1405. 12. april. Æbleholm


Nils Bengtsson pantsætter sin ejendom Jonstorp i Vinberga sogn i Nørrehalland til Svend Sture for en gæld på 40 mark svenske penge.

Tekst efter A:

Tekst

Thet wari allom witerlicht oc kunnocht/ thet iac Nisse Bænktsson kænnis meth thetta mit opit bref/ mic gieldskyldoghan wara aff rætte witerlikæ skyld wælbornom manne Swene Stura æller hanss arfuom fyratigi marc pæninga æpter swenst tal. ♦ Fore hwilka pæninga summo sæter iac forda Swene Stura æller hanss arwom mit goz Ioanstorp til pant/ som ligger i Windbiærgha soken i Norra Halland meth allom thes rættom tillaghum meth aker oc æng/ skoghum fiskewatnom wato oc thorro ængo wndan takno/ swa thet Swen forde r æller hanss æmbitzman skal. vpbiæra aff thesso goze forde affrath oc af gield oc gøra sik thet til nytto æpter hanss eghin wilia alt til then dagh at thetta goz ær laglika in løst aff mic æller minnom arfuom meth swadana pæningom æller mynt som gænkt oc gæfft ær i Halland vpa then tiid/ ♦ Thetta goz skal iac oc wil inløsa a fierdha dagh pascha meth obewornom redho pæningom oc førsta pæningane æræ swa wtlagde tha skal Swen framdelis hafua gozit i sinne wærio som fore sakt ær/ thet arit wm kring til annan fiærdha dagh paska ♦ Oc æ hwilken dagh iac wil thetta goz inløsa æller minæ arwa tha skal. thet æ løsa a fiærdha dagh paska oc ængen annan dagh a areno oc æ hwat som vpbiærss aff thesso goze tha skal ænkte affsla af huwodsummonne i vpbyrdhena ♦ Thetta goz skal Swen hafua oc nytia ohindrat fore mic oc minom arfuom oc fore hwariom manne a mina weyna æ til then dagh thet ær laglika ater løst som fore sakt ær/ ♦ Afginge Swene fordom æller hanss arfuom thetta goz i nokræ mate tha tilbinder iac mic æller mina arfua honom gozit fri æller læggia honom swa got goz i stadhen æ til then dagh han hawer sina pæninga vpburit fulla oc alla ♦ Thetta lofuar iac Nisse Bænktson forder stadhukt oc fast at halda wid mina gotha tro oc sannynd vtan archt ♦ Til mere wisso hænger iac mit incigle witerlika fore thetta breff ♦ Ther til bedhis iac ærlika manna inciglæ som ær brother Iøniss abbot i Nydala her Iøniss Grym ridder oc Halsten Pæthersson til witnisbyrth fore thetta breff ♦ Datum Æplaholm anno domini millesimo quadringentesimo quinto[1] dominica palmarum in testimonium premissorum.

1. quinto] rettet fra quinta A .

Oversættelse

Det skal være vitterligt og bekendt for alle, at jeg Nils Bengtsson med dette mit åbne brev erkender at være velbyrdige mand Svend Sture eller hans arvinger 40 mark penge efter svensk beregning skyldig ved retmæssig gæld, for hvilken sum penge jeg pantsætter nævnte Svend Sture eller hans arvinger mit gods Jonstorp i Vindberga sogn i Nørre Halland med alle dets rette tilliggender af ager og eng, skove og fiskevande, vådt og tørt uden undtagelse, således at nævnte Svend eller hans embeds mand skal oppebære afkastning og afgift af dette nævnte gods og anvende det til sin nytte efter sin egen vilje, indtil den dag, da dette gods bliver lovligt indløst af mig eller mine arvinger for sådanne penge eller mønt, som er gængse og gyldige i Halland til den tid. Jeg skal og vil indløse dette gods fjerde påskedag med upåklagede rede penge, og når først pengene således er erlagte, så skal Svend fremdeles have godset i sin retmæssige besiddelse som før nævnt dette år ud til næste fjerde påskedag. Hvilken dag jeg vil indløse dette gods eller mine arvinger skal gøre det, så skal det være fjerde påskedag og ingen anden dag om året; og hvad der oppebæres i indtægt af dette gods, skal ikke fradrages i hovedsummen. Dette gods skal Svend have og nyde uhindret af mig og mine arvinger eller hvemsomhelst på mine vegne indtil den dag, da det lovligt bliver indløst som før nævnt. Skulle dette gods på nogen måde blive afvundet fornævnte Svend eller hans arvinger, så forpligter jeg mig og mine arvinger til at frigøre ham godset eller at erstatte ham det med lige så godt gods, indtil den dag da han fuldstændigt og helt har oppebåret sine penge. Dette lover jeg fornævnte Nils Bentsson bestandigt og sikkert at overholde på mine gode tro og sandhed uden svig. Til større bekræftelse hænger jeg i sandhed mit segl under dette brev. Desuden beder jeg de ærlige mænd, broder Jens, abbed i Nydala, hr. Jens Grim, ridder, og Halsten Pedersen om som vidnesbyrd at hænge deres segl under dette brev. Givet i Æbleholm i det Herrens år 1405 palmesøndag til vidnesbyrd om det foranstående.