1405. 16. juli. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. pålægger ærkedegnen i Ribe at overdrage Didrik Hennekesen sognekirken i Husby, som biskop Johan af Slesvig havde givet ham ved provision, efter at han havde byttet sig den til fra Peder Jakobsen mod sankt Laurentus' kirke i Horne.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se Dipl. Dan. 4. rk. IX nr. 336.

Tekst

Innocencius etcetera dilecto filio archidiacono Ripensi salutem etcetera ♦ Dignum arbitramur etcetera ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Thiderici Hennekini presbiteri Sleswicensis diocesis peticio continebat quod olim ipse sancti Laurencii in Horne et dilectus filius Petrus Iacobi in Husby parochiales ecclesias dicte diocesis quas tunc temporis obtinebant desiderantes illas ex certis racionabilibus causis inuicem permutare in manibus uenerabilis fratris nostri Iohannis episcopi Sleswicensis extra Romanam curiam ex causa permutacionis huiusmodi sponte et lib<e>re[1] l resignauit idemque episcopus resignacionibus huiusmodi per eum extra eandem curiam ordinaria auctoritate admissis Thiderico in Husby et Petro predictis sancti Laurencii ecclesias prefatas per huiusmodi resignaciones ut premittitur uacantes dicta auctoritate contulit et de illis eciam prouidit ipseque Thedericus ecclesiam in Husby predictam collacionis et prouisionis huiusmodi uigore de illa ut premittitur sibi factarum extitit assecutus ♦ Cum autem sicut eadem peticio subiungebat dictus Thidericus dubitet collacionem et prouisionem predictas de ipsa ecclesia in Husby sibi ut premittitur factas ex certis causis uiribus non subsistere et sicut accepimus dicta ecclesia in Husby adhuc ut prefertur uacare noscatur nos uolentes prefatum Thidericum apud nos (---) examinacionem dictum Thidericum bene legere bene construere et bene cantare ac congrue loqui latinis uerbis et alias ad dictam ecclesiam in Husby obtinendum ydoneum esse reppereris uel eciam si dictus Thidericus non bene cantaret dummodo in tuis manibus iuret ad sancta dei euangelia quod infra annum a tempore eximinacionis huiusmodi computandum bene cantare addiscet super quibus tuam conscienciam oneramus ecclesiam in Husby predictam cuius fructus redditus et prouentus quinque marcharum argenti puri secundum communem extimacionem ualorem annuum ut ipse Thidericus asserit non excedunt siue ut premittitur uacat eciam si tanto tempore uacauerit quod eius collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad sedem predictam legitime deuoluta uel ecclesia ipsa in Husby disposicioni apostolice specialiter reseruata existant et super ea inter aliquos in dicta curia uel extra eam lis pendeat seu remanserit indecisa dummodo idem Thidericus in ecclesia in Husby predicta intrusus non fuerit et tempore date presencium non sit in ea alicui specialiter ius quesitum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis auctoritate nostra eidem Thiderico conferre et assignare procures inducens per te uel alium seu alios eundem Thidericum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem ecclesie in Husby iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendens inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac faciens sibi de ipsius ecclesie in Husby fructibus (---) non obstantibus tam felicis recordacionis Bonifacii pape VIII predecessoris nostri quam aliis constitucionibus apostolicis contrariis quibuscumque aut si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de huiusmodi uel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales uel generales (---) quibus omnibus prefatum Thidericum in assecucione dicte ecclesie in Husby uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem beneficiorum aliorum preiudicium generari seu si episcopo Sleswicensi pro tempore existenti uel quibusuis (---) quodque de huiusmodi uel aliis beneficiis (---) mencio specialis ♦ Nos enim si dictus Thidericus ad hoc (---) date presencium eidem Thiderico ad hoc reperto ydoneo de dicta ecclesia in Husby cum interposicione decreti prouideri mandauissemus ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum[2] decimoseptimo kalendas augusti anno primo.

1. lib<e>re] libre Aa. 2. Petrum] herefter overstreget decimooctauo Aa.

