1405. 12. april. Sorø


Abbederne Salomon i Esrom og Niels i Sorø erkender at have modtaget 1000 nobler af dronning Margrete og lover, at hvis hun dør, inden hun har krævet disse penge tilbage, så skal de uddeles til pilgrimsrejser til en lang række opregnede steder, og disse skal være afsluttede inden to år efter dronningens død.

Tekst efter A

Tekst

Wy abbot Salomon i Esrom oc abbot Niels i Soræ oc bothe conuent i the samme stædher kænnes meth thettæ wort opne breff foræ alle the nw æræ oc the komme scule/ at wy aff mæchtich førstinnæ war nadheghe frue drotning Margretæ anamet oc vntfonget haue thusænde nobele i ræt tro oc i swa dan made som her æfter følgher/ swa at nar hwn thøm i gen kræfuer oc haue wil/ tha scal hwn thisse forscrefne thusænde nobele genist i gen fongæ i swa dan made oc tro som hwn os thøm nw fongit oc til trot hauer frii oc wbeworne wtæn længer tøfring ♦ Schedhe thet oc swa/ at fornempde war frue drotning Margrete døthe oc aff ginge før æn hwn thisse forscrefne nobele kræfthe oc i gen finge tha scule wy oc woræ æfterkomeræ schifte the samme thusænde nobele til pelegrims færther i alle made som her æfter følgher/ oc at the pelegrims færther worther alle fulkompne oc ænde innen tw aar næst æfter forde war frues drotning døth swo som ær først siæx mæn til Iherusalem oc til Bethleem/ oc til the hælghe stadher ther vm kring ligge oc til sanctæ Katherinæ ♦ Item siw mæn til Rom at ga vm kring the kirker ther æræ. oc søghe the hælghe mæntz grafuer ther ligge. bathæ apostole oc andræ ♦ Item ni mæn til Var frue til Aken item thre mæn til sanctæ Iacop/ item thre mæn til sanctæ Lothwic i Franckarike item thre mæn til sanctæ Thomes aff Cantelbergh i Ængland item een man til sanctæ Magnus i Orkanø item thre mæn til the hælghe thre konunge i Kolne item thre mæn til sanctæ Iwold i Danen/ oc thre mæn til sanctæ Fransciscus i Assies item een man thiit som sanctæ Laurens ligger item een man thiit som sanctæ Niclawes ligger i Baor item een man thiit som sanctæ Iurghen ligger/ oc en man thiit som sanctæ Cristoffer ligger item een man thiit som sanctæ Iohannes baptistæ ligger/ oc een man thiit som sanctæ Iohannes ewangeliste ligger item thre mæn til sanctæ Mathies item een man thiit som sanctæ Pæther ligger/ oc een man thiit som sanctæ Pauel ligger/ oc een man thiit som sanctæ Andreas ligger item een man thiit som sanctæ Maria Magdalena ligger/ oc een man thiit som sanctæ Elsebe ligger item een man thiit som sanctæ Dorothea ligger/ oc een man thiit som sanctæ Barbaræ ligger/ oc een man thiit som sanctæ Margaretæ ligger/ ♦ Item fæm mæn til thet hælghe blodh i Wilsnak item een man til sanctæ Vincencium/ oc een til sanctæ Antonium/ oc een man til sanctæ Fabianum oc Sebastianum item een man til sanctæ Gerthrudh/ oc een til sanctæ Seuerin i Kolne/ oc een man til sanctæ Birgittæ/ oc een man til sanctæ Olaff/ oc een man til sanctæ Erik/ oc een man til sanctæ Knwt ♦ Item syw stæther ther som war frue kirker æræ i Danmark Swerighe oc Norghe item een man til sanctæ Mikels bergh i Tunsbergh item fem stæther til thet helghe kørs i thisse righe swosom til thet hælghæ kors i Solnæ with Stokholm. til thet hælghe kors i Borræ hoos Tunsbergh/ til thet hælghe kors i Hattil i Fintland/ til thet hælghe kors i Randers/ oc til thet hælghe kors sanctæ Hiælp ♦ Item wy forde abbate/ oc conuent bindæ os oc woræ æfterkomeræ til/ meth thettæ breff/ at wy oc woræ æfterkomeræ with. thisse forscrefne thusænde nobele swo gøræ wele. oc meth thøm alle thisse forscrefne pelegrims reyser i alle made swo fulkomme latæ wele som her forescreuet star wten all forsymelse swo som wy welæ antsware for gudh oc forde war frue drotningen os til tror ♦ Oc til meræ bewaring alle thisse forscrefne stickes tha haue wy forde abb[a]te[1] oc bothæ conuent woræ incigle meth wilghe oc witscap hængt for thættæ breff/ ♦ Oc til witnesbyrdh ærlich fathers biscop Pæther i Roskilde incigle ♦

Datum Sore anno domini m°cd quinto dominica palmarum.

