1405. 11. maj. Lund


Borgerne i Lund klager til pave Innocens 7. over, at helligåndshuset i Lund, efter at være blevet lagt ind under kantordømmet i Lund, er blevet berøvet dets gods, og at dets inventar er blevet fordelt mellem kannikerne, og beder om, at paven vil pålægge ærkebiskoppen og kannikerne at give godset tilbage.

Tekst efter Aa:

Tekst

..... domino suo carissimo. domino Innocencio. digna dei prouidencia sacrosancte Romane ac uniuersalis ecclesie summo pontifici. humiles serui et filii ciues Lundensis .....icia pedum oscula beatorum. ♦ Cum ad regi<m>en[1] uniuersalis ecclesie ideo uocati sitis ut per diuinam miseracionem uestramque sollicitudinem sanctissimam cunctis ..... .....ra conseruentur ad uos sanctissime in Christo pater confugimus conquerentes. quod temporibus Alberti quondam regis Swecie fuit domus sancti spiritus in Lundis ..... .....a. non alia lege. iure uel racione nisi ut sequitur. idem enim Albertus primo dedit ipsam curiam uni militarium suorum. inde uoluto aliquo ..... .....taris dedit eandem curiam cuidam prefecto Lundensi cuius temporibus substituebatur oneri tributario. que ante tempora Alberti regis Swecie ex omni..... fuerat libera et exempta. ♦ Post hec quidem princeps Swecie uolens facere cantoriam in ecclesia Lundensi. ad utilitatem unius sui cog..... ..... dictam domum bonis suis que fuerunt eidem domui in honore sancti spiritus ab episcopis et sacerdotibus. militibus et mercatoribus testamentaliter le[gata..... ..... memoriale sempiternum. et substituit ea cantorie memorate ecclesie Lundensis. ♦ Cetera uero bona ipsius domus sancti spiritus in Lundis sunt prouentibus ..... ..... preiudicium pauperum substractum. ♦ Ex illo autem tempore iacuerat domus predicta desolata. et omni missarum officio destituta. cuius eciam ..... ..... dotalia. calices. ymagines. et campanas inter se diuiserunt canonici ecclesie cathedralis Lundensis. et adhuc detinent sic diuisa.. pauper..... ..... [i]nfirmitas quibus alimenta in predicta domo ministrari deberent. ex frigore et nuditate. esurie et fame ceterisque mortis generibus co..... ..... [non]nulli pro congregandis uictibus et aliis necessariis hostiatim[2] mendicantes in plateis more ferarum irracionabilium mortui sunt sepe reper..... .....abiles dies. considerans quidam uir catholicus. non sinebat proximos et conchristianos suos frigore sic perire ymmo super ipsos pietate motus. a..... ..... paucis. sepedictam domum iterato adiit construendam in qua reedificata pauperes modicum boni optinent cum nec sufficiat communitas ir..... ..... inexplicabiliter irretita eorum inopie aliquo modo subuenire. quia ab iniquis et impiis exactoribus ultra modum cotidie pregrauit..... ..... fruantur bonis memorate domui collatis. quia ut prius dictum est aliorum sunt commodis et usibus uenditata. igitur cum super omnibus bonis so..... ..... [i]udicibus et legiferis in placitis generalibus et consistoriis sit conquestum. et ad ipsam redire legittime iudicentur. nec redeant. ad sedem ..... ..... decreuimus. per presentes paterne pietatis uisceribus permota uestre sanctitatis clemencia dignetur memoratam domum sancti spiritus pietatis o..... ..... episcopo et canonicis. qui sepedicte domus bona detinent sub priuacione officii et beneficii. eidem domui bona sua restituere libere pos..... ..... in ipsa domo fauente diuina miseracione et uestra. pauperes esurientes et sicientes potum et cibum optineant nudi uestientur et frigi[di] ..... ..... [do]mo sancti spiritus Lundis est quidam clericus qui ab episcopo et capitulo licenciatus in eadem domo missas celebrat et pauperes ibidem morantes elem[osinas] ..... at et confortat. qui eciam clericus si sanctitati uestre sic placeret iuxta sepedictam domum diebus debitis celebraturus libenter resideret ..... domus. que iam per alios sunt occupata potuerit sustentari et uestra auctoritate ad regendam eandem iuxta antiquam constitucionem primorum ..... ♦ [Da]tum Lundis anno domini mocd quinto die xi mensis maii. nostre ciuitatis sub sigillo presentes autem litteras non clausas sed patentes esse de .....as transire debeant et uaria sunt uiarum pericula ne si eas aperiri contigerit sigillum frangeretur.