Oversættelse

Innoncens osv. til sin elskede søn ærkedegnen i Ribe hilsen osv. Vi anser det for sømmeligt osv.1) En ansøgning, der jo for nylig er forelagt os på vor elskede søn Didrik Hennekesen, præst i Slesvig stifts vegne, indeholdt, at fordum, da denne og vor elskede søn Peder Jakobsen, som på det tidspunkt besad sognekirken sankt Laurentius' i Horne og sognekirken i Husby i nævnte stift, af visse fornuftige grunde ønskede indbyrdes at bytte dem, oplod han den af egen drift og frit i hænderne på vor ærværdige broder biskop Johan af Slesvig uden for den romerske kurie som følge af dette bytte, og samme biskop, der med stiftsbiskoppelig myndighed tillod disse afkald uden for samme kurie, overdrog med nævnte myndighed fornævnte Didrik fornævnte kirke i Husby og fornævnte Peder fornævnte sankt Laurentus kirke, der som fornævnte var ledige ved disse afkald og gav dem ved provision, og denne Didrik opnåede fornævnte kirke i Husby i kraft af denne overdragelse og provision af den, der som fornævnt var foretaget for ham. Men da, som samme ansøgning tilføjede, nævnte Didrik tvivler om, at fornævnte overdragelse og provision, der som fornævnt er foretaget af denne kirke i Husby for ham, af visse grunde står ved magt, og da, således som vi har hørt, nævnte kirke i Husby stadig vides at være ledig som fornævnt, og da vi ønsker at omfatte fornævnte Didrik, som er mangfoldigt (---) finde, at nævnte Didrik læser godt, konstruerer godt og synger godt og taler latin på passende måde og iøvrigt er egnet til at opnå nævnte kirke i Husby, eller selv om nævnte Didrik ikke skulle synge godt, når blot han sværger i Dine hænder på Guds hellige evangelier, at han inden et år, at regne fra denne prøvelses tidspunkt, lærer at synge godt - hvorom vi bebyrder Din samvittighed - med vor myndighed sørger for at overdrage og anvise samme Didrik med al ret og tilbehør fornævnte kirke i Husby, hvis frugter, indtægter og indkomster, som denne Didrik forsikrer, ikke overstiger fem mark lødigt sølv i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, hvad enten den er ledig som fornævnt, eller selv om den har været ledig så lang tid, at dens overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser lovformeligt er hjemfaldet til fornævnte sæde, eller denne kirke i Husby særligt er reserveret for apostolisk rådighed og der mellem nogle svæver eller har været en uafgjort strid om den ved nævnte kurie eller uden for den, når blot samme Didrik ikke har trængt sig ind i fornævnte kirke i Husby, og der på tidspunktet for dette brevs givelse ikke særligt er søgt ret for nogen angående den. Du skal personligt eller ved en eller flere andre indføre samme Didrik eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kirke i Husby og dens omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver ulovlig besidder er fjernet derfra, og sørge for, at der fuldt ud (- - -)1) oppebørsler af denne kirke i Husby, idet Du (- - -)1), uanset såvel vor forgænger - salig ihukommelse - pave Bonifacius 8.s som alle andre herimod stridende apostoliske bestemmelser, eller om nogen af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på dette eller almindeligt brev om provision på andre kirkelige beneficier i de egne, selv om (- - -)1). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Didrik frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kirke i Husby, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre beneficier; (Din overdragelse skal endvidere gælde), uanset om den for tiden værende biskop af Slesvig eller hvilke som helst (- - -)1), og at dette eller andre kirkelige beneficier (- - -)1) særlig omtale sted. Thi hvis man finder nævnte Didrik egnet hertil (- - -)1) brevs udstedelsesdag ved en afgørelses mellemkomst havde befalet, at man ved provision skulle give samme Didrik, der var fundet egnet hertil, nævnte kirke i Husby. Givet ved S. Pietro i Rom den 16. juli i vort (pontifikats) første år.