1405. 4. juli. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. giver Lars Olufsen, kannik i Roskilde, dispensation til at beholde det evige vikardømme ved kirken i Roskilde, indstiftet af hans slægtninge, sammen med et kanonikat og en større præbende sammesteds i et tidsrum af fem år.

Tekst efter Aa:

Tekst

Innocentius etcetera. dilecto filio Laurentio Olaui canonico Roschildensi salutem etcetera. ♦ Nobilitas generis uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio nos inducunt ut te fauoribus et graciis apostolicis prosequamur ♦ Nuper siquidem tibi qui tunc parrochialem ecclesiam in Faxa Roschildensis diocesis et quandam perpetuam uicariam sine cura per quosdam consanguineos tuos nobiles ut asserebas in ipsa ecclesia Roschildensi de nouo canonice fundatam et que de iure patronatus eorundem nobilium existebat prout existit obtinebas prout obtines de canonicatu eiusdem ecclesie Roschildensis in qua maiores et minores prebende fore noscuntur sub expectacione unius ex huiusmodi maioribus prebendis per nostras litteras graciose duximus prouidendum certis tibi super hoc per nos executoribus deputatis prout in dictis litteris plenius continetur/ ♦ Cum autem sicut exhibita nobis nuper pro parte tua peticio continebat/ iuxta consuetudines et statuta ipsius ecclesie Roschildensis predicta uicaria cum eisdem canonicatu et maiori prebenda nequeat obtineri/ nos uolentes te qui ut asseris ex utroque parente de militari genere procreatus existis premissorum meritorum tuorum intuitu fauoribus prosequi graciosis/ tuis in hac parte supplicacionibus inclinati tecum ut eandem uicariam una cum predictis canonicatu et prebenda si quos uigore dictarum litterarum assequi te contingat usque ad quinquennium retinere libere et licite ualeas predictis consuetudinibus et statutis et aliis contrariis nequaquam obstantibus auctoritate apostolica tenore presencium dispensamus/ tibi nichilominus ut postquam in canonicum ipsius ecclesie per illum uel illos ad quem uel ad quos recepcio et admissio canonicorum ipsius ecclesie Roschildensis communiter uel diuisim pertinet uigore dictarum litterarum receptus et admissus extiteris et etiam antequam tibi de ipsa maiori prebenda uigore dictarum litterarum prouisum fuerit quocienscumque missis et horis canonicis nocturnis et diurnis in eadem ecclesia Roschildensi te interesse contigerit/ una cum aliis ipsius ecclesie canonicis eciam tunc presentibus in uictualibus seu quotidianis distribucionibus que duntaxat presentibus exhibentur participare possis et debeas auctoritate predicta de uberioris dono gracie concedentes/ ita etiam quod infra predictum quinquennium eandem uicariam quam ut premittitur obtines pro alio beneficio ecclesiastico cum prefatis canonicatu et prebenda compatibili permutare/ ♦ Alioquin dictam uicariam quam extunc uacare decernimus omnino dimittere tenearis/ prouiso quod canonicatus et maior prebenda ac uicaria predicti debitis interim non fraudentur obsequiis sed deseruiatur inibi laudabiliter in diuinis/ ♦ Nulli ergo (---) nostre dispensacionis concessionis et constitucionis infringere (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quarto nonas iulii anno primo/

Oversættelse

Innocens osv. til sin elskede søn Lars Olufsen, kannik i Roskilde, hilsen osv. Din velbyrdige slægt, Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds øvrige dyder og fortjenester, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Dig med apostolisk gunst og nådesbevisninger. For nylig har vi jo ved vort brev nådigt ladet Dig - Du, som da besad, således som Du stadig besidder, sognekirken i Fakse, Roskilde stift, og et evigt vikardømme uden sjælesorg, der, som Du forsikrede, på kanonisk vis var indstiftet af nyt i denne kirke i Roskilde af nogle af Dine velbyrdige slægtninge, og som hørte under samme velbyrdiges patronatsret, således som det stadig gør, - give et kanonikat ved samme kirke i Roskilde ved provision, i hvilken der vides at være større og mindre præbender, med ventebrev på en af disse større præbender, idet der af os blev udpeget visse eksekutorer for Dig desangående, således som det fuldstændigt indeholdes i nævnte brev. Men da, således som den ansøgning, der for nylig er forelagt os på Dine vegne, indeholdt, man ifølge sædvaner og bestemmelser ved denne kirke i Roskilde ikke kan besidde fornævnte vikardømme sammen med samme kanonikat og præbende, og da vi ønsker at omfatte Dig - Du, der, som Du forsikrer, er født af riddermæssig slægt på begge forældres side - med nådig gunst i betragtning af Dine fornævnte fortjenester, bøjer vi os for Dine bønner i denne henseende og giver Dig med apostolisk myndighed i kraft af dette brev dispensation til, at Du frit og uhindret kan beholde samme vikardømme tillige med fornævnte kanonikat og præbende, hvis Du i kraft af nævnte brev skulle opnå sådanne, i indtil fem år, uanset fornævnte sædvaner og bestemmelser og andre, der strider herimod, idet vi lige så vel med fornævnte myndighed af en overstrømmende nådegave tilstår Dig, at Du, efter at Du er optaget og godkendt som kannik ved denne kirke af den eller dem, under hvem optagelsen og godkendelsen af kannikerne ved denne kirke i Roskilde i fællesskab eller hver for sig hører, i kraft af nævnte brev, og ligeledes førend Du ved provision har fået denne større præbende i kraft af nævnte brev, så ofte Du måtte deltage i de kanoniske messer og tider om natten og om dagen i samme kirke i Roskilde, kan og skal tage del i naturalierne eller de daglige distributioner, som kun tilstås de tilstedeværende, sammen med de andre kanniker ved denne kirke, der ligeledes da var til stede, således at Du i løbet af fornævnte fem år kan ombytte samme vikardømme, som Du som fornævnt besidder, med et andet kirkeligt beneficium, der er foreneligt med fornævnte kanonikat og præbende. I modsat fald skal Du overhovedet afstå nævnte vikardømme, som vi fra da af erklærer er ledigt, forudsat at fornævnte kanonikat og større præbende og vikardømme i mellemtiden ikke berøves tilbørlig tjeneste, men sammesteds prisværdigt betjenes, hvad angår gudstjenesten. Intet menneske må bryde dette vort dispensations-, tilståelses- og bestemmelsesbrev eller (---)4). Givet ved S. Pietro i Rom den 4. juli i vort (pontifikats) første år.