1405. 28. januar.


Kristian Hemmingsen, provst i Roskilde, erklærer at have en gård i Jonstrup, tilhørende Henneke Mule, borger i Roskilde, i pant for 12 mark sølv.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Cristiernus Hemmingi prepositus Roskildensis salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me a discreto uiro Hennikino Mwle ciue Roskildensi armigero curiam suam Ionstorp quam de nouo edificaui in parrochia Oostædhe in Wolburgsheret sitam pro duodecim marchis argenti in pignere recipisse. seruandis tamen condicionibus sequentibus ♦ Primo uidelicet quod dictam curiam a festo purificacionis. beate uirginis immediate sequente et sic per duodecim annos continuos immediate subsequentes libere in mea potestate et possessione habeam secundum meum usum ordinandam ita tamen quod eidem Hennikino Mwle in quolibet anno de summa principali unam marcham argenti defalcem illis uero duodecim annis transactis dicta curia ad ipsum Hennikinum seu suos heredes cum edificiis et inquilinis libere redeat sine impedimento principali summa totaliter defalcata hoc eciam addito quod si casu proposito contigerit ipsum Hennikinum dictam curiam infra dictos duodecim annos uel suos heredes uendere uel alienare extunc ego omnibus aliis in alienacione dicte curie debeo preferri pro precio competenti ♦ Item idem Hennikinus Mwle seu heredes sui ad apropriandum michi et meis heredibus dictam curiam obligantur prout in litteris[a] suis super hoc confectis patet euidenter ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium uirorum dominorum Iohannis Brynikini cantoris Roskildensis magistri Nawnonis canonici ibidem et Benedicti Bille proconsulis Roskildensis presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mo cod quinto feria quarta ante festum purificacionis beate uirginis gloriose.

a. litteris] kendes ikke.

Oversættelse

Kristian Hemmingsen, provst i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg af den gode mand Henneke Mule, borger i Roskilde, væbner, har modtaget hans gård Jonstrup, som jeg har bygget af ny, i Osted sogn i Volborg herred i pant for tolv mark sølv, dog med overholdelse af følgende betingelser. For det første, at jeg må beholde nævnte gård fra næstfølgende kyndelmisse og så fremdeles de umiddelbart følgende tolv år til min fri rådighed til eget brug, dog således at jeg hvert år afdrager en mark sølv af hovedsummen til samme Henneke Mule, og når hine tolv år er gået og hovedsummen fuldt ud er afdraget, skal nævnte gård uden vægring frit vende tilbage til samme Henneke eller hans arvinger med bygninger og gårdsæder, med den yderligere tilføjelse, at hvis samme Henneke eller hans arvinger skulle sælge eller afhænde nævnte gård inden de nævnte tolv år er gået, da skal jeg gå forud for alle andre ved afhændelsen af nævnte gård for en passende betaling fremdeles forpligtes samme Henneke Mule eller hans arvinger til at hjemle sig og mine arvinger nævnte gård, således som det klart fremgår af hans herom affattede brev. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de hæderværdige mænd herrerne Jens Brynnekesen, kantor i Roskilde, magister Navne, kannik sammesteds, og Bent Bille, borgmester i Roskilde, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1405 onsdagen før kyndelmisse.