repertus fuerit ydoneus ut prefertur/ exnunc perinde irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari ac si die date presencium eundem Henninghum ad hoc repertum ydoneum in rectorem dicte cum interposicione decreti institui mandauissemus. ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum decimo kalendas februarii anno primo/

1. nostra (appellacione postposita compescendo)] nostra etcetera Aa.

Oversættelse

Innocens o.s.v. til sin elskede søn abbeden i klostret i Pudagla, Kammin stift, hilsen o.s.v. Vi anser det for sømmeligt o.s.v.1) En ansøgning, der jo for nylig er forelagt os på vor elskede søn Henning Segebode, gejstlig i Roskilde stifts vegne indeholdt, at da fordum sognekirken i landsbyen Lancken i nævnte stift, som afdøde Andreas v. Essen, denne kirkes sognepræst, besad, mens han levede, blev ledig ved denne Andreas' død, han, som afgik ved døden uden for den romerske kurie, præsenterede vore elskede sønner, de velbyrdige mænd, Barnim og Vartislav, brødre, hertuger af Stettin, rette ejere af patronatet over denne kirke og i ukæret eller faktisk besiddelse af retten til at præsentere sognepræsten til denne kirke, inden det lovformelige tidspunkt samme Henning over for vor ærværdige broder biskop Peder af Roskilde til samme således ledige kirke, men samme biskop, der mod retfærdigheden nægtede at indsætte nævnte Henning i denne kirke, indsatte - omend faktisk - med stiftsbiskoppelig myndighed vor elskede Stoyslav v. Osten, i samme kirke gejstlig i nævnte stift, som forsikrede, at han ligeledes inden det lovformelige tidspunkt var blevet præsenteret af nogle andre lægmænd, som denne Stoyslaus forsikrede - omend fejlagtigt - var samme kirkes patronatsejere og i lignende eller faktisk besiddelse, til samme såkaldte ledige kirke, hvorfor man på fornævnte Hennings vegne ydmygt har bønfaldet os om, at vi af apostolisk velvilje ville værdiges at indsætte ham til sognepræst ved nævnte kirke. Da vi altså ikke har sikkert kendskab til det fornævnte, og idet vi ønsker at omfatte nævnte Henning, der, som han forsikrer, på begge forældres side er født af en riddermæssig slægt, og som er mangfoldigt anbefalet til os for sin velbyrdige fødsel, sit sædelige liv (---)1) gode søn, da fornævnte Henning, som han forsikrer, på grund af nævnte lægfolks magt og ondskab, som har præsenteret samme Stoyslav som fornævnt, ikke kan håbe på at kunne opnå rettens oprejsning i staden Roskilde eller i nævnte stift angående det fornævnte, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du, efter at nævnte Stoyslav og andre er stævnet, som bør stævnes, finder, at denne præsentation af nævnte Henning, som fornævnt, er foregået på kanonisk vis og forrettet angående en passende person og efter omhyggeligt at have prøvet ham, finder nævnte Henning læser godt, konstruerer godt og synger godt og taler latin på passende måde og iøvrigt er egnet til at opnå nævnte kirke, eller selv om denne Henning ikke skulle synge godt, når blot han sværger i Dine hænder på Guds hellige evangelier, at han inden et år, at regne fra denne prøvelses tidspunkt, lærer at synge godt - hvorom vi bebyrder Din samvittighed - på vor myndighed skal sørge for at indsætte fornævnte Henning som sognepræst ved nævnte kirke, hvis frugter, indtægter og indkomster, som samme Henning forsikrer, ikke overstiger 16 mark lødigt sølv i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse. Du skal personligt eller ved en eller flere andre indføre samme Henning eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kirke og sammes fornævnte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet nævnte Stoyslav og enhver anden ulovlig besidder er fjernet derfra, og sørge for, at der fuldt ud (---)1) oppebørsler af denne kirke, idet Du (---)1), uanset om den til enhver tid værende biskop af Roskilde eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke kan rammes af interdikt, suspension eller bandlysning ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling. Thi hvis man finder nævnte Henning egnet hertil (---)1) udstedelsesdag ved en afgørelses mellemkomst havde befalet, at samme Henning, der var fundet egnet hertil, skulle indsættes som sognepræst ved nævnte kirke. Givet ved S. Pietro i Rom den 23. januar i vort (pontifikats) første år.