1405. 22. august.


Folmer Jakobsen Lunge af Ryde, ridder, pantsætter alt gods i Øster Kippinge til Niels Jensen i Svensmarke for 240 mark lybsk.

Tekst efter Aa

Tekst

Allæ mæn thettæ breff høræ ællæ see, helser iæch Folmar Iæcobsson Lwnge ridder i Rythæ, ewinnelech medh wor herræ. ♦ Och wel iæch thet kwngøre allæ mæn, thet iæch wetherkenner mech en ærlech man thænnæ breffører Niels Iensson wæpner i Swensmarkæ at skylduch at wæræ feretywæ lubske mark och tw hwndreth lubske mark i gothe hwidæ pæniæ, hwor hwit pæning sa goth som firæ lubeske, pa tolftæ dawg iwl nw næst komber gældæskulende, medh sadan wilkor, at worther thet sa, thet then forde pænia swm pa then forsawthæ dawg iwer mech ælle minæ arwinge then forne Niels Iensson ællæ hans arwinge ikke worthe betalæthe, tha pantsætter iæch hanum och hans arwinge al min gotz i Østræ Kippinge i Falster, sa som ær xii pund korn thær iæch fek aff herr Axel Magnusson ridder och ix pund thær iæch fek aff Anders Iæcobsson aff Fywn, oc skal then forde Niels Iensson och hans arwinge opbære frwct och landgilde och alt annæt, hwat ther aff the forde gotz gaar oc æncte reknaskulende i howet pæniæna, sa længe tel thæn forne swm pæniæ worther betalæther, pa then dawg, som før en sawth. ♦ Item hwelket ar the forsawdhe gotz løsæs, tha skal frwct och landgilde och alt annæt, hwat thær aff gar, føljæ howetpæniænæ. ♦ Item tilbinder iæch mech och mina arwinge then forsawthe Niels Iensson, och hans arwinge, the forde gotz meth allæ therres telliggelse frii och at hemblæ æfter lanslow fore hwor mans teltal, sa længe tel thæn pæniæ swm aldeles worther gwlden, som før ær sawt, ♦ Och gathe forde gotz hanum aff meth land ræt, tha tilbinder iæch mech hanum och hans arwinge, skatheløs at halde. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum, una cum sigillis uirorum nobilium, uidelicet domini Erici Bydelbach, Emeke Kalæ, et Iohannis Biørnsson, presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini Mo CDo quinto octaua assumptionis beate Marie uirginis.

Oversættelse

Jeg Folmer Jakobsen Lunge af Ryde, ridder, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med vor Herre. Jeg vil bekendtgøre for alle, at jeg anerkender at være den ærlige mand, nærværende brevviser, Niels Jensen af Svensmarke, væbner, 240 lybske mark skyldig at betale i gode hvide penninge, således at hver hvid penning regnes lige så god som fire lybske, nu først kommende 5. januar (tolvte dag jul) på den betingelse, at hvis den fornævnte pengesum ikke enten ved mig eller mine arvinger bliver betalt fornævnte Niels Jensen eller hans arvinger den føromtalte dag, så pantsætter jeg ham og hans arvinger alt mit gods i Øster Kippinge på Falster, hvilket er 12 pund korn, som jeg fik af hr. Aksel Mogensen, ridder, og ni pund korn, som jeg fik af Anders Jakobsen af Fyn; fornævnte Niels Jensen og hans arvinger skal oppebære afgrøde og landgilde samt alt andet, som det nævnte gods kaster af sig, og det skal ikke regnes fra i hovedsummen, indtil den nævnte sum penge bliver betalt på den dag, der tidligere er sagt. Fremdeles skal afgrøden og landgilden samt alt det øvrige det kaster af sig følge hovedsummen det år, da det nævnte gods bliver indløst. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle føromtalte Niels Jensen og hans arvinger det nævnte gods med alle dets tilliggender i overensstemmelse med landskabsloven for tiltale fra hvemsomhelst, indtil denne sum penge helt bliver betalt, således som før nævnt. Hvis det nævnte gods skulle blive afvundet ham efter landsdelens ret, så forpligter jeg mig til at holde ham og hans arvinger skadesløse. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, hr. Erik Bydelsbak, Emmeke Kale og Jens Bjørnsen. Givet i det Herrens år 1405 ottendedagen efter jomfru Marias himmelfart.