1. abb[a]te] med rettelse i a (2.) muligvis rettet fra o A.

Oversættelse

Vi Salomon, abbed i Esrom, og Niels, abbed i Sorø, samt konventerne begge steder bekender med dette vort åbne brev for alle nulevende og fremtidige, at vi af den mægtige fyrstinde vor nådige frue, dronning Margrete, har modtaget og fået 1000 nobler på tro og love og med de bestemmelser, som følger herefter: Når hun kræver dem tilbage og igen vil have dem, så skal hun straks modtage disse føromtalte 1000 nobler igen, således og med samme tillid som hun nu har overladt og betroet os dem, frie og upåklagede uden nogen forhaling. Skulle det ske, at vor fornævnte frue, dronning Margrete, døde og gik bort, inden hun havde krævet de føromtalte nobler tilbage og fået dem igen, så skal vi og vore efterkommere uddele samme 1000 nobler til pilgrimsrejser i enhver henseende, som herefter følger, og disse pilgrimsrejser skal alle være udførte og afsluttede inden to år efter vor fornævnte fru dronnings død. Først seks mænd til Jerusalem og Bethlehem og til de hellige steder, der ligger deromkring, samt til sankt Katherina. Endvidere syv mænd til Rom for at besøge de kirker, der er, og opsøge de hellige mænds grave, som findes der, både apostlers og andres. Fremdeles ni mænd til Vor Frue i Aachen, tre mænd til sankt Jakob, tre mænd til sankt Ludvig i Frankrig, tre mænd til sankt Thomas af Canterbury i England, een mand til sankt Magnus på Orkneyøerne, tre mænd til de hellige tre konger i Köln, tre mænd til sankt *Iwold i Danen og tre mænd til sankt Franciscus i Assissi. Fremdeles een mand derhen, hvor sankt Laurentius ligger, een mand til Bari, hvor sankt Nikolaus ligger, een mand derhen hvor sankt Jørgen ligger, og een mand derhen hvor sankt Kristoffer ligger. Fremdeles een mand derhen, hvor sankt Johannes døber ligger, og een mand derhen, hvor evangelisten sankt Johannes ligger. Fremdeles tre mænd til sankt Matthias, een mand derhen, hvor sankt Peder ligger, og een mand derhen, hvor sankt Andreas ligger. Fremdeles een mand derhen, hvor sankt Maria Magdalene ligger, een mand derhen, hvor sankt Elisabeth ligger, een mand derhen, hvor sankt Dorothea ligger, een mand derhen, hvor sankt Barbara ligger, og een mand derhen, hvor sankt Margrete ligger. Fremdeles fem mænd til det hellige blod i *Wilsnak, een mand til sankt Vincents, een til sankt Antonius, een mand til sankt Fabian og Sebastian; fremdeles een mand til sankt Gertrud, een til sankt Severin i Köln; een mand til sankt Birgitta, een mand til sankt Olaf, een mand til sankt Erik og een mand til sankt Knud. Fremdeles til syv stæder i Danmark, Sverige og Norge, hvor der er Vor Frue kirker; een mand til sankt Mikaels bjerg ved Tønsberg. Fremdeles til fem steder i disse riger til det hellige kors, nemlig til det hellige kors i Solna ved Stockholm, til det hellige kors i *Borræ ved Tønsberg, til det hellige kors i *Hattel i Finland, til det hellige kors i Randers og til det hellige kors sankt *Hiælp. Vi fornævnte abbeder og konventer forpligter med dette brev os og vore efterkommere til, at vi og vore efterkommere skal forholde os således vedrørende disse føromtalte 1000 nobler og for dem lade udføre alle de føromtalte pilgrimsrejser i enhver henseende sådan som ovenfor står skrevet uden nogen forsømmelse, således som vi vil stå til ansvar over for Gud, og som vor fornævnte frue, dronningen, har tillid til os. Til større bekræftelse af alt dette foran skrevne har vi fornævnte abbeder og begge konventer med vor vilje og vort vidende ladet vore segl hænge under dette brev. Og til vidnesbyrd herom er den ærlige fader biskop Peder i Roskildes segl hængt herunder.

Givet i Sorø i det Herrens år 1405 på palmesøndag.