1405. 19. juni.


Henrik Prip og Klaus Mørk sælger en gård i Udby i Rogsø herred til biskop Bo i Århus.

Tekst efte Aa1:

Tekst

Alle mendt dette breff sier eller høre læsse, helssenner wi euendelighe wdi herrenn, Henndrich Prep[1] och Chlaus Mørche[2] wepner, ♦ Wide schall alle, att wi haffuer soldt hederlige fader wdi herrenn, her Boe medt gudss naade, biscop wdi Aarhus, voress guods som er enn gaard y Wdbye y Roxøe[3] legendess, wdi huelchenn Ioenn Iennssønn nu wdi boer med aldt sinn thellegelsse, schou, marck, agger, engh, feiganng wott och thørtt, inchedt wndttagenn wdi nogenn maader, och den thell euendelig egendom skødt, ♦ Och bekiender vi adt wi aff forne her bischop fuldkomen werdt och fuldeste, effter wores begering haffue bekomedt for forne goedts, saa wi thaker hannom derfor gott, ♦ Herhoss forpligter wi oss, och woriss arffuinger, fore her bischop och hanns effterkomere, forschreffne goeds wdi alle maader, for aldt thelltalle hannom fri att holde, ♦ Thell ydermere wednisbyrdt, henger wi woriss signett her wunder medt w: mennds som er Lave Duss, Loduich[4] Pederssønn, och Eschell[5] Iakopssenns, vepner deriss zignetter her hoss hengt, ♦ Dattum aar och dagh som for er sagt 1405, de hellige marter Protasii och Geruasii dagh.

1. Prep] Prip Aa2a. 2. Mørche] Mørch Aa2a. 3. Roxøe] Rogsøe Aa2a. 4. Loduich] Lodwig Aa2a. 5. Eschell] Eskild Aa2a.

Oversættelse

Henrik Prip og Klaus Mørk, væbnere, hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, evindeligt med Gud. Alle skal vide, at vi til den hæderlige fader i Herren, hr. Bo, at Guds nåde biskop i Århus, skøder alt vort gods til evig besiddelse, nemlig en gård i Udby i Rovsø, hvori Ivan Jensen nu bor, med alt dens tilliggelse af skov, mark, ager, eng og græsgang, vådt og tørt uden nogensomhelst undtagelse. Vi bekender, at vi af fornævnte hr. biskop har modtaget fuldstændig betaling og fyldest efter vort ønske for det fornævnte gods, og vi takker ham derfor. Desuden forpligter vi os og vore efterkommere til at holde fornævnte biskop og hans efterfølgere fri for enhver tiltale vedrørende foranskrevne gods. Til yderligere vidnesbyrd hænger vi vore segl her nedenunder sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd Lave Dus, Ludvig Pedersen og Eskil Jakobsen, væbnere. Givet i det Herrens år 1405 på sankt Protasius' og sankt Gervasius' dag.