1. regi<m>en] reginam Aa. 2. hostiatim] = ostiatum .

Oversættelse

De ydmyge tjenere og sønner borgerne i Lund til ..... deres kære herre hr. Innocens, ved Guds værdige forsyn den højhellige romerske og verdenskirkes høje pave, ..... kys på hans hellige fødder. Da I i den grad er kaldet til styret af verdenskirken, at ..... skal bevares for alle ved Guds miskundhed og Eders højhellige omsorg, tager vi vor tilflugt til Eder, højhellige fader i Kristus, og klager over, at der i Albrechts tid, fordum konge af Sverige, var et helligåndshus i Lund ..... ikke ved en anden lov, ret eller grund, undtagen som følger, thi samme Albrecht gav først denne gård til en af sine riddermæssige mænd, derefter, efter at noget var overvejet, gav (denne) riddermæssige mand samme gård til en gælker i Lund, i hvis tid den blev underlagt en skattebyrde, som den før kong Albrecht af Sveriges tid havde været fri og fritaget for ifølge enhver. Da herefter fyrsten af Sverige ønskede at gøre kantordømmet ved kirken i Lund ..... til gavn for en af sine slægtninge .... nævnte hus sit gods, som testamentarisk var testamenteret samme hus til ære for den helligånd af biskopper og præster, riddere og købmænd ..... evigt minde og underlagde det omtalte kantordømme ved kirken i Lund. Men det øvrige gods tilhørende dette helligåndshus i Lund er ..... til skade for de fattige. Men fra det tidspunkt havde fornævnte hus ligget øde og berøvet enhver messetjeneste, og kannikerne ved domkirken i Lund delte ligeledes dets udstyr, kalke, billeder og klokker mellem sig, og de beholder stadig det således delte ..... .... hvorved underholdet i fornævnte hus skulle forvaltes, af kulde og nøgenhed, sult og tørst og de øvrige former for død .... nogle, der for at samle føde og andre nødvendighedsartikler tiggede fra dør til dør, blev ofte fundet døde på gaderne som umælende dyr ..... en rettroende mand, der betænkte tillod ikke, at hans nærmeste og medkristne således skulle omkomme at kulde, men tværtimod rørt af fromhed over dem .... ..... gik han gentagne gange til oftenævnte hus, der skulle bygges, i hvilket, når det var genopført, de fattige opnår et ringe mål af godt, da hver i byen er i stand til ..... på nogen måde at komme deres mangel til hjælp ..... eftersom den dagligt over al måde tynges af nedrige og ugudelige ombudsmænd ..... skal nyde det gods, der er overdraget omtalte hus, eftersom, som det tidligere er sagt, det er solgt til andres fordel og tarv. Da der altså er rejst klage angående alt gods ..... (for) dommere og lovmænd på landstingene og for rådet, og det på lovformelig vis er blevet dømt, at det skal vende tilbage til det og ikke er vendt tilbage, ..... til (det apostoliske) sæde ..... erklærede med dette brev, at I, hellige fader, i Eders mildhed, rørt i den faderlige fromheds inderste, skal værdiges ..... omtalte helligåndshus ...... biskop og de kanniker, som tilbageholder oftenævnte hus' gods, under trussel om berøvelse af officium og beneficium, frit kan tilbagegive samme hus dets gods ......, (at) de fattige, sultende og tørstende kan opnå drikke og mad, de nøgne klæder og de frysende ..... i dette hus ved Guds og Eders miskundhed ..... i helligåndshuset i Lund er en klerk, som med tilladelse af biskoppen og kapitlet holder messer i samme hus og ..... trøster de fattige, der bor sammesteds, ..... almisser ...., hvilken klerk ligeledes, hvis det skulle behage Eder, hellige fader, således, gerne ville bod ved oftenævnte hus, idet han skal holde messe på de tilbørlige dage, ..... det hus, som nu er besat af andre, kan underholdes og med Eders myndighed til at styre samme ifølge de førstes .... gamle bestemmelse ..... Givet i Lund i det Herrens år 1405 den 14. maj under vor stads segl. Men dette brev er ikke lukket, men åbent ...... skal føre ......, og der er forskellige farer på vejene, for at seglet ikke skulle brydes, hvis det skulle være nødvendigt at åbne det.