1405. 3. august. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. meddeler ærkebiskop Jakob af Lund Johan de Oches udnævnelse til biskop af Reval.

Tekst efter Aa:

Tekst

Simili Simili modo[1] uenerabili fratri ..[2] archiepiscopo Lundensi salutem etcetera ♦ Ad cumulum etcetera[3] ♦ Cum igitur ut idem electus[4] in commissa sibi predicte ecclesie cura facilius proficere ualeat tuus fauor sibi noscatur plurimum esse oportunus fraternitatem tuam rogamus et hortamur attente per apostolica tibi scripta mandantes quatinus eundem electum ac dictam ecclesiam sibi commissam suffraganeam tuam habens pro nostra et apostolice sedis reuerencia propensius commendatos in ampliandis et conseruandis eiusdem ecclesie iuribus sic eum tui fauoris presidio prosequaris quod ipse per tue auxilium gracie se possit in commisso sibi eiusdem ecclesie regimine utilius exercere tuque diuinam misericordiam ac nostram et eiusdem sedis beniuolentiam ualeas exinde uberius promereri ♦ Datum ut Datum ut supra[5] .

1. Simili modo] hermed henvises til hovedbrevet Aa. 2. ..] = Iacobo . 3. etcetera] hermed henvises til hovedbrevet f. 70r Aa. 4. idem electus] = Iohannes de Oche . 5. Datum ut supra] = Datum Rome apud sanctum Petrum tercio nonas augusti anno primo .

Oversættelse

På lignende måde til vor ærværdige broder Jakob, ærkebiskop af Lund, hilsen o.s.v. Det fremmer Din frelse o.s.v.1) Da nu Din gunst vil være såre nyttig, for at samme udvalgte biskop på gavnlig vis kan have held med sig under den ham betroede omsorg for fornævnte kirke, beder og opfordrer vi Dig indtrængende, broder, og giver Dig ved apostolisk brev pålæg om, at Du af ærbødighed for os og det apostoliske sæde vil antage Dig samme udvalgte og den kirke, der er betroet ham, og omfatte ham således med Din nåde og beskyttelse, når det gælder at bevare hans rettigheder, at han ved Din nådes hjælp kan vise sig nyttigere i forvaltningen af den kirke, der er betroet ham, og Du derved yderligere kan gøre Dig fortjent til Guds miskundhed og vor og nævnte sædes velvilje. Givet som ovenfor.