1405. 21. april.


Brødrene hr. Jakob Olufsen Lunge og Peder Olufsen giver deres farbroder hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tved kvittering for den tid, da han var deres formynder og værge.

Tekst efter A:

Tekst

Allæ mæn thettæ breff høræ ællæ see helsæ wi Iæcop Olafsøn Lwnge ridder och Pæther Olafsøn wapner bathe brøther ewinnelech meth war herræ/ ♦ Och wela wi kwngøræ allæ næruarendis och kommaskulendis thet thænnæ næruarendis brefførare hær Folmar Iæcobssøn Lwnge ridder i Thwede war kære fædder hawer giort i ware minne sa at oos bathe wæl nøyer och wi hanum thakkæ fare alt thet ther han apbar aff wor gooz tha han waar farmyndare och waar wærre war och fare alt annæt thær han oos skylduch war tel thænne dawgh i dawg ær/ lædæ wi och waræ arwinge hanum och hans arwinge forthy quit och lethwch och løøs fare al ydermer maning thesse støkkes som nw fare ær sawt iwer thetta war opna breff ♦ In cuius rei uidelicet quittacionis testimonium sigilla nostra una cum sigillis pluriorum[1] nobilium uidelicet uenerabilis in Christo patris ac domini domini Nicholai dei gracia episcopi St<r>engenensis[2] et Olaui Olaui Lwnge armigeri patruorum nostrorum presentibus sunt appensa ♦ Datum anno domini mcccc quinto feria tercia pasche.

1. pluriorum] cf. nr. 2. 2. St<r>engenensis] Stengenensis A .

Oversættelse

Vi Jakob Olufsen Lunge, ridder, og Peder Olufsen, væbner, brødre, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med vor Herre. Vi kundgør for alle nulevende og fremtidige, at for det, som nærværende brevfører hr. Folmer Jakobsen lunge af Tved, ridder, vor kære farbroder har gjort med vort minde, så at vi begge er tilfredse, og vi takker ham for alt det gods, som han oppebar for os, da han var vor formynder og værge, og for alt det andet, som han var os skyldig indtil denne dag, lader vi og vore arvinger ham og hans arvinger være kvit og fri med dette vort åbne brev, og vi fritager ham for al yderligere tiltale angående de foranskrevne punkter. Til vidnesbyrd om denne kvittering er vore segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende flere velbyrdige mænd, nemlig den ærværdige fader og herre i Kristus hr. Niels af Guds nåde biskop i Strängnäs, og Oluf Olufsen Lunge, væbner, vore kære onkler biskop Niels var deres farbror og Oluf Olufsen Lunge, deres fars fætter. Givet i det Herrens år 1405 tirsdag i påsken.