1405. 4. august.


Jesse Lunge af Falkerslev skylder sin fætter hr. Folmer Jakobsen fire lødige mark, hvorfor dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 20 lødige mark til 24 lødige mark.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thettæ breff høræ ællæ see helser iæch Ies Lwnge wæpner aff Falkarsløff ewinnelech meth war hæræ ♦ Och wel iæch kwngøræ thet allæ mæn næruarændes och kommaskulendes thet iæch wetherkænner mech awer thettæ meet opnæ breff en hetherlech man och ærlech thænnæ næruarendes breffore min kære fædder hær Folmar Iæcobssøn Lwnge ridder i Rythe gældskulduch at waræ i firæ lødiche mark gothe pænyæ som hær i landæn æræ gewæ och gængæ pa sancte Mortens dawg nw næst komber betalæskulændes. meth sadan wilkoor at worther thet sa thet iæch the forde firæ lødiche mærk pa then sammæ sancte Mortens dawg then forde hær Folmar Iæcobsøn ikke betalær tha skal han ællæ hans arwinge hawæ the samma gootz i Sawæby Wæstræ i Walbursheret i Siæland liggendes dyræ i pant som firæ lødiche mark tel sigher marken sa goth som fææm schilling grot ♦ Hwelket gootz han for i pant hawer aff mech fare tywæ lødiche mark och salænge opbæræ thær aff al støkke tel thesse firæ lødiche mark meth hinæ tywæ aldeles worthæ gwldnæ. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum nobilium uidelicet Iohannis Falster et Eskilli Falster presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mcdo quinto crastino inuencionis beati Stephani prothomartiris.

Oversættelse

Jeg Jesse Lunge af Falkerslev, væbner, hilser alle, der hører eller ser dette brev evindelig med vor Herre. Jeg bekendtgør for alle nulevende og fremtidige, at jeg med dette mit åbne brev anerkender at være den hæderlige og ærlige mand, nærværende brevviser min kære fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge i Ryde, ridder, skyldig fire lødige mark i gode penge, som er gyldige og gængse her i landet, og som skal betales nu nærmest følgende sankt Mortens dag med den betingelse, at hvis det skulle ske, at jeg samme Mortensdag ikke betaler fornævnte hr. Folmer Jakobsen de fire lødige mark, så skal han eller hans arvinger have det gods i Vester Såby i Volborg herred på Sjælland, hvilket han i forvejen har i pant af mig for 20 lødige mark, som et så meget dyrere pant, som de fire lødige mark udgør. Og så længe skal han oppebære alt deraf, indtil disse fire lødige mark sammen med hine 20 er blevet fuldstændigt betalt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med de velbyrdige mænds, Jens Falsters og Eskil Falsters segl. Givet i det Herrens år 1405 dagen efter den dag, da den første martyr sankt Stefan blev fundet.