1405. 14. marts. Lübeck


Hansestædernes udsendinge, forsamlet i Lübeck, meddeler dronning Margrete, at de har aftalt forhandlinger i Skanør med højmesteren for den tyske orden til den 7. juni, men er på deres side allerede rede den 24. maj til forhandlinger og beder om hendes svar derom.

Tekst efter Aa

Tekst

Post salutacionem ♦ Hochgeborne clare vorstinne ♦ Alse iuwe herlicheit wol vornomen heft van deme dage des wi vorramet hadden to holdende to Lubek vp vnse vrouwen dach to lichtmissen negest geleden des heft sik dat van mennigherhande inualles vnde geschechtes wegene getoghert alse dat wi vp desse tiit sint erst tosamende. komen vnde hebben wol mank anderen degedingen gesproken vmme de schelinge. de is twusschen iuwer herlicheit vnde dem heren homeister to Prussen vmme dat land Godlande vnde vmme de stad Wisbu. also dat wi vmme des menen besten willen mit den sendeboden van Prussen de des heren homeisters macht dar to hebben alse wi van en vornemen gesproken vnde eens dages geramet hebben mit iuwer herlicheit to holdende to Schonore to pinxten negest komende dar de here homeister de sine bi hebben wil alse wi van den suluen sendeboden berichtet sind ♦ Hiir vp mach iuwe herlicheit des besten ramen vnde dar to vorboden de ghenne de iuwer herlicheit nutte vnd behof dunket dar by to komende vp dat des heren homeisters boden dar nicht vorgheues komen[1] ♦ Vnde bidden des iuwe antworde vnuortogherd. dat wi dem heren homeister scriuen mogen wente he sine boden nicht vdsendende wert eer he van vns en antworde heft ♦ Vortmer alse iuwe herlicheit ok wol mit vnses rades kumpanen to worde was vmme enen anderen dach vor dem daghe mit vns to holdende alse vmme vnser[2] borghere schaden zeevunt m{uv}nte vnde vmme andere gebrek darumme mit iuwer herlicheit wol eer gesproken is. mene wi eft id iuwer herlicheit bequeme is eenen dach to holdende darsulues to Schonore des sondages vor vnses heren hemmeluard negest komende ♦ Darumme wi iuwe herlicheit bidden mit allem vlite dat gi de genne dar to vorboden de gi wol weten de wi in schuldeginge holden./ alse wi wol eer iuwer herlicheit de to kennende geuen hebben/ ♦ Vnde dat wi iuwer herlicheit dar van nicht eer gescreuen hebben des is sake alse vorscreuen is also dat wi nicht eer tosamende komen konden ♦ Mit allem vlite biddende da gi desto nenem vnwillen nemen ♦ God almechtichen beware iuwe beware iuwe grotmechtigen[3] herlicheit ♦ Screuen vnder vnser stad Lubeke ingesegel des wi sament hir to gebruken des sonnauendes vor reminiscere m cccc m cccc v[4] .

1. komen] en komen Ab. 2. vnser] Ab, Ac, vnse Aa. 3. beware iuwe grotmechtigen] Ab, Ac, mgl. Aa. 4. m cccc v] int iar 1405 Ab, Ac.

Oversættelse

Efter hilsenen. Højbårne, strålende fyrstinde. Som Eders herlighed visselig har erfaret, er mødet, som vi havde aftalt at holde i Lübeck på sidst forgangne Vor Frues kyndelmissedag, blevet udsat på grund af mange slags hændelser og begivenheder, således at vi først er kommet sammen nu og blandt mange andre ting har vi talt om striden, som er mellem Eders herlighed og højmesteren i Preussen angående landet Gotland og om staden Visby, og vi har for det almene bedste talt med sendebudene fra Preussen, som har hr højmesterens fuldmagt dertil, som vi hører fra dem, og vi har aftalt at holde et møde med Eders herlighed i Skanør næste pinse, hvor hr højmesteren vil have sine med, som vi er blevet underrettet om af de samme sendebude. Herpå kan Eders herlighed stræbe efter det bedste og indkalde dem, som det synes Eders herlighed til nytte og gavn skal komme, for at hr højmesterens bude ikke skal komme forgæves. Og vi beder om Eders ufortøvede svar derpå, så vi kan skrive til hr højmesteren, thi han vil ikke udsende sine bude, før han har et svar fra os. Fremdeles har Eders herlighed visselig også forhandlet med vores rådsfæller om at holde et andet møde med os før mødet, nemlig vedrørende vore borgeres skader, strandingsgods, mønter og andre vanskeligheder, hvorom der sikkert tidligere er blevet talt med Eders herlighed. Vi agter, hvis det passer for Eders herlighed, at holde et møde samme sted i Skanør søndag før næstkommende vor Herres himmelfart. Derfor beder vi Eders herlighed med al flid indkalde dem dertil, om hvem I med sikkerhed ved, at vi har en anklage imod dem, som vi visselig tidligere har givet til kende over for Eders herlighed. Og at vi ikke har skrevet tidligere til Eders herlighed om det, det skyldes, som nævnt ovenfor, at vi ikke kunne mødes tidligere. Med al flid beder vi, at I ikke vil tage os det ilde op. Gud den almægtige bevare Eders stormægtige herlighed. Skrevet under vor stad Lübecks segl, som vi sammen bruger her lørdagen før reminiscere 1